Благодарение за всякое

Для наших читателей: благодарни суще недостойнии раби твои господи с подробным описанием из различных источников.

Содержание

Тропарь, глас 4-й

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 3-й

Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, я́ко раби́ непотре́бнии сподо́бльшеся, Влады́ко, к Тебе́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ние по си́ле прино́сим, и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: сла́ва Тебе́, Бо́же Всеще́дрый.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен

Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице, Твое́ предста́тельство стяжа́вше раби́ Твои́, благода́рно Тебе́ вопие́м: ра́дуйся, Пречистая Богоро́дице Де́во, и от всех нас бед Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви, еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Тебе́ Бо́га хва́лим, Тебе́ Го́спода испове́дуем, Тебе́ преве́чнаго Отца́ вся земля́ велича́ет; Тебе́ вси А́нгели, Тебе́ Небеса́ и вся Си́лы, Тебе́ Херуви́ми и Серафи́ми непреста́нными гла́сы взыва́ют: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф, по́лна суть Небеса́ и земля́ вели́чества сла́вы Твоея́. Тебе́ пресла́вный апо́стольский лик, Тебе́ проро́ческое хвале́бное число́, Тебе́ хва́лит пресве́тлое му́ченическое во́инство; Тебе́ по всей вселе́нней испове́дует Свята́я Це́рковь: Отца́ непостижи́маго вели́чества, покланя́емаго Твоего́ и́стиннаго и Единоро́днаго Сы́на, и Свята́го Уте́шителя Ду́ха. Ты Царю́ сла́вы, Христе́, Ты Отца́ присносу́щный Сын еси́; Ты ко избавле́нию прие́мля челове́ка, не возгнуша́лся еси́ Деви́ческаго чре́ва; Ты одоле́в сме́рти жа́ло, отве́рзл еси́ ве́рующим Ца́рство Небе́сное; Ты одесну́ю Бо́га седи́ши во сла́ве О́тчей, Судия́ приити́ ве́ришися. Тебе́ у́бо про́сим: помози́ рабо́м Твои́м, и́хже честно́ю Кро́вию искупи́л еси́, сподо́би со святы́ми Твои́ми в ве́чной сла́ве Твое́й ца́рствовати. Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди, и благослови́ достоя́ние Твое́, испра́ви я́, и вознеси́ их во ве́ки. Во вся дни благослови́м Тебе́, и восхва́лим и́мя Твое́ во век, и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; бу́ди ми́лость Твоя́, Го́споди, на нас, я́коже упова́хом на Тя; на Тя, Го́споди, упова́хом, да не постыди́мся во ве́ки. Ами́нь.

Благодарственные Спасителю (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Кондак, глас 3:

Молитва

Тропарь, глас 4-й/>

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, о Твои́х вели́ких благодея́ниих на нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 3-й/>

Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, я́ко раби́ непотре́бнии, сподо́бльшеся, Влады́ко, к Тебе́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ние по си́ле прино́сим, и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: сла́ва Тебе́, Бо́же Всеще́дрый.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице, Твое́ предста́тельство стяжа́вше раби́ Твои́, благода́рно Тебе́ вопие́м: ра́дуйся, Пречи́стая Богоро́дице Де́во, и от всех нас бед Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви, Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Все о религии и вере – “благодарения за всякое благодеяние божие молитва” с подробным описанием и фотографиями.

Благодарение за всякое благодеяние Божие

Тропарь, глас 4

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Кондак, глас 3

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь.

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

Молитва первая

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве. Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

Молитва вторая

Собор святых Ангел и Архангел, со всеми небесными силами поет Тя, и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних. Спаси мя, Иже еси в вышних Царю, спаси мя и освяти, Источниче освящения; от Тебе бо вся тварь укрепляема есть, Тебе безчисленнии вои трисвятую песнь поют. Тебе и аз недостойный, седящему во свете неприступнем, егоже ужасаются всяческая, молюся: ум мой просвети, сердце очисти, и устне отверзи, яко да достойно возмогу пети Тебе: Свят, Свят, Свят еси Господи, всегда, ныне, и присно и в безконечныя веки веков. Аминь.

Песнь хвалебная святого Амвросия Медиоланского

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе превечнаго Отца вся земля величает. Тебе вси ангели, Тебе небеса и вся силы, Тебе херувими и серафими непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы Твоея. Тебе преславный апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь, Отца непостижимаго величества, покланяемаго Твоего истиннаго и Единороднаго Сына, и Святаго Утешителя Духа. Ты, Царю славы Христе, Ты Отца присносущный Сын еси: Ты, ко избавлению приемля человека, не возгнушался еси Девическаго чрева. Ты одолев смерти жало, отверзл еси верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши во славе Отчей, Судия прийти веришися. Тебе убо просим: помози рабом Твоим, ихже честною кровию искупил еси. Сподоби со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати. Спаси люди Твоя, Господи, и благослови достояние Твое, исправи я и вознеси их во веки: во вся дни благословим Тебе, и восхвалим имя Твое во век и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас: буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя: на Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки. Аминь.

Молитва благодарственная за все благодеяния Божии, святого Иоанна Кронштадтского

Господи! Что принесу Тебе, чем отблагодарю Тебя за Твои непрестанные, величайшие мне и прочим людям Твоим милости Твои? Ибо вот, я каждое мгновение оживляюсь Духом Твоим Святым, каждое мгновение дышу воздухом, Тобой разлитым, легким, приятным, здоровым, укрепляющим — просвещаюсь Твоим радостным и животворным светом — духовным и вещественным; питаюсь духовной пищей пресладкой и животворной и питьем таковым же, святыми Тайнами Тела и Крови Твоей и пищей и питиями сладости вещественными; Ты одеваешь меня пресветлым, прекрасным царским одеянием — Собой Самим и одеждами вещественными, очищаешь мои прегрешения, исцеляешь и очищаешь многие и лютые страсти мои греховные; отъемлешь мое душевное растление в державе безмерной благости, премудрости и крепости Твоей, исполняешь Духом Твоим Святым — Духом святыни, благодати; подаешь душе моей правду, мир и радость, пространство, силу, дерзновение, мужество, крепость, и тело мое одаряешь драгоценным здравием; научаешь руце мои на ополчение и персты мои на брань с невидимыми врагами моего спасения и блаженства, со врагами святыни и державы славы Твоей, с духами злобы поднебесными; венчаешь успехами дела мои, о имени Твоем совершаемые. За все сие благодарю, славлю и благословляю всеблагую, отеческую, всесильную державу Твою, Боже, Спасителю, Благодетелю наш. Но познан буди и прочими людьми Твоими тако, якоже мне явился еси, Человеколюбче, да ведают Тебя, Отца всех, Твою благость, Твой промысл, Твою премудрость и силу и прославляют Тебя, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Иная молитва святого Иоанна Кронштадтского

Благодарю Тя, Господи Боже мой, за дарование мне бытия, за рождение меня в христианской вере, за Пречистую Деву Марию, Ходатаицу о спасении рода нашего, за святых Угодников Твоих, молящихся за нас, за Ангела Хранителя, за общественное богослужение, поддерживающее в нас веру и добродетель, за Священное Писание, за Святые Таинства, а в особенности Тело и Кровь Твою, за таинственные благодатные утешения, за надежду получить Царствие Небесное и за все блага, Тобою мне дарованные.

Молитва ко Пресвятой Троице, святого Иоанна Кронштадтского

О Троице, Боже наш! Простое Существо, создавший и душу нашу по образу Твоему, да в Тебе жизнь и мир свой имеем! О Троице, Питательница и Надежда наша! Даждь нам в Тебе единой всегда надежду свою полагать, в Тебе единой жизнь и покой обретать. О Троице! Ты, как мать, носишь всех нас на руках Своих и всех нас питаешь из рук Своих, как нежнейшая мать! Ты никогда не забудешь нас, ибо Ты Сам сказал: аще и забудет жена отроча свое, Аз не забуду тебе — питать, сохранять, защищать, избавлять и спасать.

Тел.: +7 495 668 11 90. ООО «Рублев» © 2014-2017 «Рублев»

Авторизуйтесь

Для выполнения действия вы должны быть авторизованы.

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, о Твои́х вели́ких благодея́ниих на нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, я́ко раби́ непотре́бнии, сподо́бльшеся, Влады́ко, к Тебе́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ние по си́ле прино́сим, и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: сла́ва Тебе́, Бо́же Всеще́дрый.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице, Твое́ предста́тельство стяжа́вше раби́ Твои́, благода́рно Тебе́ вопие́м: ра́дуйся, Пречи́стая Богоро́дице Де́во, и от всех нас бед Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви, Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Молитвы благодарственные каждодневные.

Благодарственная молитва ангелу-хранителю

Молитва благодарственная, святого Иоанна Кронштадского, читаемая после исцеления от болезни

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Благодарение за всякое благодеяние Божие

Благодарственные молитвы молитвы желательно читать каждый день. Благодарите Господа за каждый прожитый день, за ниспосланные вам блага, за великий дар – здоровье, за счастье детей. За все, что у вас есть на данный момент, даже если, с вашей точки зрения, этого не так уж и много.

Святитель Григорий Богослов писал: «Господь жаждет, чтобы Его жаждали, и наполняет желающих пить; приемлет как благодеяние, если просят у Него благодеяния. Он доступен и щедро подает великие дары, с большей радостью дает, чем иные приемлют сами. Только не обнаружив себе низкой души, прося того, что маловажно и недостойно Дающего».

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кпаняемтися, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея. Господи Царю небесный, Боже Отче Вседержителю. Господи Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй грехи мира, прими молитву нашу. Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко ты еси един Свят, Ты еси един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь.

На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки и в век века.

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен еси Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.

Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим (это повторяется трижды).

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим сеет. Пробави милость Твою ведущим Тя.

Песнь Господу Иисусу Христу:

Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертен сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися от святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же Христе Боже, смертию смерть поправый, един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.

Блажени нищыи духом, яко тех есть Царствие Небесное.

Блажени плачущыи, яко тии утешатся.

Блажени кротцыи, яко тии наследуют землю.

Блажени апчущыи и жаждущыи правды, яко тии насытятся.

Блажени милостиви, яко тии помилованы будут.

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.

Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.

Блажени есте, егда поносят вам, и изженут и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради.

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.

Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо всели мя, на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имене ради Своего. Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси: жезл Твой и палица Твоя, та мя утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу сопротив стужающым мне: умастил еси елеом главу мою, и чаша Твоя упоявающи мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселитимися в дом Господень в долготу дний.

Благодарственная молитва ангелу-хранителю.

Отблагодарив и восславив Господа своего, Единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный. Взываю с молитвой благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за ходатайство твое за меня пред лицом Господа. Славен будь в Господе, ангеле!

Краткий вариант благодарственной молитвы ангелу-хранителю.

Восславив Господа, тебе воздаю должное, ангел-хранитель мой. Славен будь еси в Господе! Аминь.

Молитва благодарственная, святого Иоанна Кронштадского, читаемая после исцеления от болезни.

Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Отца, едине изцеляяй всяк недуг и всяку язю в людех, яко помиловал мя еси грешнаго и избавил еси мя от болезни моей, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моея окаянныя и во славу Твою со Безначальным Твоим Отцем и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении.

Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю тя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешнаго, но общника мя быти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тя, яко мене недостойнаго причаститися Пречистых Твоих и Небесных Даров сподобил еси. Но Владыко Человеколюбче, нас ради умерый же и воскресый, и даровавый нам страшная сия и животворящая Таинства во благодеяние и освящение душ и телес наших, даждь быти сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякаго сопротивнаго, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение Божественныя Твоея благодати и Твоего Царствия присвоение; да во святыни Твоей теми сохраняемь, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю; и тако сего жития исшед о надежди живота вечнаго, в присносущный достигну покой, идеже празднующих глас непрестанный, и безконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси истинное желание, и неизреченное веселие любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого

Владыко Христе Боже, Царю веков, и Содетелю всех, Благодарю Тя о всех, яже ми подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих Таинств. Молю убо Тя, Блаже и Человеколюбче: сохрани мя под кровом Твоим, и в сени крилу Твоею; и даруй ми чистою совестию, даже до последняго моего издыхания, достойно причащатися святынь Твоих, во оставление грехов, и в жизнь вечную. Ты бо еси хлеб животный, источник святыни, Податель благих, и Тебе славу возсылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста

Давый пищу мне плоть Твою волею, огнь сый и опаляяй недостойныя, да не опалиши мене, Содетелю мой; паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце. Попали терние всех моих прегрешений. Душу очисти, освяти помышления. Составы утверди с костьми вкупе. Чувств просвети простую пятерицу. Всего мя спригвозди страху Твоему. Присно покрый, соблюди же, и сохрани мя от всякаго дела и слова душетленнаго. Очисти и омый, и украси мя; удобри, вразуми, и просвети мя. Покажи мя Твое селение единаго Духа, и не ктому селение греха. Да яко Твоего дому, входом причащения, яко огня мене бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святыя, чиноначалия же безплотных, Предтечу Твоего, премудрыя Апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, ихже мольбы Благоутробне приими, Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя. Ты бо еси освящение и единый наших, Блаже, душ и светлость; и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу вси возсылаем на всяк день.

Тело Твое Святое, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, и Кровь Твоя Честная во оставление грехов: буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселие; в страшное же и второе пришествие Твое сподоби мя грешнаго стати одесную славы Твоея, молитвами Пречистыя Твоея Матере, и всех святых.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице Богородице, свете помраченныя моея души, надеждо, покрове, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тя, яко сподобила мя еси недостойнаго, причастника быти Пречистаго Тела и Честныя Крове Сына Твоего. Но Рождшая истинный Свет, просвети моя умныя очи сердца; Яже Источник безсмертия рождшая, оживотвори мя умерщвленнаго грехом; Яже милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, помилуй мя, и даждь ми умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслех моих, и воззвание в пленениих помышлений моих; и сподоби мя до последняго издыхания, неосужденно приимати пречистых Таин освящение, во исцеление души же и тела. И подаждь ми слезы покаяния и исповедания, во еже пети и славити Тя во вся дни живота моего, яко благословенна и препрoславленна еси во веки. Аминь.

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих, Израиля.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й

Уст твоих, якоже светлость огня, возсиявши благодать, вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа, но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашим.

Слава: От небес приял еси Божественную благодать, и твоими устнами вся учиши покланятися в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте всеблаженне, преподобне, достойно хвалим тя: еси бо наставник, яко божественная являя.

И ныне: Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческия обычаи украсил еси, царское священие, отче преподобне, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Слава: Явился еси основание непоколебимое церкве, подая всем некрадомое господство человеком, запечатлея твоими веленьми, небоявленне Василие преподобне.

И ныне: Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Иже от Бога свыше божественную благодать восприем, славне Григорие, и Того силою укрепляемь, евангельски шествовати изволил еси, отонудуже у Христа возмездие трудов приял еси всеблаженне: Егоже моли, да спасет души наша.

Слава: Подобоначальник показался еси Начальника пастырем Христа, иноков чреды, отче Григорие, ко ограде небесней наставляя, и оттуду научил еси стадо Христово заповедем Его: ныне же с ними радуешися, и ликуеши в небесных кровех.

И ныне: Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Господи, помилуй (12 раз). Слава: И ныне:

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Благодарение за всякое благодеяние Божие.

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

Песнь хвалебная, св. Амвросия, еп. Медиоланского

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе превечнаго Отца вся земля величает. Тебе вси ангели, Тебе небеса и вся силы, Тебе херувими и серафими непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы Твоея. Тебе преславный апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь, Отца непостижимаго величества, покпаняемаго

Твоего истиннаго и Единороднаго Сына, и Святаго Утешителя Духа. Ты Царю славы Христе, Ты Отца присносущный Сын еси: Ты, ко избавлению приемля человека, не возгнушался еси Девическаго чрева. Ты одолев смерти жало, отверзл еси верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши во славе Отчей, Судий приити верищися. Тебе убо просим: помози рабом Твоим, ихже честною кровию искупил еси. Сподоби со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати. Спаси люди Твоя, Господи, и благослови достояние Твое, исправи я и вознеси их во веки: во вся дни благословим Тебе, и восхвалим имя Твое во век и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас: буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя: на Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки. Аминь.

Иные популярные молитвы:

Православные Святые угодники: житие, память, страдание

Молитвы утренние читать ежедневно

О молитве: Как нужно молиться и каких ошибок избегать, Молитвенное правило, Из каких молитв должно состоять молитвенное правило мирянина, Когда совершать свое молитвенное правило, Как подготовиться к молитве, Как совершать дома свое молитвенное правило, Что делать при рассеянии на молитве, Как заканчивать свое молитвенное правило, Как научиться молитвенно проводить день, Как принудить себя к молитве, Что нужно для успешной молитвы

О молитве: Почему надо молиться по молитвослову, Какие молитвы входят в молитвослов, Какие книги относятся к церковно-богослужебным, Православный молитвослов, Как молиться за других людей, Как молиться за обидчиков и врагов

Молитвы в душевных недугах. Молитвы об исцелении душевных и духовных недугов

Молитвы на разные случаи семейной жизни

Общие тропари. Ангелу Хранителю, Апостолам, Архангелу, Бессребреникам, Всем святым

Молитвы о заключённых

Благословление на вступление в брак

Молитвы при желании иметь дитя мужского пола

Молитвы при порче детей и об исцелении от «родимца»

Молитвы при женском недомогании

Молитвенное правило преподобного Амвросия Оптинского

Главные молитвы: Молитва Господня, Иисусова молитва

Православные информеры для сайтов и блогов

Все молитвы .

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 4-й1

Аудио:

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 3-й1

Аудио:

Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, я́ко раби́ непотре́бнии сподо́бльшеся, Влады́ко, к Тебе́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ние по си́ле прино́сим, и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: сла́ва Тебе́, Бо́же Всеще́дрый.

Богородичен1

Аудио:

Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице, Твое́ предста́тельство стяжа́вше раби́ Твои́, благода́рно Тебе́ вопие́м: ра́дуйся, Пречистая Богоро́дице Де́во, и от всех нас бед Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви, еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Песнь хвалебная святителя Амвросия Медиоланского1

Аудио:

Тебе́ Бо́га хва́лим, Тебе́ Го́спода испове́дуем, Тебе́ преве́чнаго Отца́ вся земля́ велича́ет; Тебе́ вси А́нгели, Тебе́ Небеса́ и вся Си́лы, Тебе́ Херуви́ми и Серафи́ми непреста́нными гла́сы взыва́ют: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф, по́лна суть Небеса́ и земля́ вели́чества сла́вы Твоея́. Тебе́ пресла́вный апо́стольский лик, Тебе́ проро́ческое хвале́бное число́, Тебе́ хва́лит пресве́тлое му́ченическое во́инство; Тебе́ по всей вселе́нней испове́дует Свята́я Це́рковь: Отца́ непостижи́маго вели́чества, покланя́емаго Твоего́ и́стиннаго и Единоро́днаго Сы́на, и Свята́го Уте́шителя Ду́ха. Ты Царю́ сла́вы, Христе́, Ты Отца́ присносу́щный Сын еси́; Ты ко избавле́нию прие́мля челове́ка, не возгнуша́лся еси́ Деви́ческаго чре́ва; Ты одоле́в сме́рти жа́ло, отве́рзл еси́ ве́рующим Ца́рство Небе́сное; Ты одесну́ю Бо́га седи́ши во сла́ве О́тчей, Судия́ приити́ ве́ришися. Тебе́ у́бо про́сим: помози́ рабо́м Твои́м, и́хже честно́ю Кро́вию искупи́л еси́, сподо́би со святы́ми Твои́ми в ве́чной сла́ве Твое́й ца́рствовати. Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди, и благослови́ достоя́ние Твое́, испра́ви я́, и вознеси́ их во ве́ки. Во вся дни благослови́м Тебе́, и восхва́лим и́мя Твое́ во век, и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; бу́ди ми́лость Твоя́, Го́споди, на нас, я́коже упова́хом на Тя; на Тя, Го́споди, упова́хом, да не постыди́мся во ве́ки. Ами́нь.

Молитва ко Господу2

Аудио:

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Перевод: Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за все благодеяния Твои, которые с самого детства до нынешнего дня над нами, недостойными, совершились: о тех, что мы знаем и не знаем, о явных и сокрытых, делом бывших и словом. Ты так возлюбил нас, что и Единородного Твоего Сына за нас отдать благоволил. Сподоби и нас быть достойными Твоей любви. Даруй нам словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы, и если мы в чём вольно или невольно согрешили, прости и не вмени. И сохрани душу нашу в святости, и поставь её пред Твоим престолом имеющей чистую совесть, и дай ей конец, достойный человеколюбия Твоего. И вспомни, Господи, всех призывающих имя Твоё во истине: вспомни всех, желающих нам доброго или враждебного: ибо все мы люди, и суетен всякий человек. Поэтому молимся Тебе, Господи: подай нам Твоего милосердия великую милость.

Молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского3

Аудио:

Господи! Что я принесу тебе, чем отблагодарствую Тебя за Твои непрестанные, величайшие мне и людям Твоим милости Твои? Ибо вот я каждое мгновение оживляюсь Духом Твоим Святым, каждое мгновение дышу воздухом, Тобою разлитым, легким, приятным, здоровым, укрепляющим, просвещаюсь Твоим радостным и животворным светом, духовным и вещественным; питаюсь духовною пищею пресладкою и животворною и питием таковым же – Святыми Тайнами Тела и Крови Твоей, и пищею и питиями сладости вещественными; Ты одеваешь меня пресветлым, прекрасным, царским одеянием – Собою Самим, по Писанию: во Христа крестившиеся, во Христа облеклись (Гал.3:27), и одеждами красоты во храме и вне его вещественными; очищаешь мои прегрешения, исцеляешь и очищаешь страсти мои греховные, многие и лютые, отъемлешь мое душевное растление в державе безмерной благости, премудрости и крепости Твоей; исполняешь Духом Твоим Святым, Духом святыни, благодати, подаеши душе моей правду, мир и радость, пространство, силу, дерзновение, мужество, крепость; драгоценным здравием и тело мое одаряешь; научаешь руце мои на ополчение и персты мои на брань (Пс.143:1) с невидимыми врагами моего спасения и блаженства и с врагами святыни и державы славы Твоей – с духами злобы поднебесными; венчаешь успехами дела мои, о имени Твоем совершаемые. За всё сие благодарю, славлю и благословляю всеблагую, отеческую, всесильную державу Твою, Боже, Спасителю, Благодетелю наш. Но познан буди тако, якоже мне познался еси, Человеколюбче, и прочим людям Твоим, да ведают Тебя, Отца всех, Твою благость, Твой промысл, Твою премудрость и силу и прославят Тебя со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Иная молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского4

Аудио:

Благодарю Тя, Господи Боже мой, за дарование мне бытия, за рождение меня в христианской вере, за Пречистую Деву Марию, Ходатаицу о спасении рода нашего, за святых Угодников Твоих, молящихся за нас, за Ангела Хранителя, за общественное богослужение, поддерживающее в нас веру и добродетель, за Священное Писание, за Святые Таинства, а в особенности Тело и Кровь Твою, за таинственные благодатные утешения, за надежду получить Царствие Небесное и за все блага, Тобою мне дарованные.

Молитва ко Пресвятой Троице святого праведного Иоанна Кронштадтского5

Аудио:

О, Троице, Боже наш, про́стое Существо, создавший и душу нашу по образу Твоему, да в Тебе жизнь и мир свой имеем! О Троице, Питательница и Надежда наша! Даждь нам в Тебе единой всегда надежду свою полагать, в Тебе единой жизнь и покой обретать. О Троице! Ты, как мать, носишь всех нас на руках Своих и всех нас питаешь из рук Своих, как нежнейшая мать! Ты никогда не забываешь и не забудешь нас; ибо Ты Сам сказал: если и женщина забудет чадо свое – Я не забуду тебя (Ис.49:15), то есть не перестану питать, охранять, защищать и спасать тебя.

Слушать или читать онлайн сильную православную благодарственную молитву Господу Богу за все благодеяния. Выберите одну из 6 самых сильных молитв благодарности Богу за всё, и узнайте, как правильно их читать. Обо всем подробнее в данной статье.

Благодарственная молитва Господу Богу за все

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве.

Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

Кому и зачем необходима молитва благодарности Богу за все? Однажды Иисус Христос, просвещая будущих Апостолов, произнес слова: «Вы называете Меня Господь, Учитель…, а Я среди вас, как служащий».

Во время земной жизни, и по сей день, Он не перестает опекать и заботиться о нас. Причем обо всех, не только о христианах. Человечество можно разделить на:

 • благодарных Богу;
 • никогда не благодарящих;
 • невольно (случайно) благодарящих.

Православная Церковь относится к Славящим Бога, причем ни как-нибудь, а «правильно». И это сообщество учреждено Господом и Его Апостолами (чит. Символ Веры). Нужна ли Всемогущему, Вседостаточному, Всезнающему и Всевидящему Отцу Небесному наша земная благодарность? Оказывается необходима, и в первую очередь, нам самим.

Притча: Это к лучшему

Два африканца дружили с детства, как неразлучные братья. Одного выбрали королем. Заняв высокое положение, он не забыл о верном друге – тот всегда был рядом. Вот только была у него странность, с которой, до поры до времени, Властитель мирился. Чтобы не случилось, хорошее или плохое, товарищ всегда говорил: «Это к лучшему».

Однажды на охоте король получил травму: зарядом оторвало палец. А ружья заряжал ему друг. Да, видимо, слишком туго набил порох. Несмотря на такое несчастье, сказал, как обычно: «Мой Король, это к лучшему!» Но, на этот раз, тот был в гневе, и приказал посадить виновного в тюрьму.

Спустя год, во время очередной охоты, короля и всю свиту захватили люди из племени людоедов. Связав, привели в свою деревню. У них было поверье: если человек имел какой-то физический изъян, есть его нельзя. Увидев, что у короля не хватает одного пальца, отпустили его на свободу.

Вернувшись домой, он вспомнил закадычного друга. Чувство вины, что плохо с ним поступил, не давало покоя. Тогда он решил просить прощения у товарища. Пришел к нему, все рассказал, извинился, что год продержал его в темнице. На что тот, улыбаясь, ответил:

– Король, ты поступил очень хорошо, посадив меня – это к лучшему!

– Да, ты опять за свое! Что в этом может быть хорошего?

– Если бы ты меня не посадил, то я был бы с тобой на охоте. И уже не разговаривал, а был бы съеден каннибалами.

Из рассказа понятно, что не сразу видим, какое благо несет болезнь или скорбь. Не на Этом свете, так на Том узнаем: Господь поступил с нами по Любви. Поэтому благодарить необходимо всегда и за все здесь на земле, доверяя Божьему промыслу. Кто знает, возможно, потом делать это будет слишком поздно. Верьте, все что ни случается с нами – к лучшему.

Как благодарить Бога за все

Человек не всегда может испытывать чувство благодарности как к людям, так и к Богу. В болезни или несчастье произнести хвалу, язык не поворачивается. Сердце каменеет, сознание притупляется, силы отнимаются не только физические, но и душевные. И. Брянчанинов (испытав на себе) советует:

 • Уединиться. Медленно, вдумываясь в слова, произнести вслух несколько фраз, пересилив свое состояние и безучастность.
 • Можно сказать кратко: Слава Тебе Боже, Слава Тебе. Да будет Твоя воля.
 • Или так: Слава Тебе, Боже наш, за посланную скорбь.
 • Или как разбойник, распятый справа: Достойное по делам моим приемлю: помяни мя во Царствии Твоем.
 • Либо все вместе повторите несколько раз. До тех пор, пока не почувствуете умиротворение и спокойствие на душе.
 • Если хотите выразить более глубокую признательность, читайте Благодарение за всякое Благодеяние Божие, представленное на этой странице.
 • Древний способ Славословия и хвалебные молитвы найдете в Псалтыри. Например, кафизмы 19 и 20 полностью соответствуют этой теме.
 • Наконец, есть чудесный Акафист: «Слава Богу за все», составленный митрополитом Трифоном (Б.П.Туркестановым).
 • В любом храме можно заказать не только поминание родных, но и благодарение Господу Иисусу Христу.

Увидите, как скоро наступит облегчение. Если положение казалось безнадежным, найдется выход. Ситуация будет решаться, болезнь начнет отступать, скорбь перенесете легче. Покаяние и смирение, наполнившие сердце, привлекут Благодать Святого Духа, а с Ним уже нечего бояться. Вот тогда, действительно, познаете, как близок к нам Господь.

Благодарственная молитва Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, милость Которого безмерна и человеколюбия – неизмеримая пучина! Мы, припадая к Твоему величию, со страхом и трепетом, как недостойные рабы, приносим благодарение Тебе о милостях, оказанных нам. Как Господа, Владыку и благодетеля, мы Тебя славим, хвалим, поем и величаем и, припадая, снова благодарим! Твое несказанное милосердие смиренно молим: как ныне Ты принял наши мольбы и исполнил их, так и в будущем дай нам преуспевать в любви к Тебе, к ближним и во всех добродетелях. И сподоби нас всегда благодарить и славить Тебя, вместе с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и благим, и единосущным Твоим Духом. Аминь.

Песнь хвалебная святого Амвросия, епископа Медиоланского

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе Превечнаго Отца вся земля величает; Тебе вси aнгели, Тебе небеса и вся Силы, Тебе Херувими и Серафими непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы Твоея, Тебе преславный Апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь, Отца непостижимаго величества, покланяемаго Твоего истиннаго и Единороднаго Сына и Святаго Утешителя Духа. Ты, Царю славы, Христе, Ты Отца Присносущный Сын еси: Ты, ко избавлению приемля человека, не возгнушался еси Девическаго чрева; Ты, одолев смерти жало, отверзл еси верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши во славе Отчей, Судия приити веришися. Тебе убо просим: помози рабом Твоим, ихже Честною Кровию искупил еси. Сподоби со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати. Спаси люди Твоя, Господи, и благослови достояние Твое, исправи я и вознеси их во веки; во вся дни благословим Тебе и восхвалим имя Твое во век и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас: буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя. На Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки. Аминь.

Благодарственная молитва по получению просимого

Слава Тебе Спасителю, Сила всемогущая! Слава Тебе Спасителю, Сила вездесущая! Слава Тебе Утроба преблагосердая! Слава Тебе, Слух присноотверзающийся на услышание молитвы мене окаяннаго, во еже миловати мене и спасати от грех моих! Слава Тебе, светлейшия Очи, выну на меня зрящии любезне и прозирающии вся моя сокровенности! Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Сладчайший Иисусе, Спасе мой!

Молитва за все благодеяния Божии

Господи! Что принесу Тебе, чем отблагодарю Тебя за Твои непрестанные, величайшие мне и прочим людям Твоим милости Твои? Ибо вот, я каждое мгновение оживляюсь Духом Твоим Святым, каждое мгновение дышу воздухом, Тобой разлитым, легким, приятным, здоровым, укрепляющим, — просвещаюсь Твоим радостным и животворным светом — духовным и вещественным; питаюсь духовной пищей пресладкой и животворной и питьем таковым же, святыми Тайнами Тела и Крови Твоей и пищей и питиями сладости вещественными; Ты одеваешь меня пресветлым, прекрасным царским одеянием — Собой Самим и одеждами вещественными, очищаешь мои прегрешения, исцеляешь и очищаешь многие и лютые страсти мои греховные; отъемлешь мое душевное растление в державе безмер-ной благости, премудрости и крепости Твоей, исполняешь Духом Твоим Святым — Духом святыни, благодати; подаешь душе моей правду, мир и радость, пространство, силу, дерзновение, мужество, крепость, и тело мое одаряешь драгоценным здравием; научаешь руце мои на ополчение и персты мои на брань с невидимыми врагами моего спасения и блаженства, со врагами святыни и державы славы Твоей, с духами злобы поднебесными; венчаешь успехами дела мои, о имени Твоем совершаемые… За все сие благодарю, славлю и благословляю всеблагую, отеческую, всесильную державу Твою, Боже, Спасителю, Благодетелю наш. Но познан буди и прочими людьми Твоими тако, якоже мне явился еси, Человеколюбче, да ведают Тебя, Отца всех, Твою благость, Твой промысл, Твою премудрость и силу и прославляют Тебя, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Все христиане в течение дня вспоминают о Боге, кто делает это всуе, кто сознательно взывает к Творцу. Благодарение за благодеяния Божьи — свод молитв, акафистов и тропарей, написанных святыми или чистосердечное воззвание собственными словами к Творцу, произнесенное в вере и радости.

Читая молитвенные правила, обращаясь с прошениями к святым, верующие в первую очередь просят о здравии, помощи в разрешении семейных проблем и многом другом, и мало кто на первое место ставит благодарение.

За что и почему христиане должны благодарить Бога

В своем послании фессалоникийцам в главе 5:16-18 апостол Павел четко определил состояние христианского поведения:

 • радуйтесь;
 • непрестанно молитесь;
 • за все благодарите.

Благодарственные молитвы желательно читать каждый день

Здесь же Павел дает ответ, почему христиане должны так поступать, ибо такова Божья воля к тем, кто признает себя последователем Иисуса Христа.

Статьи о благодарственных молитвах:

 • Православные благодарственные молитвы Господу Иисусу Христу
 • Благодарственная молитва Господу Богу за помощь
 • Акафист благодарственный «Слава Богу за всё»

Интересна последовательность этого наставления. Просыпаясь, радуйтесь, наполняйтесь Божьим присутствием, и только после этого приступайте к молитве, постоянно благодаря Бога за все:

 • утреннее пробуждение;
 • здоровье;
 • пищу;
 • родных и близких;
 • за кров над головой и многие такие важные в нашей жизни вещи, ставшие привычными, что мы уже и не ценим их.

Возможно, кто-то возразит, что для радости и благодарения в это тяжелое время мало оснований, но истинная радость заключается в обетованиях Иисуса Христа, спасении и жизни вечной.

Важно! Легко благодарить, когда ты любим и все имеешь, а вот благодарить Бога в тот момент, когда мирские радости испарились, это и есть вера.

Каждый доктор скажет, что человек, умеющий радоваться, меньше болеет и дольше живет, а скептики чаще впадают в депрессию, испытывают страх и гнев, вызывающие болезни. По исследованию профессора Бостонского университета Бернарда Фикса среди больных онкологией в 2 раза больше недовольных жизнью, чем людей, умеющих радоваться и благодарить Бога за все благодеяния.

Читайте также статьи о христианских добродетелях:

 • Что такое христианское смирение
 • Что такое целомудрие и что оно значит в православии
 • Что такое милосердие в православии

Непрестанная молитва — постоянное общение с Творцом, нахождение в Его присутствии и ведении Духа Святого. Молитву можно сравнить с духовным дыханием. Попробуйте не дышать несколько минут, без дыхания человек умирает, без молитвы он теряет духовную жизнь, защиту.

Главная цель молитвы – постоянное общение с Богом

В непрестанной молитве, которая сама по себе является даром, приближающих нас к Всевышнему Богу, мы приобретаем силу и смелость идти по жизни, побеждая невзгоды и болезни. Утренняя молитва и благодарение творит чудеса, способные исцелить болезнь и разрешить проблемы.

Читая благодарение за все благодеяния Божии, мы можем найти именно ту молитву, в которой будет выражена наша благодарность в конкретной ситуации, главное, делать это с чистым, благодарным сердцем и верой.

Неблагодарность — грех

В послании римлянам 1:21-22 апостол Павел называет тех, кто, зная Бога, не благодарят Его, безумцами. В истории о прокаженных мы читаем о том, что из десяти исцеленных только один вернулся поблагодарить Иисуса (Луки 7:11-18).

Непрестанная молитва — это постоянное общение с Творцом

Во втором послании Тимофею 3:1-5 среди прочих пороков апостол Павел неблагодарность называет признаком окончания мира на земле.

Статьи о православном понимании греха:

 • Грех злословия в православии
 • Грех лени в православии
 • Грех гнева в православии

Гордость является основным качеством характера, она не позволяет человеку признать могущество Творца, Его помощь в достижениях. Гордому трудно кого-то о чем-то просить и благодарить.

В псалме 49:23 написано, что человек, воздающий хвалу и благодарение Всевышнему, подготавливает путь Божьему благодеянию.

Тропарь, глас 4

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Кондак, глас 3

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающие, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.

Молитва 1-я

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве. Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

Молитва 2-я

Собор святых Ангел и Архангел, со всеми небесными силами поет Тя, и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних. Спаси мя, Иже еси в вышних Царю, спаси мя и освяти, Источниче освящения; от Тебе бо вся тварь укрепляема есть, Тебе безчисленнии вои трисвятую песнь поют. Тебе и аз недостойный, седящему во свете неприступнем, егоже ужасаются всяческая, молюся: ум мой просвети, сердце очисти, и устне отверзи, яко да достойно возмогу пети Тебе: Свят, Свят, Свят еси Господи, всегда, ныне, и присно и в безконечныя веки веков. Аминь.

Молитва благодарственная за все благодеяния Божии, св. Иоанна Кронштадтского

Благодарю Тя, Господи Боже мой, за дарование мне бытия, за рождение меня в христианской вере, за Пречистую Деву Марию, Ходатаицу о спасении рода нашего, за святых Угодников Твоих, молящихся за нас, за Ангела Хранителя, за общественное богослужение, поддерживающее в нас веру и добродетель, за Священное Писание, за Святые Таинства, а в особенности Тело и Кровь Твою, за таинственные благодатные утешения, за надежду получить Царствие Небесное и за все блага, Тобою мне дарованные.

Песнь хвалебная по подобию псалмов Давидовых (из творений св. Иоанна Кронштадтского)

Господь — бытие мое; Господь — избавление от вечной смерти; Господь — вечный живот мой; Господь — очищение и избавление от множества прегрешений и освящение мое; Господь — сила в немощи моей, пространство в тесноте моей, упование в малодушии и унынии моем; Господь — свет во тьме моей, мир в смятении моем; Господь — заступник в искушениях моих. Он — мышление мое, желание мое, деятельность моя; Он — свет души и тела, пища, питие, одеяние мое, щит мой, оружие мое. Все для меня Господь!

Благодарение за любовь Божию и молитва об умножении любви к Богу

Милосердный, милостивый, человеколюбивый и благий Боже! Благодарю Тебя, Человеколюбче, из глубины моего сердца за великую Твою, неизреченную, отеческую любовь, которою Ты, любвеобильный Боже и Отче, всегда любил меня. Ты печешься о мне, слышишь молитву мою, исчисляешь слезы мои, видишь воздыхания, знаешь всю скорбь мою. Ты даровал мне Твоего возлюбленного Сына чрез вочеловечение Его, чрез святое Евангелие Его научил и утешил меня, чрез пример Его показал мне путь и правило святой жизни, чрез страдание и смерть Его искупил меня от вечной смерти, чрез Его вознесение на небо отверз мне рай и уготовал место на небесах. Ты просветил меня Святым Духом Твоим, освятил, утешил, укрепил, научил меня и даровал мне отраду и чрез Него удостоверил меня в чадстве Божием и вечном наследии. Ты не только явил мне великии благодеяния, но и дал мне Себя Самого с Твоим возлюбленным Сыном и Святым Духом. Как могу я довольно возблагодарить Тебя за эту великую любовь? Даруй мне такое сердце, чтобы я никогда не забывал о любви Твоей. Не попусти ей никогда угаснуть в сердце моем. Воспламени сердце мое, просвети ум мой, освяти волю мою, возрадуй память мою и соедини меня с Собою на веки!

Благодарение за помошь Божию в опасностях и сохранение от вреда

Боже мой, благодарю Тебя, что Ты утвердил стопы мои на стезях Твоих, так что не уклонились шаги мои. Ты явил мне дивную милость Твою, Ты сохранил меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрыл меня от врагов души моей, которые окружают меня. Что воздам Господу за все благодеяния ко мне? Благословен буди, Господи, Боже мой, творящий чудеса един, и благословенно да будет святое имя Твое во веки, и славою Твоею да наполнится вся земля! Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице, св. Иоанна Кронштадтского

О Троице, Боже наш! Простое Существо, создавший и душу нашу по образу Твоему, да в Тебе жизнь и мир свой имеем! О Троице, Питательница и Надежда наша! Даждь нам в Тебе единой всегда надежду свою полагать, в Тебе единой жизнь и покой обретать. О Троице! Ты, как мать, носишь всех нас на руках Своих и всех нас питаешь из рук Своих, как нежнейшая мать! Ты никогда не забудешь нас, ибо Ты Сам сказал: аще и забудет жена отроча свое, Аз не забуду тебе — питать, сохранять, защищать, избавлять и спасать

Песнь хвалебная св. Амвросия Медиоланского

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе превечнаго Отца вся земля величает. Тебе вси ангели, Тебе небеса и вся силы, Тебе херувими и серафими непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы Твоея. Тебе преславный апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь, Отца непостижимаго величества, покланяемаго Твоего истиннаго и Единороднаго Сына, и Святаго Утешителя Духа. Ты, Царю славы Христе, Ты Отца присносущный Сын еси: Ты, ко избавлению приемля человека, не возгнушался еси Девическаго чрева. Ты одолев смерти жало, отверзл еси верующим Царство Небесное. Ты одесную Бога седиши во славе Отчей, Судия прийти веришися. Тебе убо просим: помози рабом Твоим, ихже честною кровию искупил еси. Сподоби со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати. Спаси люди Твоя, Господи, и благослови достояние Твое, исправи я и вознеси их во веки: во вся дни благословим Тебе, и восхвалим имя Твое во век и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас: буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя: на Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки. Аминь.

Слава и ныне: Богородичен

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

Песнь хвалебная Пресвятой Богородице

Тебе, Матерь Божию, хвалим; Тя, Марие, Деву Богородицу исповедуем; Тя, превечнаго Отца Дщерь, вся земля величает. Тебе вси Ангели и Архангели и вся Начала смиренно служат; Тебе вся Власти, Престоли, Господствия и вся превышния Силы небесныя повинуются. Тебе Херувими и Серафими радующеся предстоят и непрестанным гласом вопиют: Святая Богородице Мати, полны суть небеса и земля величества славы плода чрева Твоего. Тебе преславный апостольский лик своего Творца Матерь восхваляет; Тебе мучеников множество Богородицу величает; Тебе преславный исповедников сонм Бога Слова храм нарицает; Тебе господственнии полцы девства образ проповедают; Тебе вся небесная воинства Царицу Небесную восхваляют. Тебе по всей вселенней Церковь святая прославляет, Матерь Божию почитающи; Тя истиннаго Царя небеснаго Отроковицу превозносит. Ты еси Ангелом Госпожа, Ты еси райская дверь, Ты лествица Царствия Небеснаго, Ты Царя славы чертог, Ты ковчег благочестия и благодати, Ты еси бездна щедрот, Ты еси прибежище грешных. Ты Мати Спасителева, Ты свобождения ради пленнаго человека, Бога восприяла еси во чреве. Тобою попран бысть враг; Ты отверзла еси верным двери Царствия Небеснаго. Ты одесную Бога стоиши; Ты Бога за нас молиши, Дево Марие, Иже будет судити живым и мертвым. Тя убо просим, Заступницу пред Сыном Твоим и Богом, Иже кровию Своею нас искупи, да мзду восприимем в вечной славе. Спаси люди Твоя, Богородице, и благослови достояние Твое, яко да будем причастницы наследия Твоего; упаси и соблюди нас даже до века. На всяк день, о Пресвятая, хвалити и ублажати Тя желаем сердцем и устами. Сподоби, Премилосердая Мати, ныне и всегда от греха сохранитися нам; помилуй нас, Заступнице, помилуй нас. Буди милость Твоя на нас, якоже на Тя уповахом во веки. Аминь.

Молитва-благодарение за всякое благодеяние Божие

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *