Молитва святому духу царю

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:1

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря (Лк.18:13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша2.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь3.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м4 в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, се́рдца же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твое́го Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твое́го лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твое́го хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9-я, к Ангелу-Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)

О усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон.)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем5.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

1 Выделенные от основного текста примечания и названия молитв не читаются во время молитвы.

2 От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в». (Трижды) От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святы́й Бо́же…», опуская все предшествующие. Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим.

3 В молитвословах и богослужебных книгах часто пишут кратко «Сла́ва», «И ны́не», но читать надо полностью: «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь»

4 В церковнославянском языке нет звука ё, а поэтому надо читать «зове́м», а не «зовём», «твое́», а не «твоё», «мое́», а не «моё» и т. д.

5 От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона: «А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́». Это замечание относится и к вечерним молитвам.

О молитве «Царю Небесный»

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

В понедельник, в День Святого Духа, я говорил вам о молитве , которую мы с праздника Пятидесятницы ежедневно и многократно повторяем в нашем постоянном молитвенном обращении к Богу, о молитве «Царю Небесный». О том, какое значение и содержание имеют слова «Царю Небесный». Еще в прошлом году я говорил вам также о значении слова «Утешителю» – обращения из этой молитвы к Духу Святому. Сегодня мне хотелось бы продолжить изъяснение этой молитвы. Прочту ее медленно, чтобы вы внимательно про себя повторили каждое ее слово для твердого запоминания.

«Царю́ Небесный, Уте́шителю, Ду́ше истины, И́же везде сый и вся исполня́яй, Сокровище благи́х и жизни Подателю, прииди́ и всели́ся в ны и очисти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, души на́ша».

Я провел в прошлой нашей беседе параллель с молитвой «Отче наш», которую Господь даровал Своим ученикам, где каждое прошение имеет свое предельно конкретное, определенное содержание. Так вот, продолжим и сейчас. Коротко напомню, что обращение «Утешителю» стоит в звательном падеже (ныне утраченном в русском языке). Слово «Уте́шитель» заимствовано святым составителем этой молитвы из Евангелия, ибо Господь сказал: Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин 15, 26). На греческом языке слово «Уте́шитель» (греч. Пара́клитос) означает «защитник» – адвокат на суде, защищающий чье-то дело. Когда святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создавали славянскую письменность, они из различных значений этого слова избрали именно это. Почему? Да потому что по смыслу самого действия адвоката на суде это значение более всего подходит и к Духу Святому. Адвокат на суде является единственной надеждой, единственным утешением подсудимого, которого обвиняют; и неизвестно, в чью сторону склонится правосудие – к истине или, может быть, даже к ложному обвинению. И только адвокат может взять под свою защиту и утешить эту мятущуюся душу, смятенного в мыслях своих человека.

Святой апостол Павел далее говорит в своих посланиях, что Сам Дух Святой ходатайствует за нас из сердца воздыханиями неизреченными (Рим 8, 26). Даже тогда, когда человек погружен в бездну греха, когда у него нет нужных слов, чтобы выразить свое греховное состояние, сама совесть из глубины его духа, из глубины сердца обращается тогда к грешнику как внутренний голос, призывая к покаянию и очищению. Совесть тогда взывает и к Богу – о помиловании грешника. Так вот, Дух Святой прежде всего пробуждает нашу совесть и служит для нас Утешителем, как бы ни было глубоко наше греховное поражение. Ведь как бы низко ни пал человек, совесть в нем остается, и она обличает. Вспомните скрягу Барона в пьесе «Скупой рыцарь» Пушкина. Казалось бы, совершенно погрязший в скупости и жестокости человек, промышляющий ростовщичеством! Но он говорит: «Грызет меня палач неумолимый – совесть». Парадоксально, но это и служит нам утешением. Ибо совесть пробуждается Духом Святым, Он – наш Утешитель, в Нем наша надежда и наше утешение, от Него голос, который взывает из глубины нашего сердца…

Следующие слова – «Ду́ше истины», дух истинный. Это также заимствовано из Евангелия: Дух истины, Иже от Опта исходит (Ин 15, 26). И мы видим здесь двоякое содержание, двоякий смысл. Прежде всего, кто и что есть истина? Разуверившееся в древности человечество выразило это в скептическом вопросе Пилата. Когда Господь ему сказал, что Он пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине, Пилат пренебрежительно заметил: Что есть истина? (Ин 18,38); дескать, нет истины на свете. Но еще царь Давид говорил: нет добра ни в ком (Пс 13, 3) и всяк человек ложь (Пс 115, 2) признавая, однако, свою опрометчивость. И Господь Иисус Христос, спустившись к нам на грешную землю, приняв облик человеческий, сказал: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин 14, 6). Таким образом, когда мы обращаемся «Дух истины», прежде всего должны помнить, что это Дух Христов. Сравним со словами апостола Павла: Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов (1 Кор 2,15-16). Апостол Иоанн Богослов говорит: Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они… Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога (1 Ин 4,1-3). И Христос предупреждает: придут лжеучители, лжепророки, будут говорить: «Вот здесь Христос» или «Там Христос» – не верьте им (см.: Мф 24, 23; Мк 13, 21-22).

Святые апостолы, прежде всего Иоанн Богослов (из апостолов долее всех проживший) и апостол Павел (давший глубокое и широкое начертание христианской веры), весь исторический опыт Церкви свидетельствуют, что Дух Святой, Который дышит в евангельских повествованиях и во всем подвижническом опыте Церкви, и есть непреложная истина. Она – единственный путь, ведущий к вечной жизни и спасению человека. Там, где Дух Святой, там есть благодатные Его дары и не может быть лжи и лукавства. Апостол Павел предупреждает своих учеников: слово гнилое да не изойдет из уст ваших (Еф 4, 29). Апостол Иаков призывает: злостраждет ли кто из вас, пусть молится (Иак 5, 13); признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного (Иак 5, 16). Апостольская община в Иерусалиме и ее последователи не знали ни духа лукавства, ни духа обмана.

Приведу вам один пример, записанный в книге Деяний святых апостолов (см.: Деян 5, 1-10). О том, как предельно строго наказывалось лукавство. Некие пожилые супруги, Анания и Сапфира, решили отдать свое имущество общине. Тогда многие христиане жили вместе, имея все в общем пользовании, и никто ничего не называл своим. Но вот эти двое, продав имение, утаили часть из его цены, оставили ее себе на всякий случай: а вдруг пригодится? За это лукавство, за ложь против Духа Святого они были сурово наказаны апостолом Петром и пали бездыханными. Так строго наказывалась ложь, согласно Священному Писанию Ветхого и Нового Заветов, потому, что в Библии дьявол, лукавый льстец, враг человеческого спасения, называется лжецом; и не было более бранного слова, чем «лжец». Потому Господь и говорит: братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению (Иак 5, 12).

Итак, когда мы произносим эти слова молитвы: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины», то прежде всего вспоминаем слова Господа, Который обещал, что Он не оставит нас сирыми, что Он придет к нам, что Дух Святой, Утешитель, напомнит все, о чем учил Спаситель. Это великие утешительные слова, но вместе с тем мы должны помнить и то, что Дух истины не терпит никакого лукавства. И как бы ни казалось нам иной раз спасительным для себя или для дела слукавить и неправду сказать или что-то сделать неискреннее, мы должны вспомнить: Дух истины, Которому мы молились утром и в течение дня, чтобы Он пришел и вселился в нас, не потерпит этой внутренней лжи. И если мы не падем тотчас мертвыми, как это было в апостольской общине, то это еще не значит, что мы избежали кораблекрушения в вере (1 Тим 1,19), что не сожжена наша душа, что совесть не замучает нас впоследствии своими угрызениями.

Следующие слова – «прииди́ и всели́ся в ны, и очисти ны от вся́кия скве́рны». Это совершенно естественно, что мы просим прийти Духа Святого, чтобы Он явился и вселился в нас и очистил нас oт всякия скверны, как в день Пятидесятницы, когда в великом шуме, как бы от сильного ветра, в виде огненных разделяющихся языков Он сошел на святых апостолов и даровал им силу чрезвычайную. Незримо, в тихом веянии Божественной благости Дух Святой снисходит в сердце каждого человека. Вспомним, как апостол Павел говорит в Послании к Галатам: Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона (Гал 5, 22-23). То есть для тех, кто живет по Божиим заповедям, не нужен закон. Вот что значит пришествие Святого Духа и вселение Его в наше сердце. И когда мы просим об этом, Дух приходит к нам и дает нам эти дарования – иногда более, иногда менее, иногда все сразу в виде какого-то глубокого внутреннего порыва, иногда раздельно. Но никто из нас, братья и сестры, не может сказать, что он никогда не испытал на себе веяния благодати Святого Духа. Нужно быть только внимательным к тому, чтобы эти дары, осенившие нас, не прошли незамеченными.

Преподобный Симеон Новый Богослов, глубокий аскет и подвижник XI века, живший в Константинополе и бывший настоятелем монастыря святого мученика Маманта, оставил нам глубокие творения о христианской жизни и о духовной жизни. Есть у него такие слова: «Кто однажды уничижит дар, данный ему от Бога, тот никогда уже более не удостоится его». Это страшные слова, и подвижники это знают. Вот почему, однажды получив умиротворение души как всплеск, как прилив любви ко всем людям, надо с великим тщанием беречь это состояние – плод благодати Святого Духа… Когда мы молимся Духу Святому: «Прииди и вселися в нас», – мы должны быть особенно внимательны, ибо ждем самого дорогого гостя, к приходу которого надо все тщательно вымести, убрать и украсить дом – горницу нашей души, встретить его с полной готовностью, приветливо и радостно.

Переходим теперь к словам «и очисти ны от вся́кия скве́рны». Сколько всякой неряшливости гнездится в нашем сердце, сколько напрасных ненужных слов и мыслей засорило нашу душу! Сколько грехов глубоких и нераскаянных и даже пороков укоренившихся живет в нашей душе! И мы просим, чтобы Дух Святой очистил нас от этой скверны, ибо Дух способен очистить. Как в купели святого крещения Он очищает человека, так и в покаянии очищает. Вторым крещением для нас является таинство Покаяния. Господь еще в Ветхом Завете сказал: Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю (Ис 1,18).

Таким образом, Дух может сделать все, но что дальше? Господь предупреждает: когда некий человек очищает свой дом, выметает из него весь мусор и всю греховность и изгоняет сатану, то этот враг долго ходит по пустынным местам, нигде не находя себе покоя, и говорит: вернусь-ка я назад; и приходит, и видит, что дом его бывший пуст. И тогда он берет семь духов, злейших себя, и вселяется (см.: Мф 12, 43-45). Господь предупреждает: «И будет последняя беда хуже первой».

Когда мы просим Духа Утешителя очистить нас от всякой скверны, это прошение не о единовременном действии только на этот наш молитвенный час. Это значит, что очищенный свой дом надо усилием воли наполнить добродетелями, чтобы не было пустоты, чтобы не вселился в него враг с более сильными греховными побуждениями. А что для этого нужно? Для этого нужен подвиг, подвиг непрестанный. Первый подвиг – внимание к самим себе. Второй подвиг, который заповедал Бог человеку еще в раю, это труд. Затем, уже после грехопадения прародителей, Бог подтвердил эту заповедь, но труд был ниспослан уже как труд искупительный, труд тяжелый, приносящий человеку хлеб в поте лица (см.: Быт 3, 19). К подвигу труда призвал Господь человека и позже, предупредив Каина: если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит (Быт 4, 7).

И нам, братья и сестры, дает Господь прежде всего заповедь трудиться. Лень, как гласит русская пословица, – мать всех пороков. И потому праздности не должно быть. Во время поста мы так и просим: «Духа праздности не дай нам». Второе – это неослабное внимание. Быть на страже своих помыслов и поступков и затем уже прилагать постепенно к этому труду другой труд – труд молитвы, воздержания, любви, расположения ко всем ближним и дальним – все, чему учит нас Святая Церковь. Итак, когда мы молимся «прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны», мы должны помнить: призывая Духа Святого, Утешителя, надо быть готовыми не только Его принять, но и не отступать впоследствии от служения Ему – ни мыслью, ни словом, ни делом.

Великие подвижники имели зримое дарование Святого Духа, но не только они. Ученик и собеседник преподобного Серафима Саровского помещик Николай Мотовилов, «Серафимов служка», не будучи подвижником, по молитвам своего наставника удостоился той же благодати Святого Духа. Так и многие ученики по молитвам своих старцев также удостаивались благодати Святого Духа. Преподобный Симеон Новый Богослов писал, что тот, кто еще здесь, на земле, не переживет в душе своей Воскресения Христова, то есть просветления и перерождения своего греховного человеческого естества, тот не воскреснет, не удостоится славы и в жизни будущего века. Итак, еще раз повторяю: слова, с которыми мы обращаемся к Утешителю, – «прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны» – это не просто слова призывания, это слова нашего обязательства жить по-христиански.

И наконец, завершающие слова молитвы ко Святому Духу: «и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша». Совершенно ясно, для чего мы молимся или для чего мы проводим христианскую жизнь, если проводим ее по-настоящему, – чтобы спасти себя от вечной гибели, удостоиться Царства Небесного. Господь именуется Христос Спаситель, то есть Тот, Кто дает нам надежду на спасение и совершает наше спасение. В подвижнической письменности многократно говорится, насколько благ Господь: побеждая Сам наши грехи и немощи, Он победу приписывает человеку. Мы просим Матерь Божию подать нам руку помощи. И Матерь Божия ведет нас как Путеводительница (Одиги́трия) по пути спасения; и все это совершается благодатью Святого Духа. Для того и установлены, и соблюдаются как неизменный залог спасения в Православной Церкви ее святые таинства. Через таинство Крещения проходят все христиане. Через покаяние так или иначе проходим все. Таинство Священства дается некоторым, благодать чадородия и дружной семейной жизни также дается не всем. К таинству Святого Елея мы прибегаем, может быть не все, но очень многие, для исцеления души и тела. К таинству Святой Евхаристии мы призваны прибегать, безусловно, все с надеждой принять для себя залог и источник жизни вечной. Ибо Сам Господь сказал: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин 6, 54). Но мы прибегаем к Святой Чаше не так часто, как надо, а слишком редко, памятуя о том, что сказано в Послании апостола Павла к Коринфянам: кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем (1 Кор 11, 29). Вот потому, братья и сестры, когда мы просим Духа Святого «спаси души наша», мы прежде всего должны поставить вопрос: Духа Святого мы просим, а что мы сами сделали для этого? А не наносим ли мы оскорбление благодати Святого Духа своим недостоинством?

И вот последнее, на чем я хочу остановиться, – на обращении «Бла́же». Это древняя форма слова «благой». Вспомните слова Господа Иисуса Христа, которые Он сказал законнику в ответ на его вопрос: Учитель благи́й, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Христос строго ему ответил: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди (Мф 19,16-17). В контексте Священного Писания слова «благо» и «благой» идентичны, они равнозначны слову «совершенный».

Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф 5,48), ибо Он благ и благотворит всем – благим и злым, совершенным и несовершенным. Итак, когда мы обращаемся к Духу Святому, называя его Благим, мы признаем и призываем его беспредельное Божественное совершенство. И когда мы говорим: «Спаси, Блаже, души наша», мы тем самым ставим себя в неравноценное сравнение с Ним: Он – благой, совершенный; а кто мы?

Таким образом, молитва «Царю Небесный» – это молитва не только призывания на помощь, но это молитва и исповедание, и самоосуждение, и обещание быть достойным тех благодатных даров Святого Духа, которые Он ниспосылает нам. Неслучайно мы называем Его «Сокровище благих и жизни Подателю». «Сокровище благи́х» – место, где скрыты и хранятся блага, главное из которых – совершенство. «Жизни Пода́телю» – об этом Сам Господь сказал: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин 14, 6). И эту жизнь подает нам Святой Дух через святые таинства в Церкви.

Итак, братья и сестры, молясь Духу Утешителю в день Пятидесятницы и уже как бы прощаясь с праздником, будем и в дальнейшие дни года вдумчивы и внимательны к тем словам, которые мы произносим, чтобы не стали они пустым звуком. Почему и говорится в начале утренних молитв: «Встань, успокой свои помыслы и, не спеша, произноси: «Слава Тебе, Боже; слава Тебе, Боже; слава Тебе, Боже. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины…»» Наша молитва – это груд, сознательный и духовный, идущий из глубины сердца. И потому каждое слово, которое мы произносим в молитве, должно быть осознано и иметь полный глубокий смысл, который влагает в него Святая Церковь. Каждое слово должно произноситься нами сознательно, разумно, из глубины сердца, ясным и чистым умом и крепкой волей. И да будет нам Дух Святой, Утешитель, Помощником в этом деле. Аминь.

29 июня 1986 года

Источник: Питирим, митр. Волоколамский и Юрьевский. Свет памяти: Слова, беседы и статьи / Ред.-сост. В.А. Никитин; предисл. Е.М. Яковлевой. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. С. 304-312.

ПРИМЕЧАНИЕ

Здесь приводится одна из бесед митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева, 1926-2003), проводимых им в разные годы с прихожанами храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. Беседы совершались после воскресного вечернего богослужения с пением акафиста пред святыней храма – чудотворной иконой Божией Матери «Взыскание погибших».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *