Вседневная утреня

По возгласе иерея: Благослове́н Бог наш: чтец глаголет:

Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, Иже везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́стины от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас (трижды). Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды). Слава, и ны́не:

Отче наш, Иже еси́ на Небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже имы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй (12 раз). Слава, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И посем чтет двупсалмие, псалмы 19 и 20, тихо и косно,заеже кадити священнику вся люди.

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь Христа́ Своего́, услы́шит его с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Яко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Яко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м. Яко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Яко положи́ши их, я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́; Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я, и снест их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Яко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Яко положи́ши я хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Слава и ны́не: Трисвятое, по Отче наш:

Священник: Яко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь. И тропари сия:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́: побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Слава: Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же; возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра – непобеди́мую побе́ду.

И ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице; утверди́ правосла́вных жи́тельство, спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́ и пода́ждь им с Небесе́ побе́ду; зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на Благослове́нная.

Ектения сугубая: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й:

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды на каждое прошение.)

Священник: Яко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́:

Лик: Ами́нь. Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Шестопсалмие

Таже глаголем шестопсалмие со всяким вниманием и страхом Божиим, яко самому собеседующе Христу́ Бо́гу на́шему невидимо, и моляще о гресех наших.

Чтец: Слава в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды.)

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды.)

Псалом 3

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния ему в Бо́зе его́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́, и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х и спах; воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем лю́дей, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е, зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х и спах; воста́х, яко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Тво́им нака́жеши мене́. Яко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Яко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Яко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́, и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́ и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́; и и́щущии зла́я мне, глаго́лаху су́етная, и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же яко глух не слы́шах, и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай, и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Яко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Яко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́, и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Яко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре́до мно́ю есть вы́ну. Яко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т, иукрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящиимя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в помо́щь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю: возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земле́ пу́сте и непрохо́дне и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Яко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Яко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. Аще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя: я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́. Предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся.

Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Слава, и ны́не: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Слава, и ны́не:

По трех же псалмах шестопсалмия иерей глаголет молитвыутренния, стояй непокровен пред царскими дверьми.

Псалом 87

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́, приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́. Яко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь. Яко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́, пре́дан бых и не исхожда́х. Очи мои́ изнемого́сте от нищеты́; воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и исти́ну Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х, и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищь есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́, возне́с же ся, смири́хся и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя. Обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́, приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свято́е Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́. Очища́ющаго всябеззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́; избавля́юшаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаготя ми́лостию и щедро́тами; исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет. Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Яко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Якоже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Яко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко отцвете́т. Яко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́. И пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́ и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода, вси Ангели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его. Благослови́те Го́спода, вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода, вся дела́ Его́. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й. И не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой. Посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка, и уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ духмой: не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́, и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й, и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й, и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Слава, и ны́не: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Великая ектения

Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диакон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

О вели́ком Го́споди́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, , честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

О гра́де сем (или: о ве́си сей; если в монастыре, то: о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щихв них, Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Яко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Тропари на Бог Господь

Диакон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во имя Госпо́дне.

Лик: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

И тако на каждый стих по гласу тропаря святаго Минеи.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

И поет лик тропарь случившегося святаго дважды, Слава, и ны́не: Богородичен в тойже глас, от менших.

Если случится два тропаря, всегда первый глаголется дважды,таже, Слава: вторый тропарь, И ны́не: Богородичен.

Стихословие кафисмы

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь!

И чтет 1-ю Славу кафисмы.

По скончании ея чтец глаголет: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Слава Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтет 2-ю Славу кафисмы.

Такожде и по второй Славе опеваем подобно.

По третьей Славе:

Чтец: Сла́ва и ны́не: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Посем малой ектении несть, но чтец глаголет: Го́споди, поми́луй. (Трижды). И чтет седальны по первом стихословии,иже в Октоихе наряду писаны.

И абие лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И стихословим следующую кафисму, и припеваем Славы,якоже предуказуяся, и посем седальны по 2-м стихословии.

По скончании же седальнов, чтец глаголет: Го́споди, поми́луй (трижды). Слава, и ны́не: и чтет псалом 50-й:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́ и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Себо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом и очи́щуся; омы́еши мя и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ отгрех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския; тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Канон

Поем канон Осмогласника и Минеи. Ирмосы Октоиха,от перваго канона. Тропари Октоиха обоих канонов, и Минеиедин канон. Аще устав изволяет пети два канона Минеи,то предваряет Октоиха един канон. Закрываются только 3-я,6-я, 8-я и 9-я песни канона, ирмосами последнего канона Минеи.Рядовая катавасия («Отверзу уста», или иная) во вседневнойутрене не поется.

По 3-й песни канона ектения малая, седален Минеи,Слава, и ны́не: Богородичен.

По 6-й песни ектения, кондак и икос Минеи.

По 8-й песни поем: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще вовся ве́ки.

И абие ирмос канона Минеи.

Диакон: Богоро́дицу и Мате́рь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвятой Богородицы

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Яко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, / себе от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Честне́йшую:

Яко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, / и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Честне́йшую:

Сотвори державу мышцею Своею, / расточигордыя мыслию сердца их.

Честне́йшую:

Низложи́ си́льныя со престо́л / и вознесе́ смире́нныя, / а́лчущия испо́лни благ / и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Честне́йшую:

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, / помяну́ти ми́лости, / я́коже глаго́ла ко отце́м нашим, / Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

Честне́йшую:

И абие 9-я песнь канона. И ирмос Минеи.

Посем: Досто́йно есть, я́ко вои́стинну / блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную / и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, // су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже ектения малая.

И глаголет чтец седмичный ексапостиларий Октоиха.

В понедельник:

Не́бо звезда́ми украси́вый я́ко Бог и Твои́ми Ангелы всю зе́млю просвети́вый, Соде́телю всех, пою́щия Тя спаса́й.

Слава, и ны́не, Богородичен: Сла́дость Ангелов, скорбя́щих ра́дость, христиа́н предста́тельница, Де́во Ма́ти Госпо́дня, заступи́ нас и изба́ви ве́чных мук.

Во вторник:

Предте́чу Иоа́нна, и Крести́теля Спа́сова, во проро́цех проро́ка, и пусты́ни воспита́ние, Елисаве́тино рожде́ние восхва́лим вси.

Слава, и ны́не, Богородичен: Сла́дость а́нгелов:

В среду и пяток:

Крест – храни́тель всея́ вселе́нныя, Крест – красота́ Це́ркве, Крест – царе́й держа́ва, Крест – ве́рных утвержде́ние, Крест – Ангелов сла́ва и де́монов я́зва.

Слава, и ны́не, Крестобогородичен: У Креста́ предстоя́ще Тя безсе́менно Ро́ждшая, и рыда́юще вопия́ше: увы́, Сладча́йшее Ча́до, ка́ко заше́л еси́ от о́чию Мое́ю? Ка́ко в ме́ртвых вмени́лся еси́?

В четверток:

Во всю подсо́лнечную те́кше, пропове́дасте Христо́во от Де́вы свято́е воплоще́ние вои́стину, от пре́лести обраща́юще язы́ки и просвеща́юще, и вся науча́юще Тро́ицу почита́ти Святу́ю, апо́столи Спа́совы.

Слава: Вели́каго началопа́стыря и иера́рха вси, председа́теля Мирлики́йскаго Никола́я хва́лим: мно́ги бо му́жи спасе́, непра́ведно умре́ти иму́щия, царю́ явля́ется со Авла́вием во сне, реша́ непра́ведное изрече́ние.

И ны́не, Богородичен: Мари́е Чисте́йшая, злата́я кади́льнице, Невмести́маго Божества́ прия́телище бы́вшее, в Не́мже Оте́ц благоволи́, Сын же всели́ся, и Дух Святы́й осени́в Тя, Отрокови́цу, показа́ Богоро́дицу.

В субботу:

Иже и ме́ртвыми и живы́ми облада́яй я́ко Бог, и святы́ми Твои́ми всю зе́млю просвети́вый, Соде́телю всех, пою́щия Тя спаса́й.

Слава, и ны́не, Богородичен: Мы о Тебе́ хва́лимся, Богоро́дице, и к Бо́гу Тя и́мамы предста́тельство, простри́ ру́ку Твою́ необори́мую, и сокруши́ враги́ на́ша, Твои́м низпосли́ рабо́м по́мощь от Свята́го.

И стихословим хвалитныя псалмы, 148, 149, 150:

Хвали́те Го́спода с Небе́с. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси Ангели Его́, хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́, небеса́ небе́с, и во́да, я́же превы́ше небе́с, да восхва́лят и́мя Госпо́дне. Яко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода, от земли́ зми́еве и вся бе́здны, огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты, ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, юноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго. Испове́дание Его́ на земли́ и на Небеси́, и вознесе́т рог люде́й Свои́х. Песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющимся Ему́.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о сотво́ршем его́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Яко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными. Сотвори́ти в них суд напи́сан, сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его. Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Аще есть в Минее хвалитные стихиры, глаголем их зде с прочими стихами:

На 4: Хвали́те Его́ на силах Его, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Слава и ны́не: (глаголем, егда несть хвалитных стихир Свято́му Минеи) Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вседневное славословие

И абие чтец: Сла́ва Тебе́, Показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко Ты еси́ един Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой; яко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Диакон: Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи, спаси, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Дне всего соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диакон: Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́зненны, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве, про́сим.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и При́сноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Иерей (возглашает): Яко Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Иерей: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник тайно глаголет молитву и возглашает: Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И поем стихиру на стиховне Октоиха, самогласен.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, вовся дни на́ша возвесели́хомся, за дни, в ня́же смири́л ны еси́, ле́та, в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, / и наста́ви сы́ны их.

Иная стихира Октоиха.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, / и де́ло рук на́ших испра́ви.

Мученичен Октоиха.

Слава: Свято́му Минеи. Аще же ни, Слава и ны́не: Богородичен или Крестобогородичен.

Таже, чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Трисвятое, по Отче наш: возглас: Яко Твое́ есть Ца́рство:

Лик: Ами́нь.

И поем тропарь Свято́му Минеи. Слава, и ны́не: Богородичен от менших.

Диакон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диакон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ нашем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те Ювена́лии, или: Преосвяще́ннейшем архиепи́скопе, или: Преосвяще́ннейшем епи́скопе (имярек)], и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Еще мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Еще мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́ (если в монастыре: святы́я оби́тели сея́), и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (в монастыре: святы́я оби́тели сея́).

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иерей (возглашает): Яко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон: Прему́дрость.

Лик: Благослови́.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, все́гда, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, / святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н / во век ве́ка.

И чтется первый час.

Последование Вечерни

Придя во храм и возложив на себя епитрахиль, священник, став пред Царскими вратами возглашает:

Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш слава Тебе.

Царь Небесный: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3), и читается 9-й час.

После него отпуста не бывает, но сразу же произносится начальный возглас вечерни:1

Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь. Придите, поклонимся: (3) и псалом 1032

Священник же, стоя с непокрытой головою перед Царскими вратами, читает молитвы светильничные.

Молитва 1

Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый! Услышь молитву нашу и внемли гласу моления нашего. Сотвори на нас знамение ко благу, наставь нас на путь Твой, чтобы ходить нам во истине Твоей, возвесели сердца наши, да страшимся имени Твоего святого. Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Бог Единый, и нет между богами подобного Тебе, Господи, сильный в милости и благой в силе, дабы помогать и утешать и спасать всех, надеющихся на имя святое Твоё.

Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 2

Господи, не обличи нас в ярости Твоей и не накажи нас гневом Твоим, но сотвори с нами по милости Твоей, Врач и Целитель душ наших. Приведи нас к желаемой Тебе пристани, просвети очи сердец наших для познания Твоей истины, и даруй нам оставшуюся часть нынешнего дня мирную и безгрешную, как и всё время жизни нашей, по хода?тайствам святой Богородицы и всех святых.

Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 3

Господи, Боже наш, вспомни нас, грешных, и непотребных рабов Твоих, когда мы призываем имя Твоё, и не постыди нас в надежде на милость Твою, но даруй нам, Господи, всё просимое для спасения, и удостой нас любить и бояться Тебя от всего сердца нашего и исполнять во всём волю Твою.

Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 4

Неумолкающими песнями и непрестанными славословиями святыми Силами Воспеваемый, наполни уста наши хвалою Тебе, дабы возвеличить имя Твоё святое. И дай нам долю и жребий со всеми, истинно боящимися Тебя и хранящими заповеди Твои, по хода?тайствам святой Богородицы и всех святых Твоих.

Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 5

Господи, Господи, в пречистой Твоей руке всё держащий, долготерпящий всех нас и сожалеющий о бедствиях наших! Вспомни сострадание Твое и милость Твою, посети нас Твоею благостью и дай нам (по милости Твоей) и в остальное время нынешнего дня избежать различных ухищрений лукавого, и жизнь нашу в безопасности от его козней сохрани благодатию всесвятого Твоего Духа.

По милости и человеколюбию единородного Твоего Сына, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 6

Боже великий и дивный, неизъяснимой благостью и богатым промыслом управляющий всем! И бла?га этого мира нам даровавший, и обручивший нас обещанному Царству данными нам по милости бла?гами! Ты дал нам в прошедшую часть дня сего от всякого уклониться зла, даруй же нам и оставшуюся часть непорочно провести пред святой Славою Твоею, воспевая Тебя, одного благого и человеколюбивого Бога нашего.

Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 7

Боже великий и вышний, один имеющий бессмертие, живущий во свете неприступном, всё творение создавший премудро, отделивший свет от тьмы и солнце поставивший для управления днём, луну же и звезды – для управления ночью, удостоивший нас, грешных, и в нынешний час предстать лицу Твоему с хвалою и вечернее славословие Тебе принести! Сам, человеколюбивый Господи, направь молитву нашу как фимиам пред лицо Твоё и прими её как благоухание приятное; подай же нам нынешний вечер и наступающую ночь мирные, облеки нас в доспехи света, избавь нас от страха ночного и от всякой опасности во мраке блуждающей, и сон, который Ты даровал для упокоения немощи нашей, соделай всякому наваждению диавольскому непричастным. Да, Владыка , благ Податель, – чтобы и на ложах наших сокрушаясь, мы вспоминали ночью имя Твоё и, размышлением о Твоих заповедях просвещаемые, встали в радости души для славословия Твоей благости, моления и молитвы Тебе, милосердному, принося о согрешениях своих и всех людей Твоих, которых Ты, по хода?тайствам святой Богородицы, милостиво посети.

Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

По окончании предначинательного псалма священник, или диакон, если есть, выйдя северными вратами и став, как обычно на амвоне, произносит следующую ектению:

Ектения великая

Диакон: В мире Господу помолимся.

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.

О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся.

О мире всего мiра, благоденствии святых Божиих Церквей и о соединении всех Господу помолимся.

О святом храме сем и о всех, с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него, Господу помолимся.

О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем (высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе – имя), почтенном пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всём клире и народе Божием Господу помолимся.

О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её Господу помолимся.

О граде сем (или: о селении сем, или: о святой обители сей), всяком граде и стране и о верою живущих в них Господу помолимся.

О благоприятной погоде, об изобилии плодов земли и о временах мирных Господу помолимся.

О плавающих, путешествующих, болящих, страждущих, пленённых и о спасении их Господу помолимся.

Об избавлении нас от всякой скорби, гнева, и нужды Господу помолимся.

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Священник возглашает: Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

И cтихословим рядовую кафизму Псалтири.

По окончании кафизмы диакон, выйдя северными вратами, произносит малую ектению:

Ектения малая

Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся.

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Священник возглашает: Ибо Твоя власть, и Твои – Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Под праздники во время пения заключительной стихиры открываются Царские врата и совершается вход с кадилом.

Молитва входа

Вечером, и утром, и в полдень, восхваляем, благословляем, благодарим и молимся Тебе, Владыка всех, человеколюбивый Господи! Направь молитву нашу как фимиам пред лицо Твоё и не дай уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но избавь нас ото всех, уловляющих души наши, ибо к Тебе, Господи, Господи, очи наши, и на Тебя мы уповаем, да не постыдишь нас, Боже наш.

Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Диакон, изображая крест кадилом, возглашает: Премудрость! Станем благоговейно!

Хор же поет:

Вечерняя песнь Сыну Божию

Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, блаженного – Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, увидев свет вечерний, / воспеваем Отца, Сына и Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами счастливыми, / Сын Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит.

После входа, совершив обычный поклон, диакон, или если его нет, священник, возглашает прокимен дня:

Прокимны на вечерне

В воскресенье вечером, глас 8

Благословляйте ныне Господа, / все рабы Господни.

Стих: Стоящие во храме Господнем, во дворах до?ма Бога нашего. Пс 133:1

В понедельник, глас 4

Господь услышит меня, / когда я воззову к Нему.

Стих: Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей. Пс 4:4, 2

Во вторник, глас 1

Милость Твоя, Господи, / будет следовать за мною во все дни жизни моей.

Стих: Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться на месте, где зелень обильна, – там Он меня поселил. Пс 22:6А, 1–2А

В среду, глас 5

Боже, именем Твоим спаси меня / и силою Твоею суди меня.

Стих: Боже, услышь молитву мою, вникни в слова уст моих. Пс 53:3, 4

В четверг, глас 6

Помощь моя – от Господа, / сотворившего небо и землю.

Стих: Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Пс 120:2, 1

В пятницу, глас 7

Боже, заступник мой – Ты, / и милость Твоя скоро встретит меня.

Стих: Избавь меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня искупи меня.

Ср. Пс 58:10Б–11А, 2

В субботу, глас 6

Господь воцарился, / благолепием облекся.

Стих: Облекся Господь силою, и опоясался.

Стих: Ибо Он утвердил вселенную, и она не поколеблется.

Стих: Дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни. Пс 92:1, 5Б

Если же поется Аллилуиа,

вместо прокимнов поем

В понедельник, глас 6

Аллилуиа. (3)

Стих: Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим.

Стих: И во веки веков. Пс 37: 2

Во вторник и в четверг

Аллилуиа. (3)

Стих: Возносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято оно.

Стих: И во веки веков. Пс 98, 5

В среду

Аллилуиа. (3)

Стих: Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их.

Стих: И во веки веков. Пс 18: 5

В пятницу вечером

(только в заупокойные субботы

Мясопустную и Троицкую)

Аллилуиа. (3)

Стих: Блаженны те, кого избрал и приблизил Ты, Господи, и память их в род и род.

Стих: Души их среди благ водворятся.]

Священник до конца прокимна стоит со сложенными руками лицом к западу, затем отходит на свое место. Диакон же по окончании прокимна , выйдя северными вратами (а священник – стоя пред св. престолом), возглашает:

Ектения сугубая

Диакон: Возгласим все от всей души и от всего помышления нашего возгласим.

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.

Господи Вседержитель, Боже отцов наших, молимся Тебе, услышь и помилуй.

Помилуй нас Боже по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и помилуй.

Хор: Господи, помилуй (трижды – здесь и далее).

Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем (высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе – имя), и о всём во Христе братстве нашем.

Ещё молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве её, да тихую и безмятежную жизнь проведём во всяком благочестии и чистоте.

Ещё молимся о блаженных и всегда поминаемых создателях святого храма сего (или: святой обители сей), и о всех прежде почивших отцах и братьях наших, здесь и повсюду лежащих, православных.

Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братии {и прихожан} святого храма сего (или: святой обители сей).

Ещё молимся о приносящих пожертвования и творящих доброе во святом и всесвященном храме сем, о в нем трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великой и богатой милости.

Священник возглашает: Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Затем «Сподоби, Господи, в вечер сей:»

Ектения просительная

Диакон: Исполним вечернюю молитву нашу Господу.

Хор: Господи, помилуй.

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Вечера сего совершенного, святого, мирного и безгрешного у Господа просим.

Хор: Подай, Господи.

Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим.

Прощения и оставления грехов и согрешений наших у Господа просим.

Доброго и полезного душам нашим и мира мiру у Господа просим.

Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим.

Христианской кончины жизни нашей безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном суде Христовом просим.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Священник возглашает: Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Священник: Мир всем.

Хор: И духу твоему.

Диакон: Главы наши пред Господом преклоним.

Хор: Тебе, Господи.

Молитва главопреклонения

Господи Боже наш, приклонивший небеса и сошедший для спасения рода человеческого! Воззри на рабов Твой и на наследие Твоё, ибо пред Тобою, страшным и человеколюбивым Судиею, Твои рабы преклонили главы, и себя Тебе покорили, не на человеческую надеясь помощь, но Твоей ожидая милости и от Тебя чая спасения. Сохрани их во всякое время, и в нынешний вечер, и в наступающей ночи от всякого врага, от всякого противоречащего действия диавольского, от мыслей суетных и воспоминаний лукавых.

Священник возглашает: Да будет власть Царства Твоего благословенна и прославлена, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и вовеки веков.

Хор: Аминь.

выходим в притвор храма с пением стихир храма (под воскресенье) или праздника для совершения литии?. Священник и диакон с кадилом, предшествуемые двумя свещеносцами выходят северными вратами и становятся . По окончании пения стихир диакон (а если его нет – священник) произносит следующие молитвенные прошения:

Спаси, Боже, народ Твой и благослови наследие Твоё, посети мiр Твой милостью и щедротами, возвысь рог христиан православных и ниспошли на нас богатые Твои милости: по хода?тайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою священного и животворящего Креста; заступлением святых небесных Сил бесплотных, святого славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов; святых отцов наших, иерархов и вселенских учи?телей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; святого отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и всероссийских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена; святых славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов наших, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня) и всех Твоих святых: умоляем Тебя, многомилостивый Господи, услышь нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас.

Хор: Господи, помилуй. (40)

Ещё молимся о {Богохранимой стране нашей, благочестивом народе и властях её,} о мощи, победе, благополучии, мире, здравии и спасении их, и дабы Господь Бог наш ещё более содействовал им и давал им успех во всем, и покорил под ноги их всякого врага и неприятеля.

Хор: Господи, помилуй. (30)

Ещё молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе (имя) и о господине нашем (высоко)преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе или: епископе – имя), , и о всём во Христе братстве нашем; и о всякой душе христианской, скорбящей и бедствующей, нуждающейся в милости и помощи Божией; о сохранении града сего (или: селения сего; или: святой обители сей) и живущих в нем (или: в ней), о мире и спокойствии всего мира; о благоденствии святых Божиих Церквей; о спасении и помощи с усердием и страхом Божиим трудящихся и служащих отцов и братьев наших; о здесь оставшихся и находящихся в отлучке, о исцелении в немощах лежащих; о упокоении, блаженной памяти и отпущении грехов всех прежде отшедших отцов и братьев наших, здесь и повсюду лежащих, православных, о избавлении пленённых, и о братьях наших, в служении пребывающих, и о всех служащих и послуживших во святой обители сей (или: во всесвященном храме сем) воззовём:

Хор: Господи, помилуй. (50)

Ещё молимся о сохранении града сего (или: селения сего; или: святой обители сей), и всякого города и страны от голода, мора, землетрясения, наводнения, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобной войны; да будет милостив, благосклонен и снисходителен к нам благой и человеколюбивый Бог наш; да отвратит Он всякий гнев, на нас направленный, и избавит нас от угрожающего нам Своего праведного наказания, и помилует нас.

Хор: Господи, помилуй. (3)

Ещё молимся и о том, чтобы услышал Господь Бог глас моления нас, грешных, и помиловал нас.

Хор: Господи, помилуй. (3)

Также поминает, если хочет, живых и усопших, тайно.

Священник: Услышь нас, Боже, Спаситель наш, надежда всех концов земли и тех, кто далеко в море, и милостив, милостив будь, Владыка, ко грехам нашим, и помилуй нас. Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Священник: Мир всем.

Хор: И духу твоему.

Диакон: Главы наши пред Господом преклоним.

Хор: Тебе, Господи.

Все склоняют главы и преклоняются к земле, священник же произносит молитву:

Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, по ходатайствам всечистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, силою священного и животворящего Креста, заступлением святых небесных сил бесплотных, святого славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных Апостолов, святых славных и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцов наших; святых отцов наших, иерархов и вселенских учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; святого отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великой княгини Ольги; святых отцов наших и всероссийских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны, (святого храма и святых дня), и всех Твоих святых: благоприятной соделай молитву нашу, даруй нам прощение согрешений наших, покрой нас кровом крыл Твоих, отгони от нас всякого врага и неприятеля, умиротвори нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мiр Твой и спаси души наши, как благой и Человеколюбец.

Затем начинаем стихиры на стиховне и при пении их входим в храм. После заключительной стихиры «Ныне отпускаешь:»

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:

Священник возглашает: Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

И мы поем

Богородица Дева, радуйся: (3)

диакон кадит вокруг стола, на котором предложены для освящения пять хле?бов, пшеница и два сосуда – с вином и с елеем, и в конце – настоятеля. Священник же, взяв один хлеб, творит им знамение креста над прочими хле?бами и произносит во всеуслышание следующую молитву:

Когда же произносит: Сам благослови:, тогда правой рукой указывает на предложенные хле?бы, пшеницу, вино и елей.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благословивший пять хле?бов и пять тысяч насытивший! Сам благослови и эти хле?бы, пшеницу, вино и елей, и умножь их во граде сем (или: в селении сем, или: во святой обители сей) и во всём мире Твоём, и верных, вкушающих их, освяти. Ибо Ты благословляешь и освящаешь всё, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

И тотчас: Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (3)

И поем: Буду благословлять Господа во всякое время: до слов: не потерпят нужды ни в каком благе.

Священник же, пройдя , стоит пред Царскими вратами. По окончании же псалма, возглашает:

Благословение Господне на вас, по Его благодати и человеколюбию, всегда: ныне и присно, и во веки веков.

И тотчас полагается чтение.

Да будет известно, что благословенный хлеб помогает от всяких зол, если с верою принимается.

В те дни, когда нет праздника, вечерня совершается так:

После возгласа священник возглашает: Премудрость.

Хор: Благослови.

Священник: Сущий благословен – Христос, Бог наш, всегда: ныне и всегда и во веки веков.

Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан, во век века.

Священник: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Хор: Честью высшую Херувимов:

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.

Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй. (3)

Священник же, стоя у Царских врат, обращается на запад к народу и произносит отпуст, на котором поминает святого, которому посвящен храм и святого, которому совершается служба.

Священник произносит отпуст:

Хор поет многолетие.

Примечания

1 Великим постом, когда вечерне предшествуют Изобразительные, начальный возглас не произносится.

2 Если вечерне не предшествовал девятый час, начальные молитвы читаются полностью.

В оглавление.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

ВЕЧЕРНЯ.

Ч. 9 час.

С. Благословен Бог наш…

Ч. Аминь.

Приидите поклонимся…(3-жды),

103 псалом (Благослови душе моя…),

Слава и ныне, Аллилуиа (3-жды).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если без 9 часа, то:

читаются начальные молитвы и 103 псалом.

Д. Миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй (1 раз).

С. Яко подобает Тебе…

Х. Аминь.

ПРИМЕЧ. Если в монастыре, то:

Ч. Кафизма (сразу без пения).

Д. Паки и паки…

Х. Господи, помилуй.

С. Яко Твоя держава…

Х. Аминь.

К. Глас (по МИН) Господи воззвах…

Х. Господи воззвах…, Да исправится…

Ч. Положи Господи… (до на 6).

К. Аще беззакония…постоит.

Х. Яко у Тебе очищение есть.

Стихиры на 6 (МИН).

Слава: Святому (МИН),

И ныне: Догматик по гласу славы (1 прил. МИН).

Х. Свете тихий…

Д. Вонмем.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Премудрость вонмем, прокимен глас (Дня).

Х. Прокимен 2,5 раза.

Ч. Сподоби Господи…

Д. Исполним вечернюю молитву нашу Господеви.

Х. Господи, помилуй. Подай, Господи.

С. Яко Благ и Человеколюбец…

Х. Аминь.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы наша Господеви приклоним.

Х. Тебе, Господи.

С. Буди держава Царствия Твоего…

Х. Аминь.

К. Глас (по МИН): 1-е слова 1-й стихиры до запятой.

Х. Стихиры на стиховне с припевами (МИН).

Слава: Святому,

И ныне: Богородичен по гласу славы (1 прил. МИН).

Ч. Ныне отпущаеши…, 3-ое по Отче наш…

С. Яко Твое есть Царство…

Х. Аминь.

Тропарь святаго (МИН),

Слава и ныне: Бог-н по гласу тр-ря (3 прил. МИН).

ПРИМЕЧ. Если 2 святых, то:

Тропарь 1-му святому,

Слава: тропарь 2-му святому,

И ныне: Бог-н по гласу славы (3 прил. МИН).

Д. Помилуй нас Боже…

Х. Господи, помилуй (3-жды).

С. Яко милостив и Человеколюбец Бог еси…

Х. Аминь.

Д. Премудрость.

Х. Благослови.

С. Сый благословен…

Х. Аминь. Утверди Боже…

УТРЕНЯ.

С. Слава Святей и Единосущней…

Х. Аминь.

Ч. Слава в вышних Богу…(3-жды),

Господи, устне мои…(2-жды).

Шестопсалмие (3, 37, 62, 87, 102, 142 псалмы).

Слава и ныне, Аллилуиа (3-жды).

Д. Миром Господу помолимся…

Х. Господи, помилуй (1 раз).

С. Яко подобает Тебе…

Х. Аминь.

Д. Бог Господь: со стихами.

Х. Бог Господь…(4 раза во глас тропаря).

Тропарь Святаго (2-жды),

Слава и ныне: Бог-н по гласу тр-ря (3 прил. МИН).

ПРИМЕЧ. Если 2 святых, то:

Тропарь 1-му святому (2-жды),

Слава: тропарь 2-му святому (1-жды),

И ныне: Богородичен по гласу славы (3 прил. МИН).

Х. Господи, помилуй (3-жды), Слава…

Ч. И ныне: 1 Кафизма, Слава…

Х. И ныне, Аллилуиа (3-жды), Г. п. (3-жды), Слава…

Ч. И ныне: 2 Кафизма, Слава…

Х. И ныне, Аллилуиа (3-жды), Г. п. (3-жды), Слава…

Ч. И ныне: 3 Кафизма, Сл. и ныне, Аллилуиа (3-жды).

Д. Паки и паки…

Х. Господи, помилуй.

С. Яко Твоя держава…

Х. Аминь.

Ч. Седальны (МИН).

Х. Господи, помилуй (3-жды), Слава…

Ч. И ныне: 50-й псалом.

КАНОН.

3 Канона: 1-й ОКТ. на 4, 2-й ОКТ. на 4, 3-й МИН. на 6.

ПРИМЕЧ. Если 2 канона в МИН, то:

1 канон из ОКТ. опускается.

ПРИМЕЧ. Катавасии праздничные по каждой песни.

Устав о катавасиях глава 19 Типика.

Х. Ирмос 1-й песни ОКТ.

Ч. Запевы и тропари канонов 1-го канона.

Слава и ныне.

Х. Ирмос 3-й песни ОКТ.

Ч. Тропари канонов 3-й песни.

Х. Катавасия 3-й песни.

Д. Паки и паки…

Х. Господи, помилуй.

С. Яко Ты еси Бог наш…

Х. Аминь.

Ч. Седален святому (МИН, наряду).

ПРИМЕЧ.Если 2 святых, то:

Кондак, икос, седален (МИН, наряду).

Х. Ирмосы 4, 5, 6 песней.

Ч. Тропари 4, 5, 6 песней.

Х. Катавасия по 6-й песне.

Д. Паки и паки…

Х. Господи, помилуй.

С. Ты бо еси Царь мира…

Х. Аминь.

Ч. Кондак, икос (МИН, наряду).

Х. Ирмосы 7, 8 песней.

Ч. Тропари 7, 8 песни.

По 8-й: Благословим Отца и Сына и

Святаго Духа Господа и ныне и присно…

Х. Хвалим, благословим, поклоняемся Господеви,

поюще и превозносяще во вся веки.

Катавасия.

Д. Богородицу и Матерь света в песнех возвеличим.

Х. Величит душа моя Господа…

Ирмос 9 песни.

Ч. Тропари канонов 9 песней.

Х. Катавасия.

Д. Паки и паки…

Х. Господи, помилуй.

С. Яко Тя хвалят вся…

Х. Аминь.

Ч. Эксапостиларий (дня прил. ОКТ),

Слава: светилен (МИН, наряду).

И ныне: Богородичен (МИН, наряду).

К. Глас (по МИН) Всякое дыхание да хвалит Господа.

Х. Всякое дыхание…Хвалите Его вси ангели Его…

Стихиры на хвалитех (МИН).

Слава: (МИН, наряду).

И ныне: (МИН, наряду).

С. Слава Тебе показавшему нам свет.

Х. Слава в вышних Богу и на земли мир….

Тропарь Святаго,

Слава и ныне: Бог-н по гласу тр-ря (3 прил. МИН).

Д. Помилуй нас Боже…

Х. Господи, помилуй (3-жды).

С. Яко милостив…

Х. Аминь.

Д. Исполним утреннюю молитву…

Х. Господи, помилуй. Подай, Господи.

С. Яко Бог милости…

Х. Аминь.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы наша Господеви приклоним.

Х. Тебе, Господи.

С. Твое бо есть…

Х. Аминь.

Д. Премудрость.

Х. Благослови.

С. Сый благословен Бог наш…

Х. Аминь. Утверди Боже…

С. Пресвятая Богородице, спаси нас.

Х. Честнейшую Херувим…

С. Слава Тебе, Христе Боже…

Х. Слава и ныне, Г. п. (3-жды). Благослови.

С. Отпуст (полный).

Х. Многолетие (Великаго Господина…).

Ч. 1-й час.

С. Боже ущедри ны…

Ч. Аминь.

С. Христе Свете истинный…

Х. Взбранной Воеводе…

С. Слава Тебе, Христе Боже…

Х. Слава и ныне, Г. п. (3-жды), Благослови.

С. Отпуст (малый).

Х. Господи, помилуй (3-жды).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *