Чин пения двенадцати псалмов

Древний ряд 24 суточных псалмов выписывается в качестве приложения в нек-рых рукописях Псалтири (см.: Диаковский. 1913. С. 176; Parpulov. 2004. P. 22-23. App. C5). В отдельных рукописях ряд объединен с системой суточных служб по палестинскому Часослову – напр., в Часослове Sinait. gr. 864, IX в., ряд из 12 ночных псалмов выделен в отдельную службу, следующую за 9-м часом и обозначенную специальным знаком, а ряд из 12 дневных псалмов (сохр. в рукописи фрагментарно) объединен с последованиями палестинского Часослова (см.: Диаковский. 1913. С. 176-177). Сходство в выборе псалмов указывает, что эта же система 24 псалмов, вероятно, была использована при составлении сложного цикла суточных служб, приведенного в знаменитой груз. рукописи X в. Sinait. Iber. 34 (см. о ней в ст. Грузинская Православная Церковь, разд. «Богослужение ГПЦ») (соответствующий фрагмент ныне находится в С.-Петербурге: РНБ. Сир. 16/1. Fol. 19) и основанного на палестинской практике, предположительно старше VII в. (см.: Frøyshov. 2003. P. 561-562).

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 26.

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша. А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́. Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Псалом 31.

Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. Блаже́н муж, eму́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х eго́ лесть. Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся. Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Псалом 56.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, я́ко на Тя упова́ душа́ моя́, и на сень крилу́ Твое́ю наде́юся, до́ндеже пре́йдет беззако́ние. Воззову́ к Бо́гу Вы́шнему, Бо́гу, благоде́явшему мне. Посла́ с Небесе́ и спасе́ мя, даде́ в поноше́ние попира́ющыя мя, посла́ Бог ми́лость Свою́ и и́стину Свою́, и изба́ви ду́шу мою́ от среды́ ски́мнов. Поспа́х смуще́н, сы́нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы, и язы́к их меч остр. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́. Сеть угото́ваша нога́м мои́м и сляко́ша ду́шу мою́, ископа́ша пред лице́м мои́м я́му и впадо́ша в ню. Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, воспою́ Тебе́ во язы́цех, я́ко возвели́чися до Небе́с ми́лость Твоя́, и да́же до о́блак и́стина Твоя́. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 1:

Объя́тия О́тча отве́рсти ми потщи́ся, / блу́дно мое́ ижди́х жити́е, / на бога́тство неиждива́емое взира́яй щедро́т Твои́х, Спа́се, / ны́не обнища́вшее мое́ да не пре́зриши се́рдце. / Тебе́ бо, Го́споди, умиле́нием зову́: / согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю.

Слава: Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою, / и трепе́щут вся́ческая, / река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т, / кни́ги разгиба́ются и та́йная явля́ются, / тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго, / и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ пра́веднейший.

И ныне: Ма́терь Тя Бо́жию све́мы вси Де́ву вои́стинну и по Рождестве́ я́вльшуюся, / любо́вию прибега́ющии к Твое́й бла́гости: / Тебе́ бо и́мамы гре́шнии предста́тельство, / Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние, / Еди́ну Всенепоро́чную.

Посем: Го́споди, поми́луй, 30.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 33.

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Псалом 38.

Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м храни́ло, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. Согре́яся се́рдце мое́ во мне, и в поуче́нии мое́м разгори́тся огнь. Глаго́лах язы́ком мои́м: скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою́ и число́ дней мои́х, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? Се пя́ди положи́л еси́ дни моя́, и соста́в мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й. У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, кому́ собере́т я́. И ны́не кто терпе́ние мое́, не Госпо́дь ли? И соста́в мой от Тебе́ есть. От всех беззако́ний мои́х изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. Онеме́х и не отверзо́х уст мои́х, я́ко Ты сотвори́л еси́. Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. Во обличе́ниих о беззако́нии наказа́л еси́ челове́ка и иста́ял еси́, я́ко паучи́ну, ду́шу eго́: оба́че всу́е всяк челове́к. Услы́ши моли́тву мою́, Го́споди, и моле́ние мое́ внуши́, слез мои́х не премолчи́: я́ко пресе́льник аз есмь у Тебе́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́. Осла́би ми, да почи́ю, пре́жде да́же не отъиду́, и ктому́ не бу́ду.

Псалом 40.

Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит eго́ Госпо́дь. Госпо́дь да сохрани́т eго́ и живи́т eго́, и да ублажи́т eго́ на земли́, и да не преда́ст eго́ в ру́ки враго́в eго́. Госпо́дь да помо́жет eму́ на одре́ боле́зни eго́: все ло́же eго́ обрати́л еси́ в боле́зни eго́. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Ти. Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя eго́? И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце eго́, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. На мя шепта́ху вси врази́ мои́, на мя помышля́ху зла́я мне. Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? И́бо челове́к ми́ра моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние. Ты же, Го́споди, поми́луй мя и возста́ви мя и возда́м им. В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́, я́ко не возра́дуется враг мой о мне. Мене́ же за незло́бие прия́л и утверди́л мя еси́ пред Тобою́ в век. Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 4:

Смире́нную мою́ ду́шу посети́, Го́споди, / во гресе́х все житие́ ижди́вшую, / и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, и спаси́ мя.

Слава: Все житие́ мое́ сра́мно ижди́х, Го́споди, со блудни́цами окая́нный. / Я́коже блу́дный умиле́нием зову́: / О́тче Небе́сный, согреши́х, очи́сти и спаси́ мя, / и не отри́ни мене́, сама́го себе́ от Тебе́ удали́вшаго, / и безпло́дных ра́ди дел ны́не обнища́вшаго.

И ныне: К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, / гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, / в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: / Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, / потщи́ся, погибáем от мно́жества прегреше́ний, / не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, / Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Посем: Го́споди, поми́луй, 30.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 70.

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся в век. Пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя, приклони́ ко мне у́хо Твое́ и спаси́ мя. Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в ме́сто кре́пко спасти́ мя, я́ко утверже́ние мое́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты. Бо́же мой, изба́ви мя из руки́ гре́шнаго, из руки́ законопресту́пнаго и оби́дящаго, я́ко Ты еси́ терпе́ние мое́, Го́споди, Го́споди, упова́ние мое́ от ю́ности моея́. В Тебе́ утверди́хся от утро́бы, от чре́ва ма́тере моея́ Ты еси́ мой покрови́тель: о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну. Я́ко чу́до бых мно́гим, и Ты помо́щник мой кре́пок. Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́. Не отве́ржи мене́ во вре́мя ста́рости, внегда́ оскудева́ти кре́пости мое́й, не оста́ви мене́. Я́ко ре́ша врази́ мои́ мне, и стрегу́щии ду́шу мою́ совеща́ша вку́пе, глаго́люще: Бог оста́вил есть eго́, пожени́те и ими́те eго́, я́ко несть избавля́яй. Бо́же мой, не удали́ся от мене́, Бо́же мой, в по́мощь мою́ вонми́. Да постыдя́тся и исче́знут оклевета́ющии ду́шу мою́, да облеку́тся в студ и срам и́щущии зла́я мне. Аз же всегда́ возупова́ю на Тя и приложу́ на вся́ку похвалу́ Твою́. Уста́ моя́ возвестя́т пра́вду Твою́, весь день спасе́ние Твое́, я́ко не позна́х кни́жная. Вни́ду в си́ле Госпо́дни, Го́споди, помяну́ пра́вду Тебе́ Еди́наго. Бо́же мой, и́мже научи́л мя еси́ от ю́ности моея́, и до ны́не возвещу́ чудеса́ Твоя́, и да́же до ста́рости и престаре́ния, Бо́же мой, не оста́ви мене́, до́ндеже возвещу́ мы́шцу Твою́ ро́ду всему́ гряду́щему, си́лу Твою́ и пра́вду Твою́, Бо́же, да́же до вы́шних, я́же сотвори́л ми еси́ вели́чия. Бо́же, кто подо́бен Тебе́? Ели́ки яви́л ми еси́ ско́рби мно́ги и злы, и обра́щься оживотвори́л мя еси́, и от бездн земли́ возве́л мя еси́. Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́, и обра́щься уте́шил мя еси́, и от бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́. И́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, в сосу́дех псало́мских и́стину Твою́, Бо́же, воспою́ Тебе́ в гу́слех, Святы́й Изра́илев. Возра́дуетеся устне́ мои́, егда́ воспою́ Тебе́, и душа́ моя́, ю́же еси́ изба́вил. Еще́ же и язы́к мой весь день поучи́тся пра́вде Твое́й, егда́ постыдя́тся и посра́мятся и́щущии зла́я мне.

Псалом 76.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми. В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма, но́щию пред Ним, и не прельще́н бых. Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. Помяну́х Бо́га и возвесели́хся, поглумля́хся и малоду́шествоваше дух мой. Предвари́сте стражбы́ о́чи мои́: смято́хся и не глаго́лах. Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся: но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и тужа́ше дух мой: еда́ во ве́ки отри́нет Госпо́дь, и не приложи́т благоволи́ти па́ки? Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т, сконча́ глаго́л от ро́да в род? Еда́ забу́дет уще́дрити Бог? Или́ удержи́т во гне́ве Свое́м щедро́ты Своя́? И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго. Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́, и поучу́ся во всех де́лех Твои́х, и в начина́ниих Твои́х поглумлю́ся. Бо́же, во святе́м путь Твой: кто бог ве́лий я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог творя́й чудеса́: сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́, изба́вил еси́ мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы. Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася: смято́шася бе́здны, мно́жество шу́ма вод, глас да́ша о́блацы, и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят. Глас гро́ма Твоего́ в колеси́, освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную: подви́жеся и тре́петна бысть земля́. В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твои́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твоя́ не позна́ются. Наста́вил еси́ я́ко о́вцы лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6:

Помышля́ю день стра́шный / и пла́чу дея́ний мои́х лука́вых, / ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́? / Или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? / Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный, / Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.

Слава: Во юдо́ли плаче́вне, / на ме́сте, е́же завеща́л еси́, / егда́ ся́деши, Ми́лостиве, сотвори́ти пра́ведный суд, / не обличи́ моя́ сокрове́нная, / ниже́ посрами́ мене́ пред А́нгелы, / но пощади́ мя, Бо́же, и поми́луй мя.

И ныне: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед, / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй, 30.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 101.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не И́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Молитва Манассии, царя Иудейска.

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же отец на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго: сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́мь гнев, е́же на гре́шники преще́ния Твоего́. Безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благоутро́бен. долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́. Но положи́л еси́ покая́ние на мне, гре́шнем: зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася беззако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́: и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твои́х. И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости: согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя́ аз вем, но прошу́ моля́ся, осла́би ми, Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́ми. Ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех живота́ моего́, я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех мiра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ мiра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́к день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва святаго Евстратия:

Велича́я велича́ю Тя, Го́споди, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, но спасл еси́ от нужд ду́шу мою́. И ны́не, Влады́ко, да покры́ет мя рука́ Твоя́, и да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, я́ко смяте́ся душа́ моя́, и боле́зненна есть во исхожде́нии свое́м, от окая́ннаго моего́ и скве́рнаго телесе́ сего́. Да не когда́ лука́вый сопоста́та сове́т сря́щет, и препне́т ю́ во тме, за неве́домыя и ве́домыя в житии́ сем бы́вшия ми грехи́. Ми́лостив бу́ди ми, Влады́ко, и да не у́зрит душа́ моя́ мра́чнаго взо́ра лука́вых де́монов, но да прии́мут ю́ А́нгели Твои́ све́тлии и пресве́тлии. Даждь сла́ву и́мени Твоему́ свято́му, и Твое́ю си́лою возведи́ мя на Боже́ственное Твое́ суди́ще, внегда́ суди́тися ми, да не прии́мет мя рука́ кня́зя мiра сего́, е́же исто́ргнути мя, гре́шника, во глубину́ а́дову, но предста́ни ми, и бу́ди ми Спас и Засту́пник. Теле́сныя бо и сия́ муче́ния, весе́лия суть рабо́м Твои́м. Поми́луй, Го́споди, оскверни́вшуюся страстьми́ жития́ сего́ ду́шу мою́, и чи́сту ю́ покая́нием и испове́данием приими́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 8:

О́ком благоутро́бным, Го́споди, / виждь мое́ смире́ние, / я́ко пома́ле жизнь моя́ иждива́ется, / и от дел несть мне спасе́ния. / Сего́ ра́ди молю́ся: / о́ком благоутро́бным, Го́споди, / виждь мое́ смире́ние и спаси́ мя.

Слава: Век мой скончава́ется, / и стра́шный Твой престо́л гото́вится, / житие́ мое́ мимохо́дит, / суд мене́ ждет, претя́ мне о́гненною му́кою, / и пла́менем негаси́мым. / Слез ту́чу пода́ждь ми и угаси́ его́ си́лу, / хотя́й спасти́ся всем челове́ком.

И ныне: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть, / и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю; / яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, / приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, / и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Таже, Го́споди, поми́луй, 30.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Церковное богослужение – это светлый обряд, который таит в себе всю красоту и глубину православной веры, непоколебимую любовь к Богу и вечное стремление человека стать ближе к своему Создателю и наполнить сердце нежной радостью и великой благодатью. Среди множество прекрасных произведений, исполняемых на таких последованиях, ярко выделяется одно – чин пения двенадцати псалмов, что это, как и когда его исполняют — вы узнаетет из нашей статьи.

История чина двенадцати псалмов

Двенадцать избранных псалмов – это настоящая красота православного слова, которая имеет свою давнюю историю, полную тайн и невероятных чудес. Они всегда используются в келейном правиле и читаются по благословению и наставлению духовника. Найти их можно в некоторых изданиях Следованной Псалтири и Каноника. Основу такого чина составляют 12 псалмов, а именно:

Каждый из них преисполнен особым смыслом, равных которому нет в других произведениях, ибо это то, что зарождает духовное начало в сердце, проникает в душу и остаётся там ярким и негасимым огнём на всю жизнь во имя Великого Христа во веки веков.

Для чего читают чин двенадцати псалмов

Существует предание о том, что в древние времена будущие монахини, которые осознанно желали посвятить свою жизнь Господу, обязаны были пройти некоторые испытания, дабы доказать честность и праведность своих помыслов и деяний. По традиции, перед тем, как предстать перед образом Всевышнего, монахини должны были выполнить такие правила:

  • удалиться в тихие нелюдимые места;
  • вести жизнь, полную воздержания;
  • читать каждый день молитвы, неустанно и незыблемо;
  • заниматься рукоделием;
  • строго придерживаться поста;
  • избегать всего греховного;
  • постоянно развиваться духовно.

Всё это нужно для того, чтобы в полной мере утвердиться в своём желании верно служить Господу изо дня в день и понимать, что сделанный выбор есть правильным, честным и верным на всю жизнь.

Непосредственно перед постригом следовало принять и осуществить следующее церковное предписание:

  • провести в храме безвыходно 3 дня и ночи;
  • искренне помолиться с сёстрами и матушкой игуменьей ровно в полночь;
  • послушать чтение 12 псалмов матушкой под пение «Хвалим Бога, Аллилуия”, по окончанию которого трёхкратное исполнение сёстрами «Се Жених грядёт в полуночи…” и последнее ночное пение тропарей святым, в честь коих были пострижены.

Данный обряд отличается своей глубиной и чистотой, он словно открывает врата в храм Божий для того, кто долго шёл к нему, преодолевая трудности и страх, дабы обрести желаемую свободу.

Чтение двенадцати псалмов – поистине величайший обряд, который не только поражает своей красотой, но и учит главному – глубокому познанию себя на пути к Господу. В каждом слове этих чудесных произведений можно услышать глас Божий и осознать Его веру в человека и во всё живое на Земле, а в конце праведного жизненного пути получить несравнимый ни с чем дар – вечную благодать.

Тексты 12 псалмов:

Чин пения двенадцати псалмов,

как пели их преподобные отцы-пустынники днем и ночью, о чём вспоминается в книгах отеческих и в житиях и мучениих святых многих.

Этот чин принёс со Святой горы преподобный Досифей, архимандрит Киево-Печерский.

Священник: Благословен Бог наш:

Аще же несвященный, глаголет: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.

Мирянин же: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Псалом 26

Господь – просвещение моё и Спаситель мой: кого убоюсь? Господь – защитник жизни моей: от кого устрашусь? Когда приближались ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою, притеснители мои и враги мои, – они сами ослабели и пали. Если построится против меня полк, не убоится сердце моё; если поднимется на меня война, и при этом я надеюсь. Одного просил я у Господа, этого буду искать, чтобы обитать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать храм святой Его. Ибо Он скрыл меня в обители Своей в день бедствий моих, сохранил меня тайно в скинии Своей, на скалу возвысил меня. И ныне, вот, Он возвысил главу мою против врагов моих: обошёл я скинию Его и принёс в ней жертву хвалы и восклицания; буду петь и воспевать Господа! Услышь, Господи, голос мой, которым я воззвал, помилуй меня и услышь меня. Тебе сказало сердце моё: «Господа взыщу». Взыскало Тебя лицо моё; лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня, и не уклонись во гневе от раба Твоего. Будь мне помощником, не отринь меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь принял меня. Дай мне закон, Господи, на пути Твоём, и направь меня на стезю прямую ради врагов моих. Не предай меня душам теснящих меня, ибо восстали на меня свидетели неправедные – но неправда обманула себя. Я верю, что увижу блага Господни на земле живых. Надейся на Господа! Мужайся, и да укрепляется сердце Твоё, и надейся на Господа!

Псалом 31

Блаженны те, кому прощены беззакония и у кого покрыты грехи! Блажен муж, кому Господь не зачтёт греха, и в устах его нет коварства. Ибо я замолчал; состарились кости мои от того, что кричал я весь день, ибо днём и ночью тяготела на мне рука Твоя; я превратился в страдальца, когда уязвил меня терн. Беззаконие моё я сознал и греха моего не сокрыл; я сказал: «Исповедаюсь в беззаконии моём Господу», – и Ты простил нечестие сердца моего. Потому помолится Тебе всякий праведник в подходящее время, – и тогда при разливе многих вод они к нему не приблизятся. Ты мне прибежище от скорби, охватившей меня; Радость моя! Избавь меня от окруживших меня. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на этом пути, по которому ты пойдёшь, устремлю на тебя очи Мои». Не будьте как конь и мул, у которых нет разума, уздой и удилами нужно челюсти их затягивать, не покоряющихся тебе. Много ударов грешнику, а надеющегося на Господа окружит милость. Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведные, и хвалитесь, все правые сердцем.

Псалом 56

Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я буду надеяться, доколе не минует беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствовавшему мне. Он послал с небес и спас меня, предал поношению попирающих меня. Послал Бог милость Свою и истину Свою и избавил душу мою из среды молодых львов. Я уснул встревоженным: сыны человеческие, зубы их – оружие и стрелы, и язык их – острый меч. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле – слава Твоя. Сеть приготовили ногам моим и согнули душу мою; выкопали пред лицом моим яму – и упали в неё! Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и воспевать во славе моей. Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли. Я проснусь с рассветом! Буду славить Тебя среди народов, Господи, воспевать

Затем: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:

Тропари, глас 1

Объятия отеческие открыть мне поспеши: / блудно я растратил жизнь мою, / на богатство неисчерпаемое милостей Твоих, Спаситель, взирая безучастно! / Ныне не презри обнищавшего моего сердца, / ибо к Тебе, Господи, в сокрушении взываю: / «Согрешил я, Отче, против неба и пред Тобою!»

Слава: Когда придешь Ты, Боже, на землю со славою / весь мiр затрепещет; / река огненная течет пред Престолом Суда, / книги открываются и тайны объявляются. / Тогда избавь меня от огня неугасимого / и удостой меня стать справа от Тебя, / Судия праведнейший.

И ныне: Все мы знаем Тебя, Матерь Божию, / поистине явившуюся девою и после родов, / с любовью прибегая к Твоей благости; / ибо в Тебе мы, грешные, имеем защиту / и в Тебе приобрели спасение при искушениях, / единой всенепорочной.

Затем: Господи, помилуй, (30). Приидите, поклонимся: (3)

Псалом 33

Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе восхвалится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбей моих избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Этот нищий воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбей его спас его. Ополчится Ангел Господень вокруг боящихся Его и избавит их. Вкусите, и увидите, что благ Господь, – блажен муж, который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек, желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло, чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от всех скорбей их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом спасёт. Много скорбей у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного погрешат. Избавит Господь души рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него.

Псалом 38

Я сказал: «Буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне языком моим». Я поставил для уст моих охрану, когда стоял нечестивый предо мною. Я стал нем, и смирился, и смолчал, как не имеющий благ, и боль моя возобновилась. Согрелось сердце моё во мне и в размышлении моём загорелся огонь. Я произнёс языком моим: «Покажи мне, Господи, конец мой, и число дней моих, какое оно, дабы я познал, чего не хватает мне». Вот, Ты пядями размерил дни мои, и естество моё – как ничто пред Тобою; впрочем, всё – тщета, всякий человек живущий. Подлинно, как призрак, преходящ человек, только напрасно волнуется; копит и не знает, для кого он то соберёт. И ныне, кто – терпение моё? Не Господь ли? И естество моё – от Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня: на поношение безумному Ты отдал меня! Я стал нем и не открывал уст моих, ибо Ты соделал так. Отклони от меня удары Твои, ибо от крепости руки Твоей я исчез. В обличениях за беззаконие Ты наставил человека и изнурил, как паутину, душу его; впрочем, тщета – всякий человек! Услышь молитву мою, Господи, и прошению моему внемли, не промолчи, видя слёзы мои, ибо поселенец я у Тебя и пришелец, как все отцы мои. Дай облегчение мне, чтобы я отдохнул прежде, чем отойду и уже не будет меня.

Псалом 40

Блажен помышляющий о нищем и бедном: в день бедствия избавит его Господь. Господь да сохранит его, и оживит его, и сделает его блаженным на земле, и да не предаст его в руки врагов его! Господь да поможет ему на ложе страдания его: всё ложе его Ты изменил во время болезни его. Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой!» Враги мои сказали обо мне злое: «Когда он умрёт и погибнет имя его?» И если кто входил посмотреть, говорило напраслину сердце его, собирал он себе беззаконие, выходил наружу, и сговаривались вместе. Против меня шептались все враги мои, против меня замышляли зло; слово беззаконное возвели на меня: «Неужели спящий снова восстанет?» Ведь и человек мирный со мной, на которого я полагался, вкушающий хлебы мои, поднял пяту на меня. Но Ты, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Я познаю, что Ты меня возжелал, из того, что не порадуется враг мой о мне. А меня за беззлобие Ты поддержал и укрепил меня пред лицом Твоим навек. Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. Да будет, да будет!

Затем: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:

Тропари, глас 4

Смиренную мою душу посети, Господи, / во грехах всю жизнь растратившую; / так же как блудницу, и меня прими, / и спаси меня.

Слава: Всю мою жизнь я постыдно провел, Господи, / с блудницами, несчастный. / Как блудный сын в сокрушении взываю: / «Отче Небесный, я согрешил, / смилуйся и спаси меня, / и не отринь меня, по своей воле от Тебя удалившегося / и из-за бесплодных дел ныне обнищавшего.

И ныне: К Богородице ныне усердно прибегнем / мы, грешные и смиренные, и к Ней припадем, / в покаянии взывая из глубины души: / «Владычица, помоги, над нами сжалившись, / поспеши, мы погибаем от множества согрешений! / Не отпусти Твоих рабов ни с чем: / ибо в Тебе имеем мы единственную надежду!»

Затем: Господи, помилуй, (30). Приидите, поклонимся: (3)

Псалом 69

Боже, на помощь мне обратись, Господи, помочь мне поспеши. Да устыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да возвратятся тотчас со стыдом говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!» Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Боже, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь» любящие спасение Твоё. Я же беден и нищ; Боже, помоги мне. Помощник мой и избавитель мой – Ты; Господи, не замедли!

Псалом 70

На Тебя я, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня и освободи меня, склони ко мне ухо Твоё и спаси меня. Стань для меня Богом-Защитником и местом укреплённым, чтобы спасти меня, ибо твердыня моя и прибежище моё – Ты. Боже мой, избавь меня из руки грешника, из руки законопреступника и обидчика. Ибо Ты – терпение моё, Господи, Господь – надежда моя с юности моей. На Тебе я утвердился от утробы, от чрева матери моей Ты – мой покровитель; о Тебе пение моё непрестанно. Как бы дивом стал я для многих, – и Ты – помощник мой крепкий; да наполнятся уста мои хвалою, чтобы мне воспевать славу Твою, весь день – великолепие Твоё. Не отвергни меня во время старости, при оскудении силы моей не оставь меня. Ибо сказали враги мои мне, и подстерегающие душу мою решили вместе, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и захватите его, ибо нет избавителя». Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, на помощь мне обратись! Да устыдятся и исчезнут клевещущие на душу мою, да облекутся в стыд и позор ищущие мне зла. Я же буду всегда уповать на Тебя, и умножу всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, весь день – спасение Твоё; ибо не познал я наук книжных. Войду в храм в могуществе Господнем; Господи, вспомню правду Тебя, Единого. Боже мой, чему Ты научил меня с юности моей, и доныне буду возвещать – чудеса Твои. И до старости и лет преклонных, Боже, не оставь меня, доколе не возвещу о мышце Твоей всему роду грядущему, о могуществе Твоём и правде Твоей. Боже, до самых высот, – в том, что Ты для меня сделал великого, Боже, – кто подобен Тебе? Сколько Ты показал мне скорбей многих и злых, и, обратившись, оживотворил меня и из бездн земли вывел меня. Умножил Ты на мне величие Твоё и, обратившись, утешил меня, и из бездн земли снова вывел меня. И я прославлю Тебя среди народов, Господи, на орудиях струнных – истину Твою, Боже, сыграю Тебе на гуслях, святой Израилев. Возликуют уста мои, когда буду петь Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. А ещё и язык мой весь день возвещать будет правду Твою, когда постыдятся и посрамятся ищущие мне зла.

Псалом 76

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим к Богу – и Он внял мне. В день скорби моей я Бога взыскал, ночью воздвиг мои руки пред Ним – и не был обманут. Отказалась от утешения душа моя; вспомнил я Бога – и возвеселился. Рассуждал – и малодушествовал дух мой. Предваряли ночные стражи очи мои; я был взволнован и не мог говорить; размышлял о днях древних и годы вечные вспомнил и вник. Ночью с сердцем моим рассуждал и испытывал дух мой: неужели навеки отвергнет Господь, и не будет более благоволить? Или до конца милость свою отсечёт, окончил речь от рода в род? Или забудет сжалиться Бог, или сдержит во гневе Своём сострадание Своё? И сказал я: «Ныне начал я понимать: эта перемена – от десницы Всевышнего». Вспомнил я дела Господни; ибо буду вспоминать от начала чудеса Твои, и вникать во все дела Твои и о деяниях Твоих рассуждать. Боже, в святости путь Твой. Кто Бог великий, как Бог наш? Ты – Бог, творящий чудеса, Ты явил среди народов силу Твою, избавил мышцею Своею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя воды, Боже, видели Тебя воды и убоялись, взволновались бездны, множество шума вод. Звук издали облака, ибо стрелы Твои пролетали. Голос грома Твоего в круге небес, озарили молнии Твои вселенную, содрогнулась и в трепет пришла земля. В море путь Твой, и стези Твои в водах многих, и следов Твоих не узнают. Повёл Ты, как овец, народ Твой рукою Моисея и Аарона.

Затем: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:

Тропари, глас 6

Помышляю о дне страшном / и оплакиваю злые мои деяния. / Как я дам ответ Бессмертному Царю? / Или как дерзну я, блудный, взглянуть на Судию? / Милосердный Отче, Сын Единородный, / Дух Святой, помилуй меня!

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода христианского.

Затем: Господи, помилуй, (30). Приидите, поклонимся: (3)

Псалом 101

Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да придёт. Не отврати лица Твоего от меня, в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё, в день, когда призову Тебя, скоро услышь меня. Ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои, как хворост, высохли. Я был подсечён, как трава, и иссохло сердце моё, так что забыл я съесть хлеб мой. От гласа стенания моего пристали кости мои к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал как филин на развалинах. Не спал и стал как птичка, сидящая одиноко на кровле. Весь день поносили меня враги мои, и хвалящие меня мною клялись. Ибо пепел, как хлеб, я ел, и питьё моё слезами растворял от гнева Твоего и ярости Твоей, ибо, подняв, Ты низверг меня. Дни мои склонились как тень, и, как трава, я иссох. Но Ты, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе – в род и род. Ты, восстав, смилуешься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо возлюбили рабы Твои камни его и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня и все цари земные – славы Твоей, ибо построит Господь Сион и явится во славе Своей. Он призрел на молитву смиренных и не пренебрёг молением их. Да напишут это для рода иного, и народ созидаемый восхвалит Господа, ибо склонился Он с высоты святой Своей, Господь с небес на землю призрел, чтобы услышать стенания узников, освободить сыновей умерщвлённых, возвестить на Сионе имя Господне и хвалу Ему в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе, и цари – для служения Господу. Обратился он к Нему на пути, в дни крепости своей: «О немногих днях моих возвести мне; не похить меня на половине дней моих: в роде родов – годы Твои». В начале Ты, Господи, землю основал, и дело рук Твоих – небеса; они погибнут, а Ты пребудешь, и все, как одежда, обветшают, и, как одеяние, Ты свернёшь их, и изменятся. Но Ты – тот же, и годы Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих найдут приют, и семя их навек устроится.

Молитва Манассии, царя Иудейского

Господи Вседержитель, Боже отцов наших: Авраама, и Исаака, и Иакова, и семени их праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием их, связавший море словом повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший её страшным и славным именем Твоим, Которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоей, потому что никому не устоять пред великолепием славы Твоей, и нестерпим грозный гнев Твой на грешников! Но безмерна и непостижима милость обетования Твоего; ибо Ты Господь высочайший, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о злых делах человеческих. Ты, Господи, по множеству Твоей благости, обещал покаяние и прощение согрешившим Тебе и, по множеству сострадания Твоего, определил покаяние грешникам во спасение. Так вот, Ты, Господи, Боже Сил, не положил покаяния праведным Аврааму, и Исааку, и Иакову, не согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил более числа песка морского. Умножились беззакония мои, Господи, умножились беззакония мои, и недостоин я взглянуть и увидеть высоту небесную от множества неправд моих. Я согбен многими узами железными, так что не могу поднять головы моей, и нет мне облегчения, потому что возбудил я гнев Твой и злое пред Тобою сотворил: не исполнил воли Твоей и не сохранил повелений Твоих. И ныне преклоняю колени сердца моего, нуждаясь в Твоей благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю; но прошу, молясь Тебе: отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, навеки разгневавшись, не соблюди злых дел моих, и не осуди меня в глубочайшие места земли. Ибо Ты, Боже, – Бог кающихся, и на мне явишь всю благость Твою, ибо Ты спасешь меня, недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя непрестанно во все дни жизни моей, ибо Тебя воспевают все Силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь.

Затем:

Славословие вседневное

Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, подъемлющий грех мiра, помилуй нас. Подъемлющий грехи мiра, прими молитву нашу, Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё во веки, и в век века. Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва святого Евстратия

Величая, превозношу Тебя, Господи, ибо призрел Ты на смирение моё и не заключил меня в руках врагов, но спас от бедствий душу мою. И ныне, Владыка, да покроет меня рука Твоя и да придёт ко мне милость Твоя, ибо в смятении душа моя и страдает при выходе своем из жалкого моего и скверного тела сего, страшась, чтобы как-нибудь злой замысел противника не встретил и не ниспроверг её во тьме из-за грехов, случившихся со мною в жизни сей в ведении и неведении. Будь милостив ко мне, Владыка, и да не увидит душа моя мрачного и темного взора злых демонов, но да примут её Ангелы Твои сияющие и светлые. Дай славу имени Твоему святому и Твоею силою возведи меня к божественному Твоему судилищу. Когда судим я буду, да не овладеет мною рука князя мiра сего, чтобы увлечь меня, грешника, во глубину ада, но предстань мне и будь мне Спасителем и Защитником. Ведь даже эти телесные мучения – веселие для рабов Твоих. Помилуй, Господи, осквернённую страстями житейскими душу мою, и прими её, очищенную покаянием и исповеданием, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Затем: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:

Тропари, глас 8

Слава: Век мой кончается, / и страшный Твой престол готовится, / жизнь моя проходит, / суд меня ждет, грозя мне огненною мукою / и пламенем неугасимым. / Слез потоки подай мне и угаси его силу, / желающий спасения всех людей.

И ныне: Ради нас рожденный от Девы / и распятие претерпевший, / ниспровергший смертию смерть / и явивший воскресение как Бог, / не презри, Благой, созданных рукою Твоею; / яви человеколюбие Твое, Милостивый, / прими родившую Тебя Богородицу, ходатайствующую за нас, / и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся.

Затем: Господи, помилуй, (30). И отпуст.

Храни Вас Господи!

В этом видео Вы услышите чин пения 12 текстов Псалтыри:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *