Ектения

  • Ектении Православная богословская энциклопедия
  • Ектении свящ. Н.Р. Антонов
  • Ектения сугубая и ектения об оглашенных еп. Виссарион (Нечаев)

Ектения́ (от греч. ἐκτενὴς (ἱκεσία) (протяженное, сугубое (моление)) – название особой формы совместного моления на церковных богослужениях, когда диакон (или священник, если нет диакона) возглашает определенные молитвенные прошения, а хор, на каждое прошение, отвечает (поёт) «Господи, помилуй» или «Подай, Господи».

Оканчивается ектения возгласом священника. Ектения бывает нескольких видов: великая – начинается словами «Миром Господу помолимся»; сугубая, т.е. усиленная, – начинается: «Рцем вси, от всея души…», с троекратным «Господи, помилуй» на каждое прошение (начиная с третьего); просительная – в ней прошения заканчиваются пением «Подай, Господи» и малая – состоит только из трех прошений и начинается словами «Паки и паки…» (т.е. «снова и снова»).

Кроме этих видов, есть еще ектения об оглашенных, произносимая на литургии, ектения об умерших – т.н. заупокойная, и ектения с особыми прошениями, произносимые при совершении таинств и иных чинопоследований. Каждое молитвенное прошение ектении сопровождается крестным знамением и поясным поклоном.

Михаил Скабалланович. Толковый Типикон:
«Ектения – молитва совершенно особого характера. Она рассчитана на возможно меньшее утомление внимания, на постоянное возбуждение его. Ввиду этого цельная молитва делится на ряд кратких отрывочных прошений, которые прерываются пением еще более кратких молитвенных восклицаний «Господи, помилуй», «Подай, Господи».

Название этой молитвы «ектения», εκτενή – напряженное, прилежное моление, в греческих богослужебных книгах, впрочем, усвояется только так называемой у нас «сугубой ектении»; ектения же вообще называется там συναπτή (подразумевается ευχή) – составная молитва.

Название ектении усвоено этого рода молитвам потому, что они являются особенно усердными молитвами, возносимыми от всех верующих. С целью привлечения к участию в них всех они произносятся не священником, лицом, по первоначальному обычаю, преклонного возраста («пресвитер»), а диаконом, почему ектения в древних памятниках богослужения называлась τα διακονικά, «диаконства».

Ввиду же того, что диакон не является священнодействующим лицом в собственном смысле, ектения составляется не в собственно молитвенных выражениях, а в выражениях, приглашающих к молитве и указывающих предметы ее. Но по временам (на великой ектении в конце, в последнем прошении, а на сугубой и просительной в начале) это приглашение к молитве возвышается до настоящей молитвы («Заступи, спаси…», «Помилуй нас, Боже…»)».

Во время Богослужения мы часто слышим ряд молитвенных прошений, произносимых протяжно, медленно, возглашаемых диаконом или священником от лица всех молящихся. После каждого прошения хор поет: «Господи, помилуй!» или «Подай, Господи». Это так называемые ектении, от греческого наречия ектенос – «усердно».

* * *

Ектении разделяются на несколько видов:
1) Великая ектения,
2) Сугубая ектения,
3) Просительная ектения,
4) Малая ектения,
5) Заупокойная,
6) Ектения об оглашенных,
7) Ектения о выходе оглашенных,
8) Благодарственная ектения.

Великая ектения

Прослушать:

Сокращенная великая ектения

Великая ектения состоит из 12 прошений или отделов.

1. Миром Господу помолимся.
Это значит; Призовем на наше молитвенное собрание мир Божий, или благословение Божие и под сению лица Божия, с миром и любовью к нам обращаемого, приступим к молениям о наших нуждах. Равным образом и молиться будем в мире, простивши взаимные обиды (Мф.5:23-24).

2. О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
«Мир свышний» – это мир земли с небом, примирение человека с Богом или получение от Бога прощения в грехах чрез Господа нашего Иисуса Христа. Плодом же прощения грехов или примирения с Богом, служит спасение наших душ, о чем мы также молимся во втором прошении Великой ектении.

3. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся.
В третьем прошении мы молимся не только о согласной и дружной жизни между людьми на земле, не только о мире всей вселенной, но и мире, более широком и более глубоком, это: мир и согласие (гармония) во всем мире, в полноте всех Божиих творений (неба и земли, моря и «вся яже в них», ангелов и человек, живых и умерших).

Второй предмет прошения; благостояния, т.е. спокойствие и благополучие святых Божиих церквей или отдельных православных обществ.

Плодом и следствием процветания и благоденствия православных обществ на земле будет обширное нравственное единение: согласие, дружное возвещение славы Богу от всех стихий мира, от всех одушевленных существ, будет такое проникновение «всего» высшим религиозным содержанием, когда будет Бог «совершенно во всем» (1Кор.15:28).

4. О святом храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в он, Господу помолимся.
Благоговение и страх Божий выражаются в молитвенном настроении, в отложении житейских попечений, в очищении сердца от вражды и зависти. С внешней стороны благоговение выражается в телесной чистоте, в приличной одежде и в воздержании от разговоров и озираний по сторонам.

Молиться о Святом Храме, значит просить Бога, чтобы не отступал никогда Он от храма своею благодатию; но сохранил от осквернения врагами веры, от пожаров, землетрясений, грабителей, чтобы в храме не оскудевали средства для поддержания его в цветущем состоянии.

Храм именуется святым по святости священных действий, в нем совершаемых и по благодатному присутствию в нем Бога, со времени освящения. Но не для всякого доступна благодать, в храме пребывающая, а только для вступающих в него с верою, благоговением и страхом Божиим.

5. О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе (имя), о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, епископе) (имя), честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

6. О Богохранимей стране нашей (Российстей), властех и воинстве ея, Господу помолимся.

7. О граде сем, (или о веси сей) всяком граде, стране, и верою живущих в них, Господу помолимся.
Мы молимся не только о своем городе, но о всяком другом городе и стране, и о жителях их (потому что по христианскому братолюбию, мы должны молиться не только о себе, но и о всех людях).

8. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных, Господу помолимся.
В этом прошении мы просим Господа даровать нам хлеб насущный, то есть все необходимое для нашей земной жизни. Просим благоприятной погоды для произрастания хлебов, а также мирного времени.

9. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
В этом прошении Св. Церковь приглашает нас молиться не только о присутствующих, но и об отсутствующих: 1) находящихся в дороге (плавающих, путешествующих), 2) болящих, недугующих (то есть хворых и слабых по телу вообще) и страждущих (то есть прикованных к одру опасной болезнью) и 3) о находящихся в плену.

10. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
В этом прошении мы просим Господа избавить нас от всякой скорби, гнева и нужды, то есть от горя, бедствий и невыносимого стеснения.

11. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
В этом прошении мы молим Господа оградить нас, сохранить и помиловать чрез Его милость и благодать.

12. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу Нашу Богородицу, и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Матерь Божию мы потому постоянно призываем в ектениях, что Она служит нашей Заступницей и Ходатайницей перед Господом. После обращения за помощью к Матери Божией Св. Церковь советует себя, друг друга и всю жизнь нашу поручить Господу.

Великая ектения иначе называется «мирною» (потому что в ней часто испрашивается людям мир).

В древности ектении были сплошными молитвами по форме и общими молитвами всех присутствующих во храме, доказательством чего и является, между прочим, слова «Господи помилуй», следующие за возглашениями диакона.

Сугубая ектения

Прослушать:

Вторая ектения называется «сугубой», то есть усиленною, потому что на каждое прошение, произносимое диаконом, певчие отвечают тройным «Господи помилуй». Сугубая ектения состоит из следующих прошений:

1. Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.
Скажем Господу от всей души и от всего помышления нашего: (далее и поясняется, что именно скажем).

2. Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Господи Вседержитель, Боже отец наших, молимся Тебе, услыши и помилуй.

3. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Помилуй нас, Господи, по Твоей великой благости. Молимся Тебе, услыши и помилуй.

4. Еще молимся о всем Христолюбивом воинстве.
Еще молимся за всех воинов, как защитников Веры и Отечества.

5. Еще молимся о братиях наших, священницех, священномонасех, и всем во Христе братстве нашем.
Еще молимся о братиях наших по службе и по Христу.

6. Еще молимся о блаженных и приснопамятных святейших Патриарсех православных, и благочестивых царех, и благоверных царицех, и создателех святого храма сего, и о всех преждепочивших отцех и братиях, зде лежащих и повсюду, православных.
Еще молимся о свят. православных Патриархах, о благоверных православных царях и царицех; – о всегда памятных создателях Св. храма; о всех наших умерших родителях и братьях, погребенных здесь и в других местах.

7. Еще молимся о милости, жизни, мира, здравии, спасении, посещении, прошении и оставлении грехов рабов Божиих братии Святого храма сего.
В этом прошении мы просим у Господа телесных и духовных благ прихожанам того храма, где совершается служба.

8. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.
Еще молимся о людях: «плодоносящих» (т.е. приносящих вещественные и денежные пожертвования на богослужебные потребности в храме: вино, елей, фимиам, свечи) и «добродеющих» (т.е. производящих украшения в храме или жертвующих на поддержание благолепия в храме), а также о делающих какую-нибудь работу в храме, например, читающих, поющих, и о всех людях, находящихся в храме в ожидании великой и богатой милости.

Просительная ектения

Прослушать:

1-я просительная ектения 2-я просительная ектения

Просительная ектения состоит из ряда прошений, оканчивающихся словами «у Господа просим», на которые певчие отвечают словами: «подай Господи». Читается просительная ектения так:

1. Исполним (вечернюю или утреннюю) молитву нашу Господеви.
Совершим (или дополним) нашу молитву к Господу.

2. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

3. Дне (или вечера) всего совершение, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим.
Испросим у Господа, чтобы нам этот день (или вечер) провести целесообразно, свято, мирно и безгрешно.

4. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.
Испросим у Господа Св. Ангела, который является верным наставником и хранителем души нашей и тела.

5. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа просим.
Испросим у Господа прощения и оставления грехов (тяжких) и прегрешений (легких) наших.

6. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
Испросим у Господа всего полезного и доброго нашим душам, спокойствия всем людям и всему миру.

7. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим.
Испросим у Господа, чтобы оставшееся время нашей жизни мы прожили в мире и спокойной совести.

8. Христианская кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны, и Добраго ответа на страшном судищи Христово, просим.
Испросим у Господа, чтобы кончина наша была бы христианской, то есть с исповедью и Причащением Св. Тайн, безболезненной, непостыдной и мирной, то есть чтобы мы перед кончиной помирились со своими близкими. Испросим доброго и безбоязненного ответа на Страшном Суде.

9. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Малая ектения

Прослушать:

Малая ектения

Малая ектения представляет собой сокращение великой ектении и заключает только следующие прошения:

1. Паки и паки (снова и снова) миром Господу помолимся.

2. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

3. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и Друг Друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Иногда к этим прошениям великой, сугубой, малой и просительной ектений присоединяются еще другие, составленные по специальному поводу, например, по случаю погребения или поминовения усопших, по случаю освящения воды, начала учения, наступления Нового Года.

Эти ектений с дополнительными «изменяющимися прошениями» содержатся в особой книге для молебных пении.

Заупокойная ектения

Прослушать:

Заупокойная ектения

а) Великая:

1. Миром Господу помолимся.
2. О свышнем мире и о спасении душ наших, Господу помолимся.
3. О оставлении согрешений, во блаженней памяти престальшихся, Господу помолимся.
4. О приснопамятнех рабех Божиих (имя рек), покоя, тишины, блаженныя памяти их, Господу помолимся.
5. О простити им всякое прегрешение вольное и невольное, Господу помолимся.
6. О неосужденным предстати у страшного престола Господа славы, Господу помолимся.
7. О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, Господу помолимся.
8. О отпуститися им от всякия болезни и печали, и воздыхания, и вселити их, идеже присещает свет лица Божия, Господу помолимся.
9. О яко да Господь Бог наш учинит души их в месте светло, в месте злачне, в месте покойно, идеже вси праведнии пребывают, Господу помолимся.
10. О причтении их в недрах Авраама и Исаака, и Иакова, Господу помолимся.
11. О избавитися нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
12. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
13. Милости Божия, царства небеснаго, и оставления грехов испросивше тем и сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

б) Малая и

в) Тройная заупокойная ектения состоят из трех прошений, в которых повторяются мысли великой ектении.

Ектения об оглашенных

Прослушать:

1. Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви.
2. Ве́рнии, о оглаше́нных помо́лимся, да Госпо́дь поми́лует их.
3. Огласи́т их сло́вом и́стины.
4. Откры́ет им Ева́нгелие пра́вды.
5. Соедини́т их Святе́й Свое́й Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви.
6. Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
7. Оглаше́ннии, главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Ектения о выходе оглашенных

Прослушать:

Ели́цы оглаше́нии, изыди́те; оглаше́ннии, изыди́те; ели́цы оглаше́ннии, изыди́те. Да никто́ от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Благодарственная ектения

Прослушать:

1. Прости, приимше Божественных, Святых, Пречистых, Безсмертных, Небесных и Животворящих, Страшных Христовых Тайн, достойно благодарим Господа.
2. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
3. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Аллилуйя (древнеевр. הַלְּלוּיָהּ, halləlûyāh; греч. αλληλουϊά — «хвалите Яхве», то есть «хвалите Господа») — богослужебный возглас из Ветхого Завета, прославляющий Бога. В современном богослужении обычно повторяется три раза, воздавая честь всем Лицам Святой Троицы. Звучит во время наиболее важных моментов богослужения. Например: малый и великий вход, перед чтением Евангелия, во время Херувимской песни, после причастия.

Аминь (от евр. ן‎אמ, «истинно, верно, да будет», греч. ἀμὴν) — богослужебная формула, которая подчеркивает верность сказанного. «Аминь» обычно стоит в конце молитв, но не означает дословно «конец». Например, Христос часто говорил «Аминь» в начале фразы «Аминь глаголю вам — Истинно говорю вам…». В Откровении святого Иоанна Богослова «Аминь» — одно из имен Бога (Откр 3:14).

Аксиос (греч. «достоин») — возглас при рукоположении (поставлении) дьякона, священника или архиерея. Рукополагать может только архиерей, и он первый возглашает «Аксиос!», одевая на ставленника священные одежды, соответствующие его новому сану. Далее возглас подхватывают священнослужители, клир и прихожане. Этим возгласом присутствующие свидетельствуют о высокой нравственной жизни поставляемого и говорят, что человек достоин своего сана.

Вонмем (греч. Πρόσχωμεν — «будем внимательны») — богослужебный возглас, который произносит дьякон или священник перед чтением Священного Писания или важными моментами богослужения. Таким образом священнослужители акцентируют внимание прихожан во время службы.

«Паки и паки миром Господу помолимся», призывает нас много раз за службу священник или дьякон. «Паки и паки» в дословном переводе с церковнославянского — «снова и снова». Так начинается малая ектения — короткая молитва с несколькими прошениями (просьбами) к Богу помочь, спасти, защитить и так далее. После каждого прошения хор поет «Господи, помилуй».

Настоящий сборник содержит все типы ектений, употребляемых на основных богослужениях Православной Церкви: Всенощном бдении, Литургии, а также молебне, венчании и т. д. Для смешанного хора.

Настоящий сборник содержит все типы ектений, употребляемых на основных богослужениях Православной Церкви: Всенощном бдении, Литургии, а также молебне, венчании и т. д. Включает 5 основных разделов ектений, расположенных по порядку их исполнения на Литургии. Завершают сборник литийные ектении, входящие в состав всенощного бдения. В конце этого раздела дана ектения, исполняемая во время чина Воздвижения Креста Господня.
При составлении сборника редактор не ставил задачи опубликовать все существующие ектении — из многообразия песнопений им были отобраны наиболее удобные для исполнения на богослужении. Среди них есть хорошо известные, давно вошедшие в обиход церковных
хоров песнопения, как, например, Киевская, Московская, Костромская, Болгарская, Пустынного напева, композиторов А. Архангельского, Н. Толстякова и др. (некоторые даны в оригинале и в переложении для малого смешанного хора). Наряду с ними в сборнике представлены ектении, публикуемые впервые: композиторов Н. Озерова, М. Леонтовича, А. Третьякова, В. Мартынова, В. Лабинского, В. Локтева, Г. Рютова, Н. Данилина, прот. Б. Писарева, епископа Гавриила.
Предназначен для хоровых коллективов, хормейстеров, регентов и всех интересующихся русской духовной музыкой.
СОДЕРЖАНИЕ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *