Молебный ко Пресвятой Богородице


Тропaрь Богородице, глас 4-й

Аудио:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны́ милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи́, Тя́ бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Перевод: К Богородице ныне усердно прибегнем мы, грешные и смиренные, и к Ней припадем, в покаянии взывая из глубины души: «Владычица, помоги, над нами сжалившись, поспеши, мы погибаем от множества согрешений! Не отпусти Твоих рабов ни с чем: ибо в Тебе имеем мы единственную надежду!»

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков, аминь.

Богородичен

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии: а́ще бо Ты́ не бы предстоя́ла моля́щи, кто́ бы на́с избaвил от толи́ких бе́д, кто́ же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны? Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Не прекратим никогда, мы, недостойные, возвещать о могуществе Твоем, Богородица, ибо если бы Ты не защищала нас Своими молитвами, кто бы нас избавил от стольких бед, кто бы сохранил нас доныне свободными? Не отступим, Владычица, от Тебя, ибо Ты всегда спасаешь рабов Твоих от всяких бедствий.

Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя́; я́ко беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти́. Се́ бо, в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х ро́ди мя́ ма́ти моя́. Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя́, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́, Бо́же, и ду́х пра́в обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя́. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя́ от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожига́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость . Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Канон. Творение Феостирикта монаха. Глас 8-й.1

Пе́снь 1.

Аудио:

Ирмо́с: Во́ду проше́д я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

По воде пройдя, как по суше, и египетского развращения избежав, израильтянин взывал: «Избавителю и Богу нашему воспоем!»

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.2

Мно́гими содержи́мь напа́стьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о Ма́ти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя́ спаси́.

Множеством искушений томимый, к Тебе прибегаю, спасения ища. О Матерь Слова и Дева, от бед и несчастий меня спаси!

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Страсте́й мя́ смуща́ют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.

Страстей нападения меня смущают, сильным унынием наполняя мою душу. Умиротвори ее, Отроковица, тишиною Сына Твоего и Бога, Всенепорочная.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Спа́са ро́ждшую Тя́ и Бо́га, молю́, Де́во, изба́витися ми́ лю́тых; к Тебе́ бо ны́не прибега́я, простира́ю и ду́шу и помышле́ние.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Тебя, родившую Спасителя и Бога, умоляю об избавлении меня от бедствий; ибо к Тебе, Дева, ныне прибегая, простираю и душу, и помышление.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богома́ти, я́ко блага́я, Блага́го же Роди́тельница.

И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Меня, болящего телом и душою, удостой божественного посещения и попечения Твоего, единственная Богоматерь, как благая и Благого Родительница.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Небесного свода Создатель, Господи, и Церкви Строитель, Ты меня утверди в любви к Тебе, предел желаний, верных утверждение, единый Человеколюбец.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Предста́тельство и покро́в жи́зни моея́ полага́ю Тя́, Богороди́тельнице Де́во: Ты́ мя́ окорми́ ко приста́нищу Твоему́, благи́х вино́вна, ве́рных Утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.

Защитою и покровом жизни моей считаю я Тебя, Божия Родительница, Дева. Ты меня направь, как кормчий, к пристани Твоей, Виновница благ, верных утверждение, одна всеми воспеваемая.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты́ бо, Богоневе́стная, Нача́льника тишины́ Христа́ родила́ еси́, еди́на Пречи́стая.

Умоляю, Дева, смятение души и бурю моего уныния рассеять, – Ты, ведь, Божия Невеста, зачала Начальника тишины Христа, единая всечистая.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Благоде́теля ро́ждши до́брых вино́внаго, благодея́ния бога́тство все́м источи́: вся́ бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

Благодетеля родившая, благ Виновника, благодеяния богатство всем источи, ибо Ты всё можешь, как мощного силою Христа родившая, в Боге блаженная.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истяза́ему, Де́во, Ты́ ми́ помози́: исцеле́ний бо неоску́дное Тя́ зна́ю Сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждива́емое.

Тяжкими недугами и болезненными страданиями испытуемому, Ты, Дева, мне помоги, ибо знаю я Тебя, Всенепорочная, как исцелений сокровищницу неистощимую, неоскудевающую.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

Спаси от бед рабов Твоих, Богородица, ибо все мы после Бога к Тебе прибегаем, как к нерушимой Стене и Заступнице.

При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Воззри благосклонно, Всехвальная Богородица, на тяжкое тела моего страдание и исцели души моей скорбь.

Тропа́рь, гла́с 2-й.

Моле́ние те́плое, и стена́ необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти́: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бе́д изба́ви на́с, еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Горячее Ходатайство и Стена неприступная, милости Источник, мiру Прибежище! Мы усердно взываем к Тебе: «Богородица Владычица, поспеши и от бед избавь нас, единственная скорая Заступница!»

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Услышал я, Господи, о таинстве Твоего промысла, уразумел дела Твои, и прославил Твоё Божество.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Страсте́й мои́х смуще́ние, Ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, и бу́рю утиши́ мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная.

Успокой страстей моих волнение, Кормчего – Господа родившая, и бурю моих согрешений, Божия Невеста.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми́, Я́же Благосе́рдаго ро́ждшая, и Спа́са все́х пою́щих Тя́.

Милосердия Твоего подай бездну мне, о помощи взывающему, Милосердного Родившая и Спасителя всех, воспевающих Тебя.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́х дарова́ний, благода́рственное воспева́ем пе́ние, ве́дуще Тя́ Богома́терь.

Наслаждаясь, Всечистая, Твоими дарами, мы воспеваем благодарственную песнь, зная Тебя, Богоматерь.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. На одре́ боле́зни моея́ и не́мощи низлежа́щу ми́, я́ко Боголюби́ва, помози́, Богоро́дице, еди́на Присноде́во.

На одре болезни моей и немощи лежащему, помоги мне, Богородица, как любящая добро, единственная вечно девственная.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Наде́жду и утвержде́ние, и спасе́ния сте́ну недви́жиму, иму́ще Тя́, Всепе́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.

Как надежду, и утверждение, и спасения стену непоколебимую, имея Тебя, всепрославленная, мы от всякого затруднения избавляемся.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Просвети нас повелениями Твоими, Господи, и рукою Твоею вознесенною Твой мир подай нам, Человеколюбец.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́, Твою́ нетле́нную даю́щи ра́дость, весе́лия ро́ждшая Вино́внаго.

Исполни, Чистая, весельем сердце моё, Твою неомраченную давая радость, родившая веселья Виновника.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Изба́ви на́с от бе́д, Богоро́дице Чи́стая, ве́чное ро́ждши Избавле́ние, и Ми́р, вся́к у́м преиму́щий.

Избавь нас от бед, Богородица чистая, родившая вечное избавление и мир, всякий ум превосходящий.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Разреши́ мглу́ прегреше́ний мои́х, Богоневе́сто, просвеще́нием Твоея́ све́тлости, Све́т ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный.

Рассей согрешений моих мглу, Божия Невеста, светом Твоего сияния, Свет родившая божественный и предвечный.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ние, посеще́ния Твоего́ сподо́бльшая, и здра́вие моли́твами Твои́ми пода́ждь ми́.

Исцели, Чистая, души моей немощь, удостоив Твоего посещения, и здравие ходатайством Твоим подай мне.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися, и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

Я пролью молитву к Господу и Ему возвещу печали мои, ибо зол душа моя преисполнилась и жизнь моя ко аду приблизилась, и молюсь я, как Иона: «От погибели, Боже, изведи меня!»

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Сме́рти и тли́ я́ко спа́сл е́сть, Са́м Ся́ изда́в сме́рти, тле́нием и сме́ртию мое́ естество́ я́то бы́вшее, Де́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́в злоде́йствия мя́ изба́вити.

Того, Кто спас от смерти и тления, Самого Себя предав на смерть, естество моё, смертью и тлением объятое, – Господа и Сына Твоего, – Дева, умоли от злодейства врагов меня избавить.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Предста́тельницу Тя́ живота́ ве́м, и Храни́тельницу тве́рду, Де́во, и напа́стей реша́щу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли́ страсте́й мои́х изба́вити мя́.

Как Защитницу жизни я знаю Тебя, и охрану вернейшую, Дева, и рассеивающую искушений множество, и злобу демонов прогоняющую, и молю Тебя всегда от пагубных страстей моих избавить меня.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Я́ко сте́ну прибе́жища стяжа́хом, и ду́ш всесоверше́нное спасе́ние, и простра́нство в ско́рбех, Отрокови́це, и просвеще́нием Твои́м при́сно ра́дуемся: о Влады́чице, и ны́не на́с от страсте́й и бе́д спаси́.

Мы Тебя как стену убежища имеем, и душ всецелое спасение, и простор в скорбях, Отроковица, и во свете Твоём ликуем всегда. И ныне нас, о Владычица, от страстей и бед спаси.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. На одре́ ны́не немощству́яй лежу́, и не́сть исцеле́ния пло́ти мое́й; но Бо́га и Спа́са ми́ру, и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая, Тебе́ молю́ся Благо́й: от тли́ неду́г возста́ви мя́.

На одре ныне в немощи лежу, и нет исцеления плоти моей; но Бога, и Спасителя мира, и Избавителя от недугов родившая, Тебя, благую, молю: от гибельных болезней (меня) воздвигни!

Конда́к, гла́с 6-й.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, Хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь на́с, ве́рно зову́щих Ти́: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Защита христиан надежная, Ходатайство ко Творцу неизменное! Молитвенных голосов грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»

Другой кондак, (глас тот же)

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я надежды, разве Тебе, Пречистая Дево. Ты нам помози́, на Тебе надеемся, и Тобою хва́лимся, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица, Ты нам помоги, на Тебя надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы – Твои рабы; да не постыдимся!

Стихира, (глас тот же)

Не вве́ри мя человеческому предстательству, Пресвята́я Влады́чице, но приими́ моле́ние раба́ Твоего (рабы́ Твоей); скорбь бо обдержи́т мя. Терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, покро́ва не и́мам, ниже́ где прибе́гну окая́нный, всегда побежда́ем, и утеше́ния не и́мам, разве Тебе, Влады́чице мира, упова́ние и предста́тельство ве́рных, не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

Не вверяй меня человеческому заступлению, Пресвятая Владычица, но прими моление раба Твоего: ибо скорбь объяла меня, не могу выносить стрел, демонами пущенных; защиты нет у меня и некуда прибегнуть мне несчастному, со всех сторон боримому и не имеющего утешения, кроме Тебя. Владычица мiра, надежда и Заступница верных, не презри моления моего, полезное мне сотвори!

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Из Иудеи пришедшие юноши в Вавилоне некогда верою в Троицу попрали пламя печи, воспевая: «Боже отцов наших, благословен Ты!»

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Де́выя всели́лся еси́, Ю́же ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Наше спасение восхотев устроить, Ты, Спаситель, вселился во чрево Девы, Которую Защитницей мiра явил. Боже отцов наших, благословен Ты!

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Воли́теля ми́лости, Его́же родила́ еси́, Ма́ти Чи́стая, умоли́ изба́витися от прегреше́ний и душе́вных скве́рн ве́рою зову́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Любящего милосердие, рожденного Тобою, Матерь чистая, умоли, да избавимся от согрешений и душевных скверн мы, с верою взывающие: «Боже отцов наших, благословен Ты!»

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Сокро́вище спасе́ния и исто́чник нетле́ния, Тя́ ро́ждшую, и сто́лп утвержде́ния, и две́рь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сокровищницей спасения и источником бессмертия явил Ты Тебя Родившую, и твердыней безопасной, и дверью покаяния для взывающих: «Боже отцов наших, благословен Ты!»

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вию приступа́ющих к кро́ву Твоему́, Де́во, исцели́ти сподо́би, Спа́са Христа́ на́м ро́ждшая.

Телесные немощи и душевные недуги, Божия Родительница, с любовью приходящих к покрову Твоему божественному, исцелить благоволи, Спасителя Христа нам родившая.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Царя небесного, Которого воспевают воинства Ангелов, воспевайте и превозносите во все века.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, пою́щия и превознося́щия Тя́ во ве́ки.

Помощи у Тебя просящих не презри, Дева-Отроковица, поющих и превозносящих Тебя вовеки.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши, и теле́сныя боле́зни, Де́во, да Тя́ просла́влю, Чи́стая, во ве́ки.

Немощи души моей Ты врачуешь, и телесные страдания, Дева, чтобы я прославлял Тебя, благодатную, (вовеки).

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Исцеле́ний бога́тство излива́еши ве́рно пою́щим Тя́, Де́во, и превознося́щим неизрече́нное Твое́ Рождество́.

Исцеления Ты обильно изливаешь с верою воспевающим Тебя, Дева, и превозносящих непостижимое рождение Тобою Христа.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Напа́стей Ты́ прило́ги отгоня́еши, и страсте́й нахо́ды, Де́во: те́мже Тя́ пое́м во вся́ ве́ки.

Искушений приступы Ты отражаешь и страстей нападения, Дева, потому мы воспеваем Тебя во все века.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Истинно Богородицей Тебя исповедуем мы, спасенные Тобою, Дева чистая, с сонмами бесплотных Тебя величая.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

То́ка сле́з мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Де́во, Христа́ ро́ждшая.

Слез моих потока не отвергни, Дева, родившая Христа, со всякого лица всякую слезу отершего.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во, Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, грехо́вную печа́ль потребля́ющи.

Радостью моё сердце исполни, Дева, радости полноту принявшая, печаль же греха истребившая.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Приста́нище и предста́тельство к Тебе́ прибега́ющих бу́ди, Де́во, и стена́ неруши́мая, прибе́жище же и покро́в и весе́лие.

Пристанищем и защитой соделайся, к Тебе прибегающим, Дева, и стеною непоколебимой, и убежищем, и покровом, и радостью.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Све́та Твоего́ заря́ми просвети́, Де́во, мра́к неве́дения отгоня́ющи, благове́рно Богоро́дицу Тя́ испове́дающих.

Света Твоего лучами озари, Дева, мрак неведения прогоняя, благоговейно Богородицей Тебя исповедующих.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. На ме́сте озлобле́ния не́мощи, смири́вшагося, Де́во, исцели́, из нездра́вия во здра́вие претворя́ющи.

На месте страдания от болезни смирившегося, Дева, исцели, из немощи во здравие претворяя.

Стихиры, глас 2-й

Высшую небес и чистшую светлостей солнечных, избaвльшую нас от клятвы, Владычицу мира песньми почтим.

Высочайшую небес и чистейшую сияний солнечных, избавившую нас от проклятия Владычицу мiра песнопениями почтим.

От многих моих грехов немощствует тело, немощствует и душа моя; к Тебе прибегaю, Благодaтней, надеждо ненадежных, Ты ми помози.

От многих грехов в немощи мое тело немощна и душа моя. К Тебе прибегаю, Благодатной: Надежда безнадежных, Ты мне помоги!

Владычице и Мaти Избaвителя, приими моление недостойных раб Твоих, да ходaтайствуеши к Рождшемуся от Тебе; о, Владычице мира, буди Ходaтаица!

Владычица и Матерь Искупителя! Прими прошения недостойных рабов Твоих о Твоем перед Рожденным от Тебя за нас ходатайстве. О Владычица мира, стань между нами Посредницей!

Поем прилежно Тебе песнь ныне, всепетой Богородице, рaдостно: со Предтечею и всеми святыми моли, Богородице, еже ущедрити ны.

Поем усердно ныне песнь Тебе, всехвальной Богородице, радостно: с Предтечей и всеми святыми моли, Богородица, о милости к нам.

Вся Ангелов воинства, Предтече Господень, апостолов двоенадесятице, святии вси с Богородицею, сотворите молитву, во еже спастися нам.

Все Ангелов воинства, Предтеча Господень, двенадцать Апостолов, святые все с Богородицею сотворите ходатайство о спасении нашем!

Моли́тва ко Пресвято́й Богоро́дице

Цари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́ Богоро́дице, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ ско́рбь, помози́ ми́ я́ко не́мощну, окорми́ мя́ я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту́, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти; я́ко да сохрани́ши мя́ и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Царица моя преблагая, Надежда моя, Богородица, приют сирот и странников защитница, скорбящих радость, обиженных покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы – только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь.

Моли́тва ина́я ко Пресвято́й Богоро́дице

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто́ пла́ч мо́й и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты́, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и Прибе́жище на́м гре́шным? Кто́ па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне́, Влады́чице Ма́ти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́ гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя́, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне́ Ма́ти и Засту́пница. Вруча́ю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя́ гре́шнаго к ти́хой и безмяте́жней жи́зни, да пла́чуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный а́з, а́ще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты́ мне́ упова́ние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я и ско́рая Засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от вра́г ви́димых и неви́димых, умягчи́ сердца́ злы́х челове́к, возстаю́щих на мя́. О Ма́ти Го́спода моего́ Творца́! Ты́ еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цве́т чистоты́. О Богороди́тельнице! Ты́ пода́ждь ми́ по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем: еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние, и Твои́м пречу́дным заступле́нием да изба́влюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о пренепоро́чная и пресла́вная Бо́жия Ма́ти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю.

К кому воззову, Владычица? К кому прибегну в горести моей, если не к Тебе, Царица небесная? Кто плач мой и воздыхание мое благосклонно примет, если не Ты, Пренепорочная, надежда христиан и прибежище нам, грешным? Кто лучше Тебя в напастях защитит? Услышь же стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычица, Матерь Бога моего; и не презри меня, нуждающегося в Твоей помощи, и не отринь меня, грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная; не отступи от меня, раба Твоего, Владычица, за ропот мой, но будь мне Матерью и Заступницей. Вручаю себя милостивому покровительству Твоему: приведи меня, грешного, к тихой и безмятежной жизни, дабы я плакал о грехах моих. Ибо к кому прибегну я, виновный, если не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждой на неизреченную милость Твою и щедроты Твои окрыляясь? О Владычица, Царица Небесная! Ты мне упование и прибежище, покров и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая Заступница! Покрой Твоим ходатайством мои согрешения, защити меня от врагов видимых и невидимых; смягчи сердца злых людей, восстающих на меня. О Матерь Господа, моего Творца! Ты – корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О Божия Родительница! Ты подай мне помощь, немощному от плотских страстей и болезнующему сердцем, ибо имею я одну Твою и с Тобою Сына Твоего защиту; и да избавлюсь я Твоим пречудным заступлением от всякой беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Матерь Мария. Потому с надеждою возглашаю и взываю: «Радуйся, Благодатная! Радуйся обрадованная! Радуйся, преблагословенная, Господь с Тобою!»

1 Канонник или полный молитвослов.

2 В канонах припев как молитвенное воззвание произносится перед первым и вторым (и третьим, когда оно есть) тропарем каждой песни, но не читается перед тропарями, начинающимся со «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» и «И ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Поемый во всякой скорби душевной и обстоянии

Tворение Феостирикта монаха

Тропaрь Богородице, глас 4

К Богородице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Владычице, помози́, на ны́ милосе́рдовавши, потщи́ся, погибáем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Не умолчи́м никогда́, Богородице, си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии: áще бо Ты не бы́ предстоя́ла моля́щи, кто бы нас избáвил от толи́ких бед, кто же бы сохрани́л до ныне свобо́дны? Не отсту́пим, Владычице, от Тебе́: Твоя бо рабы́ спасáеши при́сно от вся́ких лю́тых.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипáче омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз знáю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лукáвое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегдá суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зачáт есмь, и во гресе́х роди́ мя мáти моя. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и пáче сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ дáси рáдость и весе́лие; возрáдуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Святáго не отыми́ от мене́. Возд́aждь ми рáдость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Избáви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возрáдуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и устá моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко áще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожигáемая; тогда́ возложáт на олтáрь Твой тельцы́.

Канон ко Пресвятой Богородице, глас 8

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д яко су́шу, и еги́петскаго зла избежáв, изрáильтянин вопия́ше: Избáвителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Мно́гими содержи́мь напáстьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о, Мáти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Страсте́й мя смущáют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: к Тебе́ бо ны́не прибегáя, простирáю и ду́шу и помышле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богомáти, яко блага́я, Благáго же Роди́тельница.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, желáний крáю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Предстáтельство и покро́в жи́зни моея́ полагáю Тя, Богороди́тельнице Де́во: Ты мя окорми́ ко пристáнищу Твоему́, благи́х вино́вна; ве́рных утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты бо, Богоневе́стная, нача́льника тишины́ Христа́ родилá еси́, еди́на Пречи́стая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Благоде́теля ро́ждши до́брых вино́внаго, благодея́ния бога́тство всем источи́, вся бо мо́жеши, яко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истязáему, Де́во, Ты ми помози́: исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждивáемое.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, яко вси по Бо́зе к Тебе́ прибегáем, яко неруши́мей стене́ и предстáтельству.

При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Тропарь, глас 2

Моле́ние те́плое и стенá необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бед избáви нас, еди́на вско́ре предстáтельствующая.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ тáинство, разуме́х дела́ Твоя́ и прослáвих Твое́ Божество́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Страсте́й мои́х смуще́ние, ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, и бу́рю ути́ши мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призывáющу подáждь ми, Яже Благосе́рдаго ро́ждшая и Спáса всех пою́щих Тя.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Наслаждáющеся, Пречи́стая, Твои́х даровáний, благодáрственное воспевáем пе́ние, ве́дуще Тя Богомáтерь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На одре́ боле́зни моея́ и не́мощи низлежáщу ми, яко Благолюби́ва, помози́, Богоро́дице, еди́на Присноде́во.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Наде́жду и утвержде́ние и спасе́ния сте́ну недви́жиму иму́ще Тя, Всепе́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир подáждь нам, Человеколю́бче.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́, Твою́ нетле́нную даю́щи ра́дость, весе́лия ро́ждшая вино́внаго.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Избáви нас от бед, Богоро́дице чи́стая, ве́чное ро́ждши избавле́ние, и мир, всяк ум преиму́щий.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Разреши́ мглу прегреше́ний мои́х, Богоневе́сто, просвеще́нием Твоея́ све́тлости, Свет ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ние, посеще́ния Твоего́ сподо́бльшая, и здрáвие моли́твами Твои́ми подáждь ми.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, яко зол душа́ моя́ испо́лнися, и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся яко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Сме́рти и тли я́ко спасл есть, Сам Ся издáв сме́рти, тле́нием и сме́ртию мое́ естество́, я́то бы́вшее, Де́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́в злоде́йствия мя избáвити.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Предстáтельницу Тя живота́ вем и храни́тельницу тве́рду, Де́во, и напáстей решáщу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли страсте́й мои́х избáвити мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яко сте́ну прибе́жища стяжáхом, и душ всесоверше́нное спасе́ние, и прострáнство в ско́рбех, Отрокови́це, и просвеще́нием Твои́м при́сно рáдуемся: о, Влады́чице, и ны́не нас от страсте́й и бед спаси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

На одре́ ны́не немощству́яй лежу́, и несть исцеле́ния пло́ти мое́й: но, Бога и Спáса ми́ру и Избáвителя неду́гов ро́ждшая, Тебе́ молю́ся, Благо́й: от тли неду́г возстáви мя.

Кондaк, глас 6

Предстáтельство христиа́н непосты́дное, ходáтайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний глáсы, но предвари́, яко Благáя, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предстáтельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Другой кондaк, глас тот же

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе, Пречи́стая Дево. Ты нам помози́, на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хвáлимся, Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

Стихира, глас тот же

Не вве́ри мя челове́ческому предстáтельству, Пресвята́я Влады́чице, но приими́ моле́ние раба Твоего́: скорбь бо обдержи́т мя, терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, покро́ва не и́мам, ниже́ где прибе́гну, окая́нный, всегда́ побеждáемь, и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе, Влады́чице ми́ра, уповáние и предстáтельство ве́рных, не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногдá, ве́рою Тро́ическою плáмень пе́щный попрáша, пою́ще: отце́в Боже, благослове́н еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спáсе, устро́ити, во утро́бу Де́выя всели́лся еси́, Юже ми́ру предстáтельницу показа́л еси́: оте́ц наших Бо́же, благослове́н еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Воли́теля ми́лости, Его́же родилá еси, Мáти чи́стая, умоли́ избáвитися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим: оте́ц наших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сокро́вище спасе́ния и Исто́чник нетле́ния, Тя ро́ждшую, и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: оте́ц наших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вию приступáющих к кро́ву Твоему́, Де́во, исцели́ти сподо́би, Спáса Христа́ нам ро́ждшая.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и áнгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши и теле́сныя боле́зни, Де́во, да Тя прослáвлю, Чи́стая, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Исцеле́ний бога́тство изливáеши ве́рно пою́щим Тя, Де́во, и превознося́щим неизрече́нное Твое́ рождество́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Напaстей Ты прилоги отгоняеши и страстей находы, Дево: темже Тя поем во вся веки.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя величáюще.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

То́ка слез мои́х не отврати́ся, Яже от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Де́во, Христа́ ро́ждшая.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во, Яже ра́дости прие́мшая исполне́ние, грехо́вную печа́ль потребля́ющи.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пристáнище и предстáтельство к Тебе́ прибегáющих бу́ди, Де́во, и стена́ неруши́мая, прибе́жище же и покро́в и весе́лие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Све́та Твоего́ заря́ми просвети́, Де́во, мрак неве́дения отгоня́ющи, благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

На ме́сте озлобле́ния не́мощи смири́вшагося, Де́во, исцели́, из нездрáвия во здрáвие претворя́ющи.

Стихиры, глас 2

Вы́сшую небе́с и чи́стшую све́тлостей со́лнечных, избáвльшую нас от кля́твы, Влады́чицу ми́ра пе́сньми почти́м.

От мно́гих мои́х грехо́в немощству́ет те́ло, немощству́ет и душа́ моя́; к Тебе́ прибегáю, Благодáтней, наде́ждо ненаде́жных, Ты ми помози́.

Влады́чице и Мáти Избáвителя, приими́ моле́ние недосто́йных раб Твои́х, да ходáтайствуеши к Ро́ждшемуся от Тебе́; о, Влады́чице ми́ра, бу́ди Ходáтаица!

Пое́м приле́жно Тебе́ песнь ны́не, всепе́той Богоро́дице, рáдостно: со Предте́чею и все́ми святы́ми моли́, Богоро́дице, е́же уще́дрити ны.

Вся áнгелов во́инства, Предте́че Госпо́день, апо́столов двоенадеся́тице, святи́и вси с Богоро́дицею, сотвори́те моли́тву, во е́же спасти́ся нам.

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ мя.

Цари́це моя́ преблагáя, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, áще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыхáние мое́ прии́мет, áще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам гре́шным? Кто пáче Тебе́ в напáстех защити́т? Услы́ши у́бо стенáние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Мáти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за роптáние мое́, но бу́ди мне Мáти и засту́пница. Вручáю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя гре́шнаго к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да плáчуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, áще не к Тебе́, уповáнию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты мне уповáние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблагáя и ско́рая засту́пнице! Покры́й Твои́м ходáтайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О, Мáти Го́спода моего́ Творцá! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувядáемый цвет чистоты́. О, Богороди́тельнице! Ты подáждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да избáвлюся от вся́кия беды́ и напáсти, о Пренепоро́чная и Преслáвная Бо́жия Мáти Мари́е. Те́мже со уповáнием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, Благодáтная, ра́дуйся, Обрáдованная; ра́дуйся, Преблагословенная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежaв, изрaильтянин вопияше: избaвителю и Богу нашему поим.
Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Многими содержимь напaстьми, к Тебе прибегаю, спасения иский: о, Мaти Слова и Дево, от тяжких и лютых мя спаси.
Страстей мя смущaют прилози, многаго уныния исполнити мою душу; умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, Всенепорочная.
Слава: Спaса рождшую Тя и Бога, молю, Дево, избaвитися ми лютых: к Тебе бо ныне прибегaя, простирaю и душу и помышление.
И ныне: Недугующа телом и душею, посещения Божественнаго и промышления от Тебе сподоби, едина Богомaти, яко благая, Благaго же Родительница.

Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желaний крaю, верных утверждение, едине Человеколюбче.
Предстaтельство и покров жизни моея полагaю Тя, Богородительнице Дево: Ты мя окорми ко пристaнищу Твоему, благих виновна; верных утверждение, едина Всепетая.
Молю, Дево, душевное смущение и печали моея бурю разорити: Ты бо, Богоневестная, начальника тишины Христа родилa еси, едина Пречистая.
Слава: Благодетеля рождши добрых виновнаго, благодеяния богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильнаго в крепости Христа рождши, Богоблаженная.
И ныне: Лютыми недуги и болезненными страстьми истязaему, Дево, Ты ми помози: исцелений бо неоскудное Тя знаю сокровище, Пренепорочная, неиждивaемое.
Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегaем, яко нерушимей стене и предстaтельству.
Призри благосердием, всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, и исцели души моея болезнь.

Тропарь, глас 2-й

Моление теплое и стенa необоримая, милости источниче, мирови прибежище, прилежно вопием Ти: Богородице Владычице, предвари, и от бед избaви нас, едина вскоре предстaтельствующая.

Песнь 4

Услышах, Господи, смотрения Твоего тaинство, разумех дела Твоя и прослaвих Твое Божество.
Страстей моих смущение, кормчию рождшая Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная.
Милосердия Твоего бездну призывaющу подaждь ми, яже Благосердаго рождшая и Спaса всех поющих Тя.
Наслаждaющеся, Пречистая, Твоих даровaний, благодaрственное воспевaем пение, ведуще Тя Богомaтерь.
Слава: На одре болезни моея и немощи низлежaщу ми, яко Благолюбива, помози, Богородице, едина Приснодево.
И ныне: Надежду и утверждение и спасения стену недвижиму имуще Тя, Всепетая, неудобства всякаго избавляемся.

Песнь 5

Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подaждь нам, Человеколюбче.
Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи радость, веселия рождшая виновнаго.
Избaви нас от бед, Богородице чистая, вечное рождши избавление, и мир, всяк ум преимущий.
Слава: Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоея светлости, Свет рождшая Божественный и превечный.
И ныне: Исцели, Чистая, души моея неможение, посещения Твоего сподобльшая, и здрaвие молитвами Твоими подaждь ми.

Песнь 6

Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.
Смерти и тли яко спасл есть, Сам Ся издaв смерти, тлением и смертию мое естество, ято бывшее, Дево, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избaвити.
Предстaтельницу Тя живота вем и хранительницу тверду, Дево, и напaстей решaщу молвы, и налоги бесов отгоняющу; и молюся всегда, от тли страстей моих избaвити мя.
Слава: Яко стену прибежища стяжaхом, и душ всесовершенное спасение, и прострaнство в скорбех, Отроковице, и просвещением Твоим присно рaдуемся: о, Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси.
И ныне: На одре ныне немощствуяй лежу, и несть исцеления плоти моей: но, Бога и Спaса миру и Избaвителя недугов рождшая, Тебе молюся, Благой: от тли недуг возстaви мя.

Кондaк, глас 6-й

Предстaтельство христиан непостыдное, ходaтайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глaсы, но предвари, яко Благaя, на помощь нас, верно зовущих Ти; ускори на молитву, и потщися на умоление, предстaтельствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Другой кондaк, глас тот же

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвaлимся, Твои бо есмы рабы, да не постыдимся.

Стихира, глас тот же

Не ввери мя человеческому предстaтельству, Пресвятая Владычице, но приими моление раба Твоего: скорбь бо обдержит мя, терпети не могу демонскаго стреляния, покрова не имам, ниже где прибегну, окаянный, всегда побеждaемь, и утешения не имам, разве Тебе, Владычице мира, уповaние и предстaтельство верных, не презри моление мое, полезно сотвори.

Песнь 7

От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногдa, верою Троическою плaмень пещный попрaша, поюще: отцев Боже, благословен еси.
Наше спасение якоже восхотел еси, Спaсе, устроити, во утробу Девыя вселился еси, Юже миру предстaтельницу показал еси: отец наших Боже, благословен еси.
Волителя милости, Егоже родилa еси, Мaти чистая, умоли избaвитися от прегрешений и душевных скверн верою зовущим: отец наших Боже, благословен еси.
Слава: Сокровище спасения и Источник нетления, Тя рождшую, и столп утверждения, и дверь покаяния, зовущим показал еси: отец наших Боже, благословен еси.
И ныне: Телесныя слабости и душевныя недуги, Богородительнице, любовию приступaющих к крову Твоему, Дево, исцелити сподоби, Спaса Христа нам рождшая.

Песнь 8

Царя Небеснаго, Егоже поют вои aнгельстии, хвалите и превозносите во вся веки.
Помощи яже от Тебе требующия не презри, Дево, поющия и превозносящия Тя во веки.
Неможение души моея исцеляеши и телесныя болезни, Дево, да Тя прослaвлю, Чистая, во веки.
Слава: Исцелений богатство изливaеши верно поющим Тя, Дево, и превозносящим неизреченное Твое рождество.
И ныне: Напaстей Ты прилоги отгоняеши и страстей находы, Дево: темже Тя поем во вся веки.

Песнь 9

Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево чистая, с безплотными лики Тя величaюще.
Тока слез моих не отвратися, Яже от всякаго лица всяку слезу отъемшаго, Дево, Христа рождшая.
Радости мое сердце исполни, Дево, Яже радости приемшая исполнение, греховную печаль потребляющи.
Пристaнище и предстaтельство к Тебе прибегaющих буди, Дево, и стена нерушимая, прибежище же и покров и веселие.
Слава: Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоняющи, благоверно Богородицу Тя исповедающих.
И ныне: На месте озлобления немощи смирившагося, Дево, исцели, из нездрaвия во здрaвие претворяющи.

Высшую небес и чистшую светлостей солнечных, избaвльшую нас от клятвы, Владычицу мира песньми почтим.
От многих моих грехов немощствует тело, немощствует и душа моя; к Тебе прибегaю, Благодaтней, надеждо ненадежных, Ты ми помози.
Владычице и Мaти Избaвителя, приими моление недостойных раб Твоих, да ходaтайствуеши к Рождшемуся от Тебе; о, Владычице мира, буди Ходaтаица!
Поем прилежно Тебе песнь ныне, всепетой Богородице, рaдостно: со Предтечею и всеми святыми моли, Богородице, еже ущедрити ны.
Вся aнгелов воинства, Предтече Господень, апостолов двоенадесятице, святии вси с Богородицею, сотворите молитву, во еже спастися нам.

Царице моя преблагaя, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстaтельницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомaти, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.
К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, aще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхaние мое приимет, aще не Ты, Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто пaче Тебе в напaстех защитит? Услыши убо стенaние мое, и приклони ухо Твое ко мне, Владычице Мaти Бога моего, и не презри мене, требующаго Твоея помощи, и не отрини мене, грешнаго. Вразуми и научи мя, Царице Небесная; не отступи от мене, раба Твоего, Владычице, за роптaние мое, но буди мне Мaти и заступница. Вручaю себе милостивому покрову Твоему: приведи мя, грешнаго, к тихой и безмятежной жизни, да плaчуся о гресех моих. К кому бо прибегну повинный аз, aще не к Тебе, уповaнию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окриляемь? О, Владычице Царице Небесная! Ты мне уповaние и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя преблагaя и скорая заступнице! Покрый Твоим ходaтайством моя прегрешения, защити мене от враг видимых и невидимых; умягчи сердца злых человек, возстающих на мя. О, Мaти Господа моего Творцa! Ты еси корень девства и неувядaемый цвет чистоты. О, Богородительнице! Ты подaждь ми помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление; и Твоим пречудным заступлением да избaвлюся от всякия беды и напaсти, о пренепорочная и преслaвная Божия Мaти Марие. Темже со уповaнием глаголю и вопию: радуйся, благодaтная, радуйся, обрaдованная; радуйся, преблагословенная, Господь с Тобою.

Поемый во всякой скорби душевней и обстоянии. Tворение Феостирикта монаха.

Начало канонов общее.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже тропарь Богородице, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Слава и ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: а́ще бо ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны, не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Таже Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ния моя́ аз зна́ю и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вая пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 8

Песнь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла избежáв, / изрáильтянин вопия́ше: / Избáвителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Мно́гими содержи́мь напáстьми, / к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: / о, Мáти Сло́ва и Де́во, / от тя́жких и лю́тых мя спаси́.

Страсте́й мя смущáют прило́зи, / мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; / умири́, Отрокови́це, / тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.

Слава: Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, / молю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: / к Тебе́ бо ны́не прибегáя, / простирáю и ду́шу и помышле́ние.

И ныне: Неду́гующа те́лом и душе́ю, / посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богомáти, / я́ко блага́я, Благáго же Роди́тельница.

Песнь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й, / желáний крáю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Предстáтельство и покро́в жи́зни моея́ / полагáю Тя, Богороди́тельнице Де́во: / Ты мя окорми́ ко пристáнищу Твоему́, благи́х вино́вна; / ве́рных утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.

Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: / Ты бо, Богоневе́стная, / нача́льника тишины́ Христа́ родилá еси́, еди́на Пречи́стая.

Слава: Благоде́теля ро́ждши до́брых вино́внаго, / благодея́ния бога́тство всем источи́, / вся бо мо́жеши, / я́ко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

И ныне: Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истязáему, Де́во, Ты ми помози́: / исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждивáемое.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, / я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибегáем, / я́ко неруши́мей стене́ и предстáтельству.

При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, / на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, / и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Тропарь, глас 2:

Моле́ние те́плое и стенá необори́мая, / ми́лости исто́чниче, мирови прибе́жище, / приле́жно вопие́м Ти: / Богоро́дице Влады́чице, предвари́, / и от бед избáви нас, / еди́на вско́ре предстáтельствующая.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ тáинство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и прослáвих Твое́ Божество́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Страсте́й мои́х смуще́ние, / ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, / и бу́рю утиши́ мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная.

Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призывáющу подáждь ми, / я́же Благосе́рдаго ро́ждшая и Спáса всех пою́щих Тя.

Наслаждáющеся, Пречи́стая, Твои́х даровáний, / благодáрственное воспевáем пе́ние, / ве́дуще Тя Богомáтерь.

Слава: На одре́ боле́зни моея́ и не́мощи низлежáщу ми, / я́ко благолюби́ва, помози́, Богоро́дице, / еди́на Присноде́во.

И ныне: Наде́жду и утвержде́ние и спасе́ния сте́ну недви́жиму иму́ще Тя, Всепе́тая, / неудо́бства вся́каго избавля́емся.

Песнь 5.

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, / и мы́шцею Твое́ю высо́кою / Твой мир подáждь нам, Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́, / Твою́ нетле́нную даю́щи ра́дость, / весе́лия ро́ждшая Вино́внаго.

Избáви нас от бед, Богоро́дице Чи́стая, / ве́чное ро́ждши избавле́ние, / и мир, всяк ум преиму́щий.

Слава: Разреши́ мглу прегреше́ний мои́х, Богоневе́сто, / просвеще́нием Твоея́ све́тлости, / Свет ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный.

И ныне: Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ние, / посеще́ния Твоего́ сподо́бльшая, / и здрáвие моли́твами Твои́ми подáждь ми.

Песнь 6.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Сме́рти и тли я́ко спасл есть, / Сам Ся издáв сме́рти, / тле́нием и сме́ртию мое́ естество́, я́то бы́вшее, Де́во, / моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, / враго́в злоде́йствия мя избáвити.

Предстáтельницу Тя живота́ вем и храни́тельницу тве́рду, Де́во, / и напáстей решáщу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; / и молю́ся всегда́, от тли страсте́й мои́х избáвити мя.

Слава: Я́ко сте́ну прибе́жища стяжáхом, / и душ всесоверше́нное спасе́ние, / и прострáнство в ско́рбех, Отрокови́це, / и просвеще́нием Твои́м при́сно рáдуемся: / о, Влады́чице, и ны́не нас от страсте́й и бед спаси́.

И ныне: На одре́ ны́не немощству́яй лежу́, / и несть исцеле́ния пло́ти мое́й: / но, Бо́га и Спáса ми́ру и Избáвителя неду́гов ро́ждшая, / Тебе́ молю́ся, Благо́й: / от тли неду́г возстáви мя.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Кондaк, глас 6:

Предстáтельство христиа́н непосты́дное, / ходáтайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний глáсы, / но предвари́, я́ко Благáя, на по́мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти; / ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, / предстáтельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Икос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́ за мно́жество бла́гости, / не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя, бо́дренною Твое́ю моли́твою, / и неисче́тною просты́нею уще́дри нас, / и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи, / Тебе́ бо и́мамы гре́шнии Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол. / Но я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Иный кондaк, глас тот же:

Не и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во. / Ты нам помози́, / на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хвáлимся, / Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

Стихира, глас тот же:

Не вве́ри мя челове́ческому предстáтельству, / Пресвята́я Влады́чице, / но приими́ моле́ние раба́ Твоего́: / скорбь бо обдержи́т мя, / терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, / покро́ва не и́мам, / ниже́ где прибе́гну, окая́нный, / всегда́ побеждáемь, / и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице мира, / уповáние и предстáтельство ве́рных, / не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

Песнь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, / в Вавило́не иногдá, / ве́рою Тро́ическою плáмень пе́щный попрáша, пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спáсе, устро́ити, / во утро́бу Де́выя всели́лся еси́, / Ю́же ми́ру предстáтельницу показа́л еси́: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Воли́теля ми́лости, Его́же родилá еси́, Мáти чи́стая, / умоли́ избáвитися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Сокро́вище спасе́ния и Исто́чник нетле́ния, Тя Ро́ждшую, / и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, / любо́вию приступáющих к кро́ву Твоему́, Де́во, исцели́ти сподо́би, / Спáса Христа́ нам ро́ждшая.

Песнь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, / Его́же пою́т во́и А́нгельстии, / хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, / пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши и теле́сныя боле́зни, Де́во, / да Тя прослáвлю, Чи́стая, во ве́ки.

Слава: Исцеле́ний бога́тство изливáеши ве́рно пою́щим Тя, Де́во, / и превознося́щим неизрече́нное Твое́ рождество́.

И ныне: Напáстей Ты прило́ги отгоня́еши и страсте́й нахо́ды, Де́во: / те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу / Тя испове́дуем, / спасе́ннии Тобо́ю, Де́во чи́стая, / с безпло́тными ли́ки Тя величáюще.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

То́ка слез мои́х не отврати́ся, / Я́же от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, / Де́во, Христа́ ро́ждшая.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во, / Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, / грехо́вную печа́ль потребля́ющи.

Пристáнище и предстáтельство к Тебе́ прибегáющих / бу́ди, Де́во, и стена́ неруши́мая, / прибе́жище же и покро́в и весе́лие.

Слава: Све́та Твоего́ заря́ми просвети́, Де́во, / мрак неве́дения отгоня́ющи, / благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.

И ныне: На ме́сте озлобле́ния не́мощи смири́вшагося, Де́во, исцели́, / из нездрáвия во здрáвие претворя́ющи.

И абие: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Богородичны, глас 2:

Вы́шшую небе́с, / и чи́стшую све́тлостей со́лнечных, / изба́вльшую нас от кля́твы, / Влады́чицу ми́ра / пе́сньми почти́м.

От мно́гих мои́х грехо́в / немощству́ет те́ло, / немощству́ет и душа́ моя́: / к Тебе́ прибега́ю Благода́тней, / наде́жде ненаде́жных, / Ты ми помози́.

Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, / приими́ моле́ние / недосто́йных раб Твои́х, / да хода́тайствуеши к Ро́ждшемуся от Тебе́. / О Влады́чице ми́ра, бу́ди Хода́таица!

Пое́м приле́жно Тебе́ песнь ны́не / всепе́той Богоро́дице ра́достно, / со Предте́чею, и все́ми святы́ми, / моли́ Богоро́дице, / е́же уще́дрити ны.

Вся А́нгелов во́инства, / Предте́че Госпо́день, / апо́столов двоенадеся́тице, святи́и вси / с Богоро́дицею, сотвори́те моли́тву, / во е́же спасти́ся нам.

Молитва.

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ина молитва

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, áще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое прии́мет, áще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам, гре́шным? Кто пáче Тебе́ в напáстех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Мáти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Мáти и засту́пница. Вручáю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да плáчуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, áще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты ми уповáние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я и ско́рая засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О, Мáти Го́спода моего́ Творцá! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О, Богороди́тельнице! Ты подáждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да избáвлюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Мáти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, благода́тная, ра́дуйся, обра́дованная; ра́дуйся, преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Окончание канонов общее.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *