Молитва от блуда

 • Ко Господу
 • Ко Пресвятой Богородице, прп. Макария Оптинского
 • Преподобному Виталию Александрийскому
 • Святителю Евфимию Новгородскому, чудотворцу
 • Преподобному Иоанну Многострадальному
 • Преподобному Иоанну Кущнику
 • Преподобному Мартиниану Кесарийскому
 • Преподобному Моисею Угрину
 • Мученикам Галактиону и Епистимии
 • Преподобной Марии Египетской
 • Преподобной Сарре Египетской
 • Молитва мученице Фомаиде Египетской
 • Преподобной Таисии Египетской
 • Всем святым и бесплотным Небесным Силам

Содержание

Молитва ко Господу

Бо́же Вседержи́телю, всю тва́рь прему́дростию созда́вый, мене́, па́дшаго мно́гими согреше́ньми, Твое́ю воздви́гни руко́ю: пода́ждь ми Твою́ по́мощь, и сподо́би мя от мирски́х свободи́тися искуше́ний, от диа́вольских сете́й, и от плотски́х похоте́й. Умилосе́рдися и прости́ ми вся, ели́ка Ти согреши́х во вся дни живота́ моего́; пома́жи ду́шу мою́ еле́ем благода́ти и щедро́т Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, с Ним же Тебе́ и Свято́му Ду́ху подоба́ет вся́кая сла́ва во ве́ки. Ами́нь.

* * *

Молитва ко Пресвятой Богородице, прп. Макария Оптинского

О, Ма́ти Го́спода моего́ Творца́, Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О Богороди́тельнице! Ты ми помози́, немощству́ющему плотско́ю стра́стию и боле́зненну су́щу, еди́но бо с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га име́ю заступле́ние. Ами́нь.

* * *

Молитва преподобному Виталию Александрийскому

(Преподобный Виталий занимался обращением блудниц)

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Вита́лие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь преподобному, глас 81

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Вита́лие, дух твой.

Перевод: В тебе, отче, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо взяв свой крест ты последовал за Христом, и делом учил пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобный Виталий, дух твой.

Кондак преподобному, глас 22

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся,/ и непреста́нные моли́твы/ я́ко копие́ вручи́в кре́пко,/ пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния./ Вита́лие, о́тче наш,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Чистотой душевной с Божией помощью вооружившись, и непрестанные молитвы, как копье взяв крепко, низложил ты бесовские ополчения, Виталий, отче наш, моли непрестанно о всех нас.

Величание преподобному1

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Вита́лие, и чтем святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче А́нгелов.

* * *

Молитва святителю Евфимию Новгородскому, чудотворцу

(Евфимий обладал благодатным даром избавлять от плотской страсти)

О́тче святи́телю Евфи́мие! Ты от ю́ности твоея́ Христа́ возлюби́л еси́, и благода́тию Его́ укрепля́ем, вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́, чи́стым же житие́м и кро́тким нра́вом Го́сподеви угоди́л еси́, и по благода́ти Его́ на престо́ле святи́тельства подвиза́яся, яви́лся еси́, па́стве Христо́ве Вели́каго Новогра́да па́стырь до́брый, ду́шу твою́ о ста́де твое́м полага́яй. Те́мже и по сме́рти твое́й просла́ви тя Пастыренача́льник Христо́с подая́нием чуде́с, от тебя́ истека́ющих, о́браз доброде́тельнаго жития́ в тебе́ нам показу́я. Те́мже и аз гре́шный и уны́лый, к ра́це моще́й твои́х припа́дая, молю́ся тебе́ усе́рдно: да́ждь ми ру́ку по́мощи, воздви́гни мя моли́твами твои́ми из глубины́ грехо́вныя: се бо волна́ми страсте́й плотски́х и ины́ми тьмочи́сленными жите́йскими треволне́нии обурева́юся. Бу́ди у́бо мне многогре́шному те́плый ко Христу́ предста́тель и моли́твенник, да и аз, от потопле́ния грехо́внаго изба́влен, ко приста́нищу непоро́чнаго жития́ благода́тию Христо́вою дости́гну, и чи́стым житие́м просла́влю Спаси́теля моего́, кро́вию Свое́ю мене́ искупи́вшаго: и та́ко жития́ сконча́в, получу́ жи́знь ве́чную во Ца́рствии Небе́снем, иде́же сла́вится Пречестно́е и Великоле́пое И́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и вове́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва преподобному Иоанну Кущнику

(Преподобный Иоанн сам провел шесть лет в страшной борьбе с тоскою по родине и о своих родителях.)

Кондак, глас 23

Вы́шних улучи́ти, прему́дре, жела́я,/ до́лу кра́сных, му́дре, преоби́дел еси́/ и, Христу́ обнища́вшему сообнища́в,/ ра́дуяся, после́довал еси, Иоа́нне./ К Нему́ же приле́жно не преста́й моля́ся о всех нас.

Высшего достичь желая, премудрый, ты с мудростью презрел низшие, земные блага и Христу обнищавшему (2Кор.8:9), сам обнищав, радуясь, последовал, Иоанн. К Нему же не переставай усердно молиться обо всех нас.

Ин кондак, глас 33

Уклони́лся еси́ жите́йского треволне́ния,/ и к приста́нищу Боже́ственному упра́вил еси́, блаже́нне, ше́ствия своя́,/ и источи́л еси́ исцеле́ния, я́ко струи́,/ ве́рою и любо́вию, Иоа́нне, к тебе́ притека́ющим и вопию́щим:/ предста́ни в День Суда́ восхваля́ющим светоно́сную па́мять твою́, о́тче,/ и страсте́й и мук изба́ви.

Ты избежал житейских бурь и к пристанищу Божественному направил путь свой, блаженный, и источил исцеления, как потоки, с верой и любовью, Иоанн, к тебе приходящим и взывающим: «Защити в День Суда прославляющих светоносную память твою, отче и избавь от мук и страданий».

* * *

Молитва преподобному Мартиниану Кесарийскому

(Когда блудница под видом странницы пришла к Мартиниану, он стоял на раскаленных углях, пока не погасла в нем плотская похоть. Чтобы избежать соблазна женского, он странствовал из места в место.)

Кондак, глас 24

Я́ко подви́жника благоче́стия иску́сна,/ и страда́льца произволе́нием честна́го,/ и пусты́ни жи́теля и все́льника,/ в пе́снех досто́йно восхва́лим Мартиниа́на присночестна́го:// той бо зми́я попра́.

Как испытанного подвижника благочестия, и почтенного добровольного мученика, жителя пустыни опытного, в молитвенных песнопениях по достоинству прославим Мартиниана всегда почитаемого, ибо он змея (диавола) сокрушил.

Икос

От коне́ц да́же до коне́ц про́йде веща́ние кра́сных доброде́телей и Боже́ственных по́двиг твои́х: мла́д сы́й во́зрастом, в пусты́нях возжела́л еси́ пожи́ти, пе́ния Христу́, псалмы́ и моли́твы воспуща́я при́сно: де́нь же и но́щь возраста́я в боле́знех и слеза́х, чи́сте житие́ твое́ сконча́л еси́ и, му́дре, злонача́льнаго посрами́л еси́, ты́ бо зми́я попра́л еси́.

* * *

Молитвы преподобному Моисею Угрину

(Моисей был пленен королем Польским, затем выкуплен знатною ляхинею, которая пленилась им и требовала от Моисея взаимной страсти, но праведный муж не изменил своей благочестивой жизни. Ляхиня из мести посадила его в яму, морила голодом, ежедневно секла его, затем осудила его быть евнухом и с бесчестием изгнала его.)

Молитва 1-я

О, пречу́дный и Богоно́сный о́тче Моисе́е, изря́дный уго́дниче Христо́в и вели́кий чудотво́рче, к тебе́ смире́нно припа́даем и мо́лимся: да́ждь нам бы́ти прича́стниками любве́ твоея́ к Бо́гу и бли́жнему, помози́ нам твори́ти во́лю Госпо́дню в простоте́ се́рдца и смире́нии, за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, при́зри благоутро́бно на вся́кую ду́шу ве́рных твои́х чти́телей, ми́лости и по́мощи твоея́ и́щущих.
Ей, всеблаги́й уго́дниче Бо́жий, услы́ши нас, моля́щихся тебе́, и не пре́зри нас, тре́бующих твоего́ заступле́ния и досто́йную песнь тебе́ принося́щих, тебе́ ублажа́ем, о́тче Моисе́е, тя воспева́ем, чистоты́ свети́льниче, прославля́юще ми́лостиваго Бо́га, во Святе́й Безнача́льней Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

Преподо́бне о́тче Моисе́е! Воззри́ на на́с ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты́ горе́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих.
Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чудесы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми.
О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Моисе́е, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й на́с всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же са́м упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́д твои́х. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́с, ве́рою и любо́вию чту́щих тя́.
Помина́й на́с недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́с ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́м бо тя́ су́ща ме́ртва, а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти жи́в сы́й пребыва́еши. Не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́я на́с от стре́л вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю на́ш до́брый.
А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима е́сть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя́ вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о на́с Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе ду́ш на́ших, и испроси́ на́м вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Мученикам Галактиону и Епистимии

(Когда святого Галактиона взяли на мучения, его невеста Епистимия добровольно присоединилась к нему, чтобы до конца разделить с ним чашу страданий.)

Тропарь, глас 41

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Мученики Твои, Господи, подвигом своим венцы нетленные получили от Тебя, Бога нашего; ибо они, имея силу Твою, мучителей низложили, сокрушили и демонов немощные дерзости. По молитвам их, Христе Боже, спаси души наши.

Тропарь мученику, глас 41

Му́ченик Твой, Го́споди, Галактио́не,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Мученик Твой, Господи, Галактион подвигом своим венец нетленный получил от Тебя, Бога нашего; ибо он, имея силу Твою, мучителей низложил, сокрушил и демонов немощные дерзости. По молитвам его, Христе Боже, спаси души наши.

Кондак мученику, глас 65

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́,/ непреле́стная ми́рови,/ Со́лнца Христа́ возвеща́ющи,/ заря́ми твои́ми страстоте́рпче Галактио́не,/ и пре́лесть погаси́л еси́ всю:/ нам же подае́ши свет,// моля́ся непреста́нно о всех нас.

Звездою светлой, не обманчивой явился ты миру, солнце – Христа – возвещая сиянием твоим, страстотерпец Галактион, и все обольщение угасил, нам же подаешь свет, молясь непрестанно о всех нас.

Величание мученику5

Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й Галактио́не, и чтем честна́я страда́ния твоя,́ и́же за Христа́ претерпе́л еси́.

Тропарь мученице, глас 46

Агница Твоя, Иисусе, Епистимия взывает громогласно: «Тебя, Жених мой, люблю, и, Тебя ища, страдаю, и распинаюсь и погребаюсь с Тобою в Твоем крещении, и терплю муки за Тебя, да царствую в Тебе, и умираю за Тебя, чтобы и жить с Тобою; но, прими меня как жертву непорочную, с любовью принесенную Тебе!» По ходатайствам ее, как Милостивый, спаси души наши.

Кондак мученице, глас 26

Храм Твой всечестны́й,/ я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии/ велегла́сно вопие́м ти:/ де́во му́ченице Епистимие, великоимени́тая,// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Храм твой всесвященный обретя, как исцеление для душ, все мы, верные, громогласно взываем тебе: «Дева мученица Епистимия, чье имя славно, Христа Бога моли непрестанно о всех нас!»

* * *

Молитва преподобной Марии Египетской

(Мария покинула своих родителей и ушла из Египта в Александрию. Там она лишилась своего целомудрия и предалась безудержному и ненасытному любодеянию, но затем покаялась и после долгих молитв отправилась в путь за Иордан, в пустыню, где она провела 47 лет, и Господь простил ей грехи её.)

О, вели́кая Христо́ва уго́днице, преподо́бная Мари́е! На Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́щи, на земли́ же ду́хом любве́ с на́ми пребыва́ющи, име́ющи дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ спасти́ рабы́ Его́, к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам у Великоми́лостиваго Влады́ки и Го́спода ве́ры непоро́чное соблюде́ние, градо́в и ве́сей на́ших утвержде́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, скорбя́щим – утеше́ние, неду́гующим – исцеле́ние, па́дшим – возста́ние, заблу́ждщим – укрепле́ние, в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, сирота́м и вдови́цам – заступле́ние и отше́дшим от сего́ жития́ – ве́чное упокое́ние, всем же нам в де́нь стра́шнаго Суда́ одесну́ю страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный глас Судии́ ми́ра услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра, и та́мо пребыва́ния во ве́ки получи́ти. Ами́нь.

* * *

Молитва преподобной Сарре Египетской

(Блаженная Сарра подвизалась в Египетской пустыне примерно в V веке. О ней рассказывают, что она в течение 13 лет претерпевала бесовское искушение блудными помыслами. При этом Сарра никогда не молилась, чтобы эта брань кончилась, но, напротив, еще больше предавалась подвигу и страху Божию, повторяя: «Господи, дай мне силы!» Однажды, когда искушение усилилось, святая вышла на крыльцо своей кельи. Тогда дух блуда явился ей в телесном обличье и сказал: «Ты, Сарра, победила меня». Она отвечала: «Тебя победила не я, а мой Учитель Христос».)

Тропарь преподобной, глас 87

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Са́рре, дух твой.

В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Сарра, дух твой.

Кондак, глас 27

За любо́вь Госпо́дню преподо́бная,/ поко́я жела́ние возненави́дела еси́,/ поще́нием дух твой просвети́вши:/ кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́;/ но моли́твами твои́ми// проти́вных шата́ние разори́.

Ради любви ко Господу, преподобная, ты желание покоя возненавидела, постом дух твой просветив, ибо мужественно победила зверей; но молитвами твоими и восстания на нас противников расстрой.

* * *

Молитва мученице Фомаиде Египетской

О, всехва́льная му́ченице Фомаи́до! За чистоту́ супру́жества да́же до кро́ве подвиза́вшися и целому́дрия ра́ди ду́шу свою́ положи́вши, досто́йна пред Го́сподем обрела́ся еси́, во е́же в ли́це преподо́бных дев почте́нней тебе́ бы́ти. Услы́ши нас моля́щихся тебе́: и я́коже дре́вле бори́мии от пло́ти цели́тельницу тя име́яху, по дарова́нней тебе́ от Бо́га благода́ти, си́це и ны́не прибега́ющим ко предста́тельству твоему́ пода́ждь отра́ду и свобожде́ние от плотски́я бра́ни, и целому́дренное житие́ и незазо́рное в супру́жестве и де́встве пребыва́ние твои́ми богоприя́тными моли́твами всем исхода́тайствовати потщи́ся, я́ко да телеса́ на́ша храм живу́щаго в нас Свята́го Ду́ха бу́дут. О, преизбра́нная в жена́х и ве́рная рабо́ Христо́ва! Помози́ нам, да не поги́бнем со страстьми́ и похотьми́ на́шими, но да упра́вимся умо́м на́шим и укрепи́мся се́рдцем на́шим во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сла́вяще твою́ по́мощь и предста́тельство, благода́ть же и ми́лость Триеди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва преподобной Таисии Египетской

(Таисия была весьма прекрасна и прославилась повсюду красотою своего лица. Прельщая поклонников своих, она доводила их до разорения, нищеты, ссор из-за нее. После беседы с преподобным Пафнутием, Таисия пребывала три года в затворе в женском монастыре, замаливая свой грех блуда, пока видение Павлу Препростому не объяснило, что грех бывшей блудницы Таисии прощен.)

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Таи́сие, дух твой.

В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Таисия, дух твой.

За любо́вь Госпо́дню преподо́бная,/ поко́я жела́ние возненави́дела еси́,/ поще́нием дух твой просвети́вши:/ кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́;/ но моли́твами твои́ми// проти́вных шата́ние разори́.

Ради любви ко Господу, преподобная, ты желание покоя возненавидела, постом дух твой просветив, ибо мужественно победила зверей; но молитвами твоими и восстания на нас противников расстрой.

* * *

Молитва всем святым и бесплотным Небесным Силам8

Бо́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на Небеси́ от А́нгел воспева́емый, на земли́ от челове́к во святы́х Свои́х хва́лимый: да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы Апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи. Тебе́ Самому́ де́йствующему вся во всех, мно́зи соверши́шася, святи́и в кое́мждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́ нам о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дшии, гото́ви, в нем же са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти. Сих святы́х всех воспомина́я и их богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в них де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя, Свя́те святы́х, даждь ми гре́шному после́довати их уче́нию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, Небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Боже святой и во святых почивающий, трисвятой песнью на небесах Ангелами воспеваемый, на земле людьми во святых Твоих церквях славимый, давший Святым Твоим Духом благодать, каждому по мере дарования Христова, и ею поставивший Церкви Твоей святой Апостолов, пророков, благовестников, пастырей и учителей. У Тебя Самого, действующему всем во всех, есть множество святых в каждом роде, различными добродетелями благоугодивших Тебе, и оставивших нам пример добрых подвигов ради Тебя, в вечное блаженство перешедших и готовых помогать нам в борьбе с напастями, которыми сами искушаемы были. Этих святых всех вспоминая, и их богоугодное славя житие, Тебя Самого, через них действовавшего, восхваляю, и веруя, что их добродетели – Твои дарования, прилежно молю Тебя, Святой святых, дай мне грешному последовать их учению, наиболее же Твоей вседеятельной благодатью удостоиться с ними небесной славы и восславить пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь.

См. также: БЛУД

Полезно? Поделись ссылкой!

Тропарь преподобному Иоанну Многострадальному, глас 8-й

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо: прилежати же о души, вещи безсмертней: тем же и со Ангелы срадуется, преподобне Иоанне, дух твой.

Кондак преподобному Иоанну Многострадальному, глас 2-й

Чистотою душевною Божественно вооружився, и непристанныя молитвы яко копие вручив крепко, пробол еси бесовская ополчения Иоанне, моли непрестанно о всех нас.

Величание преподобному Иоанну Многострадальному

Ублажаем тя, преподобне отче Иоанне, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Молитва первая преподобному Иоанну Многострадальному
о наставлении на путь истинный

Преподобне отче Иоанне! Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Не престани, угодниче Божий, о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Вси православнии христиане, твоими чудесы исполненнии и милостями облагодетельствованнии, исповедуют тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем всепомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Предстояще всечестней иконе твоей, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременную в нуждех наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. О, превеликий угодниче Божий! Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженныя недра Авраамова, идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая преподобному Иоанну Многострадальному
на брань блуда, для избавления от греховных помыслов

О, священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Иоанне, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых твоих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва, аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый. Аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными силами, у Престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится. Ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья преподобному Иоанну Многострадальному
для того же

О, святый преподобне отче Иоанне! Много пострадал ты ради девства, томимый страстию плотской и подвигами разными удручая себя. Последи в глубокую вшел и по плечи землею себя засыпал еси и тако в лютом страдании всю святую четыредесятницу пребыл еси. В светоносную же ночь Воскресения Христова осиял тебя Божественный свет и голос Божий был к тебе, и исчезла борьба похоти телесной с того часа, и свет тот пребыл с тобою до самой кончины. О, Иоанне преподобне, многими страданиями страсть телесную победив, буди заступником и помощником одержимым похотию и вожделением страстным, но хотящим лучше умрети, нежели согрешити. Свободи страдальцев сих, Иоанне многострадальне, подай им терпение, дабы не падая и не ослабевая переносили они борьбу сию, и моли Господа, да избавит Он их из пучины страстей и от брения нечистоты. Отгони от них сластолюбивые образы и упраздни страсть, подавляющую их, и внуши им уверение, яко Господь сверх силы не попускает человеку искушатися, и избави их от уныния, да исцелившись, прочее время живота проведут в покое. Осени их надеждою будущего света, и настави их упованием на Обетованную Землю Небесную, да прославят Единаго в Троице Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Сайт нуждается в вашей помощи!

С каждым днём на сайт molitvoslov.today заходит всё больше и больше людей. Он для этого и создавался: в конечном итоге стать самым популярным и полным в рунете собранием молитв, акафистов, канонов и изображений икон. Но для развития ресурса нужны средства: ежегодное продление домена, оплата хостинга и услуг авторов статей. Обвешивать же сайт рекламой, как новогоднюю ёлку, совсем не хочется. Поэтому маленькая просьба ко всем кто долистал страницу до этого места и кому понравился molitvoslov.today: буду благодарен любой финансовой помощи на его развитие. Мир Вам!

Греховные желания легко овладевают человеком. Они заполняют тело и загрязняют сознание и душу. Чтобы не допустить соблазна, необходимо иметь сильную волю и вести аскетический образ жизни. Но не все люди обладают такими качествами. Для того, чтобы преодолеть в себе пагубное желание, в православии есть молитвы от блуда. Молиться надо не только от греховных человеческих страстей, но и от бесов, которые эти желания ему доставляют и всячески стараются его совратить. Молиться надо истово, ежедневно, особенно, когда греховность подступает слишком близко. Чем сильнее соблазн, тем сильнее надо молиться.

Молитва преподобному Моисею Угрину от блудных помыслов

Грех подступает к человеку через его мысли. Бесы, видя его желания, используют все его помыслы, чтобы столкнуть его на дорогу грехопадения. И человек должен понимать, что наваждение к нему приходит от дьявола, и он не должен допускать блудных помыслов. Но сам человек не в силах совладать с силой дьявола и поэтому должен призывать к помощи Небесные Силы, потому что борьба ведется за его душу. Силою молитвы помыслы человека очищаются от пагубного наваждения. Надо в течении всего дня отслеживать свои мысли и в случае возникновения греховных образов или побуждений, надо тут же обращаться к молитве за помощью Небесным Покровителям. Преподобный Моисей Угрин прославился своей стойкостью против соблазнов плотских, стал великомучеником и впоследствии Небесным Наставником тем, кого обуревают дьявольские искушения. К нему следует обращаться в молитве за помощью.

Преподобне отче Моисее! Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Не престани, угодниче Божий, о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих.
Вси православнии христиане, твоими чудесы исполненнии и милостями облагодетельствованнии, исповедуют тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем всепомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Предстояще всечестней иконе твоей, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременную в нуждех наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими.

О, превеликий угодниче Божий! Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженныя недра Авраамова, идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва от блуда и прелюбодеяния Евфимию Новгородскому

Грех прелюбодеяния разрушает судьбы и души людей. В результате блуда распадаются семьи. Неустроенность в личной жизни приводит к пьянству, алкоголизму и другим пагубным привычкам. Святитель Евфимий Новгородский обладал духовной силой побеждать бесов совращения. Люди, обращающиеся к нему, получали благодатную помощь. И поныне в молитве ему о защите от блуда и прелюбодеяния люди получают духовную благодать и поддержку.

Отче святителю Евфимие! Ты от юности Твоея Христа возлюбил еси, и благодатию Его укрепляем, вся плотская мудрования умертвил еси, чистым же житием и кротким нравом Господеви угодил еси, и по благодати Его на престоле святительства подвизаяся, явился еси, пастве Христове Великаго Новограда пастырь добрый, душу твою о стаде твоем полагаяй. Темже и по смерти твоей прослави тя Пастыреначальник Христос подаянием чудес, от тебя истекающих, образ добродетельнаго жития в тебе нам показуя. Темже и аз грешный и унылый, к раце мощей твоих припадая, молюся тебе усердно: даждь ми руку помощи, воздвигни мя молитвами твоими из глубины греховныя: се бо волнами страстей плотских и иными тьмочисленными житейскими треволнении обуреваюся. Буди убо мне многогрешному теплый ко Христу предстатель и молитвенник, да и аз, от потопления греховнаго избавлен, ко пристанищу непорочнаго жития благодатию Христовою достигну, и чистым житием прославлю Спасителя моего, кровию Своею мене искупившаго: и тако жития скончав, получу жизнь вечную во Царствии Небеснем, идеже славится Пречестное и Великолепое Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Молитва Макарию Оптинскому от страстей

Вся человеческая жизнь окружена плотскими соблазнами, которые разжигают страсти. Чтобы не впадать в греховность, надо придерживаться православных обычаев, соблюдать посты, вести умеренный образ жизни, избегая излишеств в еде и напитках. Но этого бывает недостаточно. Надо бороться со своими страстями, направляя свою энергию на созидательные устремления. Но все же человек слаб, чтобы в одиночку победить дьявольское искушение и ему необходимо обращаться к помощи и поддержке Помощников Небесных.

О Мати Господа, моего Творца, Ты корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О Богородительнице! Ты ми помози, немощному плотскою страстию и болезненну сущу, едино бо Твое и Тобою Твоего Сына и Бога имею заступление. Аминь.

Молитва от блуда мужа Фомаиде Египетской

Некоторые жены, чьи мужья им изменяют, порой терпят это, и даже оправдывают их, объясняя это тем, что мужья к ним возвращаются и все равно их любят. Но они не всегда успевают вовремя заметить, какие изменения происходят в их душах, а когда замечают, то бывает уже поздно. Семья — институт священный и за него надо бороться. И лучшим средством борьбы может быть православная молитва от блуда мужа. Но молиться надо со всей силой души и не только для того, чтобы муж отвратился от соблазнившей его женщины, но и отрезвел умом и обрел новый смысл и ценности жизни в мире и любви с женой и Богом в душе.

О, всехвальная мученице Фомаидо! За чистоту супружества даже до крове подвизавшися и целомудрия ради душу свою положивши, достойна пред Господем обрелася еси, во еже в лице преподобных дев почтенней тебе быти. Услыши нас молящихся тебе, и якоже древле боримии от плоти целительницу тя имеяху, по дарованной тебе от Бога благодати, сице и ныне прибегающим ко предстательству твоему подаждь отраду и свобождение от плотския брани, и целомудренное житие и незазорное в супружестве и девстве пребывание твоими богоприятными молитвами всем исходатайствовати потщися, яко да телеса наша храм живущаго в нас Святаго Духа будут. О, преизбранная в женах и верная рабо Христова! Помози нам, да не погибнем со страстьми и похотьми нашими, но да управимся умом нашим и укрепимся сердцем нашим во всяком благочестии и чистоте, славяще твою помощь и предстательство, благодать же и милость Триединаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва от блудных мыслей преподобному Амвросию Оптинскому

Когда осаждают мысли о грехе и разврате, надо бороться с ними, призывая для помощи Господа. Человеку не под силу одному бороться со своей греховностью и надо искать поддержки у Святых Наставников. Святой Амвросий поучал, как надо бороться против нападения бесов и совращения, творя молитву от блудных мыслей.

Молись так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного…” Ударяй на слово «грешного”… Вспоминай грехи, которыми оскорблял Господа, и смиряйся. Если смириться не можешь, а «добродетели” лезут на ум, говори так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. О, раба непотребного! Зри блуд твой и прежние твои блудные путаницы!” И сейчас же опять: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”.

Молитва Иисусу Христу против похоти

Часто желания тела бывают сильнее настроений ума и выходят из-под контроля. Человеком овладевает похоть и с этим сложно что-то сделать. Здесь могли бы помочь ограничения в питании и соблюдение постов, но мало кто соглашается на это. Да и просто соблюдение диеты не сильно помогают. Не все понимают, что пост, это не только ограничение в питании, а именно усиление молитвенных обращений к Богу, когда ум и душа могут воспарить над телом и его желаниями. В этом главный принцип молитвы против похоти. Тело в результате молитвенного устремления отвлекается от плотских желаний и постепенно приучается поддерживать духовный труд. И необходимое условие, постепенное и регулярное приучение тела и ума к молитвенному устремлению.

Боже Вседержителю, всю тварь премудростию создавый, мене, падшаго многими согрешеньми, Твоею воздвигни рукою: подаждь ми Твою помощь, и сподоби мя от мирских свободитися искушений, от диавольских сетей, и от плотских похотей. Умилосердися и прости ми вся, елика Ти согреших во вся дни живота моего; помажи душу мою елеем благодати и щедрот Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с Ним же Тебе и Святому Духу подобает всякая слава во веки. Аминь.

Молитвенное обращение Иоанну Многострадальному

Иоанн Многострадальный прославился своими подвигами в обуздании плоти телесной. Он на себе испытал все мытарства похоти и боролся не жалея себя. Чтобы не подпасть под влияние бесов он длительное время воздерживался от пищи, налагал на себя вериги, засыпал себя по плечи в землю и даже оставался там целый пост. В результате длительной борьбы, Иоанн обрел силу духовную в борьбе с бесами и людскими слабостями и после кончины стал помогать тем, кто обращается к нему в молитве о помощи и поддержке.

О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Иоанне, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя: поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится, ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу: Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *